Doskonalenie zawodowe

A A A

Miasto Sochaczew na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  z 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza na:

  • dofinansowanie opłat za dokształcanie i doskonalenie zawodowe, pobieranych przez szkoły wyższe;
  • organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności kursów doskonalących szkoleń, wykładów, warsztatów, seminariów i konferencji dla nauczycieli, prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne;
  • koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli;
  • koszty przejazdów związanych z udziałem w formach dokształcania i doskonalenia, o których mowa wyżej, w miarę posiadanych środków.

Dofinansowaniem obejmuje się opłaty za studia, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, szkolenia, seminaria, konferencje dla nauczycieli, w tym kadry kierowniczej zgodnych z potrzebami szkół, organizację i prowadzenie warsztatów metodycznych w zakresie:

  • kwalifikacji związanych z edukacją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • kwalifikacji uprawniających do nauczania drugiego przedmiotu;
  • kwalifikacji do prowadzenia zajęć z uczniami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • pogłębiania wiedzy merytorycznej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sochaczew Nr 36.2021 w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Sochaczew

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>