Otwarte Konkursy Ofert

A A A

Aktualny konkurs:

 

ZARZĄDZENIE NR 157.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 maja 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

Zarządzenie nr 157.2023

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 156.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 maja 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

Zarządzenie nr 156.2023

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 155.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 maja 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

Zarządzenie nr 155.2023

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

 

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 154.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 maja 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

Zarządzenie nr 154.2023

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

 

 ............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 138.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 maja 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Aktywnie nad Bzurą”

Zarządzenie Nr 138.2023

Ogłoszenie Nr 138.2023

 

......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 137.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 maja 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji”

Zarządzenie Nr 137.2023

Ogłoszenie Nr 137.2023

......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 136.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 maja 2023 r.

 

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

Zarządzenie Nr 136.2023

Ogłoszenie Nr 136.2023

......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 135.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 maja 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie Nr 135.2023

Ogłoszenie Nr 135.2023

......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 134.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 11 maja 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

Zarządzenie Nr 134.2023

Ogłoszenie Nr 134.2023

 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

ZARZĄDZENIE NR 75.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 luty 2023 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja wydarzeń kulturalnych”

Zarządzenie Nr 75.2023

Ogłoszenie Nr 75.2023

....................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR 74.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 luty 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej

Zarządzenie Nr 74.2023

Ogłoszenie Nr 74.2023

....................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR 73.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 luty 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie Nr 73.2023

Ogłoszenie Nr 73.2023

....................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR 72.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 luty 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Realizacja programów i projektów kulturalnych, jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych”

Zarządzenie Nr 72.2023

Ogłoszenie Nr 72.2023

....................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR 71.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 luty 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarządzenie Nr 71.2023

Ogłoszenie Nr 71.2023

....................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR 70.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 luty 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

 Zarządzenie Nr 70.2023

Ogłoszenie Nr 70.2023

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 60.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 luty 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarzadzenie 60.2023

Ogłoszenie 60.2023

....................................................................................................................................................................................................... 

 

ZARZĄDZENIE NR 59.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 luty 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

 Zarzadzenie Nr 59.2023

Ogłoszenie 59.2023

....................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR 58.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 luty 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

Zarzadzenie Nr 58.2023

Ogłoszenie Nr 58.2023

....................................................................................................................................................................................................... 

 

ZARZĄDZENIE NR 10.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

Zarządzenie nr 10.2023

Ogłoszenie konkursowe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 9.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

Zarządzenie nr 9.2023

Ogłoszenie konkursowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 8.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

Zarządzenie nr 8.2023

Ogłoszenie konkursowe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 7.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

Zarządzenie nr 7.2023

Ogłoszenie konkursowe

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZARZĄDZENIE NR 192.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 02 sierpnia 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie Nr 192.2022

Ogłoszenie Nr 192.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 157.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie Nr 157.2022

Ogłoszenie Nr 157.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 99.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji” 

Zarządzenie 99.2022

Ogłoszenie 99.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 98.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

 Zarządzenie 98.2022

Ogłoszenie 98.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 97.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa” 

 Zarządzenie 97.2022

Ogłoszenie 97.2022

 

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 92.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym 

Zarządzenie 92.2022

Ogłoszenie 92.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 91.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarządzenie 91.2022

Ogłoszenie 91.2022

.........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 87.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Zarządzenie 87.2022

Ogłoszenie 87.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 86.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarządzenie 86.2022

Ogłoszenie 86.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 85.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Realizacja programów i projektów kulturalnych, jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych”

Zarządzenie 85.2022

Ogłoszenie 85.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 84.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej

Zarzadzenie 84.2022

Ogłoszenie 84.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 83.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja wydarzeń kulturalnych”

Zarządzenie 83.2022

Ogłoszenie 83.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 82.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie 82.2022

Ogłoszenie 82.2022

.......................................................................................................................................................................................................... 

