Stypendia socjalne

A A A

 

WNIOSEK-stypendia 2020.doc

2020-oświadczenie o dochodach - żadna praca.docx

2020 oświadczenie o dochodach-praca dorywcza.docx

KOMUNIKAT

Od 01.01.2017 roku za art. szkolne i pomoce naukowe na stypendia socjalne należy pobierać faktury lub rachunki na  wnioskodawcę ( rodzica dziecka, który składał wniosek).

 Z chwilą gdy dziecko kończy  18 lat faktury pobieramy na dziecko pełnoletnie.

 

 PROGRAM STYPENDIALNY 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2020/2021

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami)

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ : W MIEJSKIM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM W SOCHACZEWIE, UL. 1 MAJA 21 (II PIĘTRO KRAMNICE MIEJSKIE), W URZĘDZIE MIEJSKIM    W SOCHACZEWIE ( PARTER , BIURO OBSŁUGI KLIENTA) W TERMINIE: 15.VIII  -  15.IX.2020

 

Pomoc materialna przysługuje:

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Charakter pomocy materialnej:

socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 11.07.2018 r. poz. 1358               z późniejszymi zmianami)

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie miasta Sochaczew

Stypendium nie przysługuje:

uczniom klas zerowych,

uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Sochaczew

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).

który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek (jego wzór powyżej)

rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii (dyrektora szkoły)

pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii  dyrektora szkoły

dyrektora szkoły

Pouczenie:

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

Pomoc w postaci stypendium szkolnego może być udzielana w celu całkowitego  lub częściowego pokrycia kosztów udziału w: zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

  1. „zielonej szkole”,
  2. wycieczce szkolnej,

Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być zakup w szczególności:

- tornistra (plecaka), torby szkolnej,

- torby na obuwie na zmianę,

- zeszytów,

- przyborów szkolnych,

- przyborów i materiałów plastycznych niezbędnych do udziału w edukacyjnych zajęciach artystycznych w szkołach artystycznych,

- podręczników, encyklopedii, atlasów historycznych/geograficznych, słowników,

- lektur szkolnych, literatury popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,

- audiobooków z nagraniami lektur szkolnych, ebooków zawierających lektury szkolne lub literaturę popularnonaukową, czytników ebooków,

- sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera,

- przenośnego sprzętu komputerowego: laptopów (notebooków), netbooków, tabletów,

- oprogramowania komputerowego,

- nośników do archiwizowania danych: pamięci przenośnych USB (pendrive), zewnętrznych dysków twardych (przenośnych dysków USB),

- stroju na zajęcia wychowania fizycznego składającego się ze spodenek (maksymalnie 2 szt. w semestrze) i koszulki (maksymalnie 2 szt. w semestrze), ewentualnie dresu sportowego (bluza dresowa + spodnie dresowe) - maksymalnie 1 szt. w semestrze, zgodnie z obowiązującym regulaminem zajęć wychowania fizycznego i wymaganiami szkoły

- obuwia na zajęcia wychowania fizycznego w postaci trampek/halówek (maksymalnie 1 para w semestrze) zgodnie z obowiązującym regulaminem zajęć wychowania fizycznego i wymaganiami szkoły,

obuwia na zmianę w postaci trampek/halówek zgodnie z wymaganiami szkoły (maksymalnie 1 para w semestrze),

- sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem(np. zakup kimona dla ucznia trenującego karate),

-instrumentów muzycznych z przeznaczeniem dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania, o ile wiąże się to w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w zajęciach muzycznych prowadzonych w formach zorganizowanych, np. w kołach zainteresowań, a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem,

   Ponadto pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być także:

- zakup tuszu/tonera do drukarki,

- opłata za wypożyczenie instrumentu muzycznego niezbędnego do udziału w edukacyjnych zajęciach muzycznych w szkole muzycznej,

 Zgodnie z opinią Ministerstwa Edukacji Narodowej: „...Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego...” Nie mogą zatem stanowić pomocy o charakterze edukacyjnym zakupy codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, spodnie, buty), ponieważ udzielanie pomocy w tych formach należy do zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej.

  Nie można finansować ze środków przeznaczonych na stypendium szkolne:

- zakupu mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i innego wyposażenia mieszkania, odtwarzaczy: mp3, mp4, dvd, blu

- telewizorów, telefonów komórkowych, kamer internetowych, konsol (m.in. PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo), rowerów, rolek, deskorolek, okularów, leków, żywności,

- dodatkowego ubezpieczenia sprzętu komputerowego i elektronicznego,

- wpłat składek na Radę Rodziców,

- kosztów instalacji telewizji satelitarnej,

- kosztów utrzymania mieszkania,

- kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

- wyjazdów (kolonii i obozów) o charakterze wypoczynkowym (rekreacyjnym).

 Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji

wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku,

zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :

zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto

zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna

odcinek renty/emerytury

oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Przy składanych wnioskach  wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2014 r.,  np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :

Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach

Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz  wartości świadczeń w naturze.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:

różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc – wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz  składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku

jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność gospodarczą, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne -za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 
Wysokość dochodu z  pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc zawierającego informacje o wysokości:

przychodu,

kosztów uzyskania przychodu,

różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,

dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,

odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,

należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,

odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>