Stypendia socjalne

A A A

 

- =WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO.docx

- oświadczenie o dochodach - praca dorywcza.docx

- oświadczenie o dochodach - żadna praca.docx

NFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

na rok szkolny 2020/2021

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej: socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528zł (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 11.07.2018 r. poz. 1358 z póź. zm.)

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie miasta Sochaczew

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Sochaczew

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek (jego wzór powyżej)

 • rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii (dyrektora szkoły)
 • pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii  dyrektora szkoły
 • dyrektora szkoły

Pouczenie:

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. Całkowitego  lub częściowego pokrycia kosztów udziału w:zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; tzw. "zielonej szkole” lub wycieczce szkolnej.
 2. Rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności zakupu:
 • tornistra (plecaka), torby szkolnej,
 • torby na obuwie na zmianę,
 • zeszytów,
 • przyborów szkolnych,
 • przyborów i materiałów plastycznych niezbędnych do udziału w edukacyjnych zajęciach artystycznych w szkołach artystycznych,
 • podręczników, encyklopedii, atlasów historycznych/geograficznych, słowników,
 • lektur szkolnych, literatury popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,
 • audiobooków z nagraniami lektur szkolnych, ebooków zawierających lektury szkolne lub literaturę popularnonaukową, czytników ebooków,
 • sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera,
 • przenośnego sprzętu komputerowego: laptopów (notebooków), notebooków, tabletów,
 • oprogramowania komputerowego,
 • nośników do archiwizowania danych: pamięci przenośnych USB (pendrive), zewnętrznych dysków twardych (przenośnych dysków USB),
 • stroju na zajęcia wychowania fizycznego składającego się ze spodenek (maksymalnie 2 szt. w semestrze) i koszulki (maksymalnie 2 szt. w semestrze), ewentualnie dresu sportowego (bluza dresowa + spodnie dresowe- maksymalnie 1 szt. w semestrze), zgodnie z obowiązującym regulaminem zajęć wychowania fizycznego i wymaganiami szkoły,
 • obuwia na zajęcia wychowania fizycznego w postaci trampek/halówek (maksymalnie 1 para w semestrze) zgodnie z obowiązującym regulaminem zajęć wychowania fizycznego i wymaganiami szkoły,
 • obuwia na zmianę w postaci trampek/halówek zgodnie z wymaganiami szkoły (maksymalnie 1 para w semestrze),
 • sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. zakup kimona dla ucznia trenującego karate),
 • instrumentów muzycznych z przeznaczeniem dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania, o ile wiąże się to w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w zajęciach muzycznych prowadzonych w formach zorganizowanych, np. w kołach zainteresowań, a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem,

Ponadto pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być także:

 • zakup tuszu/tonera do drukarki,
 • płata za wypożyczenie instrumentu muzycznego niezbędnego do udziału w edukacyjnych zajęciach muzycznych w szkole muzycznej,

Zgodnie z opinią Ministerstwa Edukacji Narodowej: „...Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego...” Nie mogą zatem stanowić pomocy o charakterze edukacyjnym zakupy codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, spodnie, buty), ponieważ udzielanie pomocy w tych formach należy do zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej.

Nie można finansować ze środków przeznaczonych na stypendium szkolne:

 • zakupu mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i innego wyposażenia mieszkania, odtwarzaczy: mp3, mp4, dvd, blu
 • telewizorów, telefonów komórkowych, kamer internetowych, konsol (m.in. PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo), rowerów, rolek, deskorolek, okularów, leków, żywności,
 • dodatkowego ubezpieczenia sprzętu komputerowego i elektronicznego,
 • wpłat składek na Radę Rodziców,
 • kosztów instalacji telewizji satelitarnej,
 • kosztów utrzymania mieszkania,
 • kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • wyjazdów (kolonii i obozów) o charakterze wypoczynkowym (rekreacyjnym).

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji

 • wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku,
 • zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • zaświadczenie z gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna,
 • odcinek renty/emerytury,
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac
 • informacji o dochodachz pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz  wartości świadczeń w naturze.

Przy składanych wnioskach  wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że: różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc – wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz  składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność gospodarczą, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>