 

ZARZĄDZENIE NR 52.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

Zarządzenie 52.2022

Ogłoszenie 52.2022a.pdf

..........................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 26.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 stycznia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

Zarządzenie 26.2022

Ogłoszenie 26.2022

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 7.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 stycznia 2022 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 7.2022

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

 

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 6.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 stycznia 2022 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 6.2022

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

 

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 5.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 stycznia 2022 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 5.2022

Ogłoszenie knkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

 

 ..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 4.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 stycznia 2022 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 4.2022

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

 

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 111.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizyczne pn. „Organizowanie cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji, w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, koszykówka, ratownictwo wodne i innych”

Zarządzenie Nr 111.2021

Ogłoszenie Nr 111.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 110.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w ramach programów przeciwdziałania narkomanii”

Zarządzenie Nr 110.2021

Ogłoszenie Nr 110.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 109.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

Zarządzenie Nr 109.2021

Ogłoszenie Nr 109.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 108.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie Nr 108.2021

Ogłoszenie Nr 108.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 107.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarządzenie Nr 107.2021

Ogłoszenie Nr 107.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 ..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 106.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2021 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji”

Zarządzenie Nr 106.2021

 Ogłoszenie Nr 106.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 

..........................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 97.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej

Zarządzenie Nr 97.2021

Ogłoszenie Nr 97.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 96.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarządzenie Nr 96.2021

 Ogłoszenie Nr 96.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 95.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarządzenie Nr 95.2021

Ogłoszenie Nr 95.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 94.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie Nr 94.2021

Ogłoszenie Nr 94.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 

.....................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 93.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”

Zarządzenie Nr 93.2021

Ogłoszenie Nr 93.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

......................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 73.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23 marca 2021 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 73.2021

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej - nabór dodatkowy

https://www.witkac.pl/strona

 

 ..............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 22.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 22.2021

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 24.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 Zarządzenie 24.2021

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 23.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 Zarządzenie 23.2021

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 25.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 25.2021

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 52.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 lutego 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 52.2020

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 26.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Zarzadzenie 26.2020

Załącznik do Zarzadzenia - ogłoszenie

Oferta

 .............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 27.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarzadzenie 27.2020

Załącznik do Zarzadzenia -Ogłoszenie

Oferta

.........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 28.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarzadzenie 28.2020

Załacznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 29.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności nas rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

 Zarzadzenie 29.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 30.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej  pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne”

Zarzadzenie 30.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 31.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarzadzenie 31.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 32.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja programów profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy na terenie sochaczewskich szkół”

Zarzadzenie 32.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 33.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarzadzenie 33.2020

Załacznik do Zarzadzenia - ogłoszenie

Oferta

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 34.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Sochaczew z problemem uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych (dopalaczy) oraz członków rodzin osób uzależnionych”

Zarzadzenie 34.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 35.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn.: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego”

Zarzadzenie 35.2020

Załacznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 36.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej”

Zarzadzenie 36.2020

Załącznik do Zarzadzenie - Ogłoszenie

Oferta

 

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 6.2020

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 6.2020

Załacznik do zarządzenia - ogłoszenie

wniosek SPORT.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZARZĄDZENIE NR 122.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 4 czerwiec 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 122.2019

Oferta Załącznik Nr 1 do rozporządzenia

 

.................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 121.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 121.2019

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 18.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 22 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu:

  1. Programu Współpracy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.
  2. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  4. Pomocy Społecznej.

Zarządzenie nr 18.2019

 ...........................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 282.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 Zarządzenie 282.2018

 

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 64.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 marca 2018 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu: Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie 64.2018.pdf

 

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 305.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 305.2017

wniosek_sport.doc

..............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 304.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2017 r.

 w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2018.

Zarzadzenie 304.2017.

..................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 278.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 4 grudnia 2017 r.

 

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

 I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Pomocy Społecznej.

Zarządzenie 278.2017

............................................................................................................................................................................................../

ZARZĄDZENIE NR 8.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 stycznia 2017 r.

  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 8.2017

Ogłoszenie do zarządzenia Nr 8.2017

 

ZARZĄDZENIE NR 7.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 stycznia 2017 r.

 w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2017.

Zarządzenie Nr 7.2017

 

 

ZARZĄDZENIE NR 3.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 stycznia 2017 r.

 

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

 I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej.

  Zarządzenie Nr 3.2017

Treść Ogłoszenia do Zarządzenia Nr 3

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 66/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 marca 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarzadzenie Nr 66 z dnia 8 marca 2016 r.

 


ZARZĄDZENIE NR 15.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

  Treść Zarządzenie nr 15.2016

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 14.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 

w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2016.

 Treśc Zarządzenia nr 14.2016

 


 

ZARZĄDZENIE NR 12.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

                     I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

                   II. Pomocy Społecznej.

Treść Zarządzenia nr 12.2016

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 42/15

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 03.03.2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań  z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 

treść arzadzenia 42 2015.pdf

 


 

Zarządzenie nr 41/2015

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 03.03.2015r.

w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2015.

 

treść zrzadzenie 41 2015.pdf

 


Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>