Lokale socjalne

A A A

Ogólne zasady przydzielania lokali  z mieszkaniowego zasobu miasta Sochaczew

Rodzinom niewydolnym finansowo, które nie są w stanie samodzielnie wynająć lokalu na wolnym rynku pomocy udziela Gmina Miasto Sochaczew.

Zasady przydziału mieszkań i kryteria, jakie musi spełnić rodzina ubiegająca się o przyznanie lokalu komunalnego określone zostały w Uchwale Nr XIII/132/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20.12.2019 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  umowy najmu lokali komunalnych mogą zostać zawarte:

  • na czas nieoznaczony – w przypadku, gdy średni dochód gospodarstwa domowego ( z ostatnich 3 miesięcy) przypadający na członka rodziny wynosi:
  1. w rodzinie jednoosobowej 100% - 140% najniższej emerytury (obecnie 1200 zł-1680 zł);
  2. w rodzinie wieloosobowej 75% - 100% najniżej emerytury (obecnie 900 zł -1200 zł);
  • na czas oznaczony do 1 roku (najem socjalny) - w przypadku, gdy średni dochód gospodarstwa domowego ( z ostatnich 3 miesięcy) przypadający na członka rodziny wynosi:
  1. w rodzinie jednoosobowej do 100% najniższej emerytury ( obecnie do 1200 zł)
  2. w rodzinie wieloosobowej do 75% najniżej emerytury (obecnie do 900 zł);

Ponadto najem socjalny zapewniany jest na podstawie wyroków eksmisji, w których sąd przyznał osobom eksmitowanym takie prawo.

  • na czas 1 – 6 miesięcy pomieszczenie tymczasowe – w przypadku, gdy w wyroku eksmisji sąd nie przyznał osobom eksmitowanym prawa do najmu socjalnego.

O lokal komunalny mogą ubiegać się osoby pozostające w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej: o niskich dochodach i trudnych warunkach mieszkaniowych, bezdomni, osoby opuszczające domy dziecka i inne placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze, osoby zamieszkujące w lokalach, które nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi, osoby, które zostały pozbawione lokalu mieszkalnego w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej, pożaru lub innych zdarzeń losowych.

W celu weryfikacji uprawnień do umieszczenia na liście oczekujących na przydział lokalu należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Druk wniosku można pobrać ze strony www.sochaczew.pl -  BIP – zakładka procedury i dokumenty – Wydział Gospodarki Lokalowej  -  GL-06-01 – „Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew” lub bezpośrednio w tut. urzędzie.

Do wniosku winny być załączone: wypełniona deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenie o stanie majątkowym, oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu, dokumenty poświadczające uzyskane dochody z okresu 3 m-cy, dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Sochaczewie. Definicja dochodu znajduje się w pouczeniu do wniosku oraz w załączniku - wzór zaświadczenia dla pracodawcy.

Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki do ubiegania się o mieszkanie komunalne zostaje wstępnie zakwalifikowany do umieszczenia na liście oczekujących. Ostateczna decyzja podjęta zostaje po wydaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Często wymaga to sprawdzenia warunków mieszkaniowych w miejscu zamieszkania rodziny.  

Projekt listy opracowywany jest do końca lutego, a lista ostateczna do 31 marca każdego roku na podstawie wniosków złożonych do 31 grudnia roku poprzedniego.

Osoba umieszczona na liście oczekujących obowiązana jest w każdym roku w IV kwartale ponowić wniosek w celu weryfikacji uprawnień do umieszczenia na liście na rok następny.

Przydziały lokali następują w kolejności na liście (wg daty złożenia wniosków), z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa określonego w w/w uchwale.

Najem socjalny, po upływie 1 roku może zostać przedłużony na kolejny okres, jeżeli najemca nadal pozostaje w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy ( spełnia kryteria dochodowe i nie zalega z płatnością za lokal). Najem socjalny ma zapobiegać bezdomności osób, które z powodu eksmisji zostały pozbawione prawa do mieszkania, a w dłuższej perspektywie czasu zapewnić takie prawo jedynie najuboższym mieszkańcom gminy. Rodziny, których sytuacja materialna uległa poprawie muszą zaspokoić potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie.

Wszelkich informacji w powyższych sprawach udziela Wydział Gospodarki Lokalowej – tel. 46 8622235 w. 311, 356, 372. 603 410 114.

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>