Szkolnictwo integracyjne i specjalne

A A A

Obowiązujące przepisy prawa oświatowego umożliwiają kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych i w oddziałach integracyjnych. Natomiast zadaniem samorządu miejskiego jest zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.

Organizacja nauczania specjalnego to – oprócz odpowiednich metod i form wsparcia opisanych w zaleceniach z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dobranych zgodnie z możliwościami psychofizycznymi ucznia – również pomoc i opieka nauczyciela wspierającego, wykorzystanie sprzętu specjalistycznego, wykorzystanie dostosowanych podręczników i materiałów edukacyjnych oraz dodatkowe specjalistyczne zajęcia a czasami wsparcie przez osoby z personelu pomocniczego.

Podstawą objęcia ucznia wsparciem lub specjalną organizacją nauki są dokumenty wydawane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną takie jak:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Dla pozostałych uczniów, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych.

Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi trzeba rozumieć zarówno dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne, a także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zdrowotnego (dzieci przewlekle chore) oraz ograniczeń środowiskowych (dzieci imigrantów, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo). Takie rozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma na celu wdrożenie i urzeczywistnienie idei wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów.

W miejskich placówkach oświatowych organizowane jest kształcenie, wychowanie i opieka dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w formie:

 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, które organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • zajęć socjoterapeutycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, które organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,
 • logopedycznych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeń językowych
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, które organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowuje się wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w zależności od indywidualnych potrzeb oraz zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza.

W jednostkach oświatowych, w których kształceniem specjalnym objęte są dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, w celu współorganizowania kształcenia zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej uczniów niepełnosprawnych. Kadrę dydaktyczą w tych placówkach stanowią wyspecjalizowani pedagodzy, posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Organizuje się również nauczanie indywidualne dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

W mieście Sochaczew funkcjonują trzy publiczne placówki w których funkcjonuja oddziały integracyjne:

 1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 50  
 2. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie, ul. Stanisława Staszica 25,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, ul. Stanisława Staszica106

W najbliższej okolicy miasta Sochaczew znajdują się placówki:

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji  „Nasza Szkoła” w Sochaczewie Al. 600-lecia 66B    tel. (46) 862 30 37
 2. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie, tel./fax (46) 862 24 04
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie, ul. Sochaczewska 4, tel. (22) 725 90 38
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mocarzewie, Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 63 92
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 100, 96-100 Skierniewice, tel. (46) 833 96 00

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>