Doskonalenie zawodowe

A A A

Głównym celem doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wzrost efektywności pracy szkoły poprzez systematyczny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej. Doskonalenie w szkołach i przedszkolach jest podejmowane zgodnie z ich potrzebami. Ważnym elementem tego procesu jest także zdobywanie kwalifikacji do nauczania dodatkowych przedmiotów, co w efekcie ułatwia prowadzenie polityki kadrowej jak i znalezienie zatrudnienia przez nauczycieli.

Realizując zadanie wynikające z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2156 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz.U. 2015 poz. 1973)  w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, Gmina Miasto Sochaczew przeznacza środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które podzielono w następujący sposób:

1) 20% - na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,

2) 20% - na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego,

3) 15 % - na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli,

4) 45 % - na organizację i prowadzenie: wspomagania szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczew w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, dofinansowywane są na niżej wymienione specjalności w zakresie:

1) wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną,

2) język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej,

3) wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna,

4) język angielski,

5) pedagogiki: specjalnej, z resocjalizacją, korekcyjno-kompensacyjną,

6) diagnozy i terapii pedagogicznej,

7) socjoterapii dzieci i młodzieży,

8) etyki,

9) logopedii,

10) oligofrenopedagogiki,

11) arteterapii i terapii zajęciowej,

12) rytmiki i tańca,

13) technologii informacyjnej,

14) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,

15) edukacji i rehabilitacji osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera,

16) psychologii,

17) biologii,

18) integracji sensorycznej,

19) kursy trenerskie i instruktorskie.

 


Doradztwo metodyczne

Doradztwo metodyczne dla nauczycieli realizowane w porozumieniu z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydziałem w Płocku
Punkt Konsultacyjny w Sochaczewie: ul. H. Sawickiej 5.


Funkcje doradcy metodycznego pełnią:
Beata Franczuk - koordynator oraz doradca w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
Mirosława Rogala - w zakresie geografii i szkoleń kadry kierowniczej
Zofia Szydełko -
w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Jolanta Mróz -
w zakresie kultury fizycznej

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>