Lokale socjalne

A A A

Oto zasady przydzielania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego miasta.

Uwaga, od 1.03.2016 r. zmieniły się kryteria dochodowe!

 

Rodzinom, niewydolnym finansowo, które nie są w stanie samodzielnie wynająć lokalu na wolnym rynku pomocy udziela Gmina Miasto Sochaczew dysponująca na koniec 2015 r. 162 lokalami socjalnymi.

Ustawa o ochronie praw lokatorów mówi, że lokale socjalne to mieszkania lub pomieszczenia o obniżonym standardzie nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, a powierzchnia pokoi, przypadająca na członka rodziny nie może wynosić mniej niż 5 m2, a dla osoby samotnej 10 m 2.

Umowa najmu lokalu socjalnego jest zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów umową zawieraną na czas oznaczony, także z osobą, co do której sąd na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego (art. 23 ust. 2).

W 2015 r. wpłynęło do gminy 61 wyroków orzekających opróżnienie lokali z osób i rzeczy. Gmina realizuje wyroki na bieżąco.

Zgodnie z przepisami o przydział lokalu socjalnego mogą się ubiegać przede wszystkim osoby w szczególnie trudnej sytuacji – sieroty, bezdomni, rodziny niezamożne, niezaradne życiowo. Umowa na lokal socjalny może zostać zawarta z osobą spełniającą następujące warunki:

• dochód miesięczny gospodarstwa domowego (dla osoby samotnej) nie przekracza kwoty  617,79 zł. brutto, a w rodzinie wieloosobowej  485,41 zł. brutto/ osobę.

• nie została przedłożona propozycja najmu innego lokalu.

W Biurze Obsługi Klienta składa się wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego w Sochaczewie o dochodach brutto uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku przez wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego ubiegających się o najem lokalu wraz z wnioskodawcą. Osoby niepracujące załączają zaświadczenia z Urzędu Pracy, ZUS-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

Jeśli osoba spełnia warunki ubiegania się o przydział lokalu, wniosek zostanie ujęty w projekcie listy osób oczekujących w następnym roku kalendarzowym. Wnioskodawca, jest zobowiązany do końca każdego roku oczekiwania na lokal dostarczyć do ratusza aktualne dane o uzyskiwanych dochodach. Czas  oczekiwania na przydział lokalu wynosi od 4 do 6 lat.

Czas trwania umowy najmu lokalu socjalnego ustala gmina samodzielnie w warunkach przyznanej jej ustawą swobody kształtowania polityki mieszkaniowej. W Sochaczewie jest to okres 5 lat, a po  upływie tego okresu można umowę najmu przedłużyć, jeżeli najemca nadal znajduje się w trudnej sytuacji i nie zalega z płatnością czynszu.

Lokale socjalne mają zapobiegać bezdomności osób, które z powodu eksmisji zostały pozbawione prawa do mieszkania, a w dłuższej perspektywie czasu zapewnić takie prawo jedynie najuboższym mieszkańcom gminy. Rodziny, których sytuacja materialna, rodzinna i osobista uległa poprawie muszą zaspokoić potrzeby mieszkaniowe własnym staraniem.

Wszelkich niezbędnych informacji na powyższe tematy udziela Wydział Gospodarki Lokalowej UM.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>