Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Sprawy wg wydziałów

A A A

Poniżej prezentujemy listę procedur posortowanych wg wydziałów Urzędu Miejskiego w Sochaczewie realizujących daną usługę zgodnie z legendą: 

   - usługa realizowana poprzez formularze elektroniczne na ePUAP

   - usługa realizowana częściowo drogą elektroniczną.

 Uwaga! Przed złożeniem wniosku przez platformę ePUAP należy zapoznać się z wymaganiami opisanymi w zakładce e - Urząd 

 

 


 

Katalog usług  Urzędu Miejskiego w Sochaczewie: 

 

     Formularz ogólny pisma do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie 

Instrukcja postępowania przy składaniu pisma ogólnego do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

Po wciśnięciu  przycisku „załatw sprawę” . Należy się zalogować do  konta e-puap.rys. 1

- rys1.jpg

Po zalogowaniu należy wpisać „Urząd Miejski w Sochaczewie” w pole  Zmień/Ustaw adresata  rys. 2

- rys2.jpg

Po wpisaniu adresata należy  wybrać z  wyświetlonej listy prawidłową nazwę urzędu .  Po wybraniu  pojawią się dane Urzędu  w polu „Do:”  oraz w treści wniosku  : „ADRESAT” rys. 3

- rys3.jpg


 

 
Inspektorat ds. Zamówień Publicznych (ZP)
  ZP-01-01 Prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie (USC)

Klauzule RODO

Klauzula RODO - Klauzula RODO - Pasc i zmiana imienia i nazwiska.doc

http://www.sochaczew.pl/home/newsshow2/22960?title=RODO-Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych&filterId=1&sochaczew

 

   USC-01-01 Sporządzenie aktu urodzenia
   USC-01-01  Sporządzenie aktu urodzenia
   USC-02-01 Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
  USC-03-01 Sporządzenie aktu małżeństwa w przypadku jego zawarcia przed duchownym ze skutkami w prawie polskim
  USC-04-01 Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa przed duchownym ze skutkami w prawie polskim
   USC-05-01 Rejestracja aktu zgonu
  USC-06-01 Nadanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego
  USC-07-01 Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilego
  USC-08-01 Wpisaniedo polskich ksiąg aktu stanu cywilnego
  USC-09-01 Wydawanie odpisów/zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
   USC-09-01  Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
   USC-10-01 Zmiana imienia i nazwiska oraz ustalenie pisowni imienia i nazwiska
   USC-10-01 Zmiana imienia i nazwiska oraz ustalenie pisowni imienia i nazwiska
  USC-11-01  Uznanie ojcostwa
  USC-12-01  Zaświadczenie o stanie cywilnym
  USC-12-01 Zaświadczenie o stanie cywilnym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury (GPA)
  GPA-01-01 Wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z przepisami prawa
  GPA-02-01 Wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  GPA-03-01 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  GPA-04-01 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
    Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  GPA-05-01 Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
    Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
    Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowalnego z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  GPA-06-01 Wydawanie wypisów i wyrysów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”
    Wydawanie wypisów i wyrysów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”
    Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   GPA-07-01  Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sochaczew
     Oświadczenie o zrzeczeniu się do prawa do odwołania
     Oświadczenie inwestora, na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy
     Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
     Wniosek o wydanie zaświadczenia - rewitalizacja.
Wydział Infrastruktury Miejskiej (INM)
  INM-01-01 Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
    Wydanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  INM-02-01 Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  INM-06-01 Wydawanie zgody na podłączenie się do kanalizacji deszczowej w drogach gminnych
  INM-07-01 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – dotyczy robót budowlano-montażowych – rozkopy i lokalizacja sieci
    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – dotyczy robót budowlano-montażowych – rozkopy i lokalizacja sieci
  INM-07-02 Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy, innego obiektu handlowego lub usługowego w pasie drogowym
    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy, innego obiektu handlowego lub usługowego w pasie drogowym
  INM-07-03 Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu
    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu
  INM-07-04 Wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu
    Wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu
  INM-09-01 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  INM-10-01  Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
  INM-11-01  Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Wydział Ochrony Środowiska (GOŚ)
  GOŚ-01-01 Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
  GOŚ-02-01 Wydanie decyzji wymierzającej karę pieniężną za: - zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, - usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, - zniszczenia drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych
  GOŚ-03-01 Wydanie decyzji dotyczącej odroczenia terminu płatności kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, w przypadku stwierdzenia, że stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów
  GOŚ-06-01 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GOK)
  GOK-01-01 Wpis przedsiębiorstwa do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Sochaczew
Wydział Inwestycji i Modernizacji (IM)
  IM-01-01 Złożenie wniosku Inwestycyjnego
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (MNW)
  MNW-01-01 Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
    Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  MNW-02-01 Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  MNW-03-01 Wydanie decyzji o zatwierdzeniu rozgraniczenia
    Wydanie decyzji o zatwierdzeniu rozgraniczenia
  MNW-04-01  Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
  MNW-05-01 Wypowiedzenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
  MNW-06-01 Przyznanie ulg w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (zgodnie z ustawą)
  MNW-07-01 Wydanie decyzji o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości z zasobu gminy
  MNW-08-01  Wydanie decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej
  MNW-09-01  Decyzja o naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu (wydawana z urzędu)
  MNW-10-01  Decyzja o naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu (wydawana na wniosek właściciela)
    Przedłużenie umowy dzierżawy
    Rozwiązywanie umowy dzierżawy lub najmu
    Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
    Uzgodnienie lokalizacji reklamy

 

Wydział Kultury i Turystyki (KT)
  KTP-04-01  Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
  KTP-05-01  Wydanie gadżetów promocyjnych
  KTP-09-01  Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych (SOP)
  SOP-01-01 Oferta realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie nieobejmującym pomocy społecznej składana z własnej inicjatywy organizacji 
  SOP-01-02 Oferta realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie nieobejmującym pomocy społecznej składana przez uprawniony podmiot w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert  
  SOP-02-01 Wydanie opinii lub rekomendacji nt działalności organizacji pozarządowej 
  SOP-03-01 Wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 
  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (KOC)
  KOC-01-01  Zgłoszenie zgromadzenia
  KOC-02-01  Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego za odbyte ćwiczenia wojskowe
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (RF)
  RF-01-01 Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej
  RF-02-01 Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dane z ewidencji działalności gospodarczej
  RF-03-01 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
    Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  RF-04-01 Zmienianie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
    Zmienianie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  RF-05-01 Wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
    Wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  RF-06-01 Wydanie wypisów z licencji - zmiana lub zgłoszenie kolejnego pojazdu
Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia (PSZ)
  PSZ-01-01 Wydanie decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
  PSZ-02-01 Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
    Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
  PSZ-03-01 Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
  PSZ-04-01 Wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
    Wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
  PSZ-05-01 Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
    Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
  PSZ-06-01  Wydawanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
    Wydawanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  PSZ-07-01 Dokonanie zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
    Dokonanie zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
  PSZ-08-01 Wydawanie decyzji o wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
    Wydawanie decyzji o wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  PSZ-09-01 Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (Kat. A, B, C – CATERING)
    Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (Kat. A, B, C – CATERING)
  PSZ-10-01 Wydanie Sochaczewskiej Karty Rodziny
  PSZ-11-01 Wydanie Sochaczewskiej Karty Seniora
  PSZ-12-01 Wydanie decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego
    Wydanie decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego
  PSZ-13-01 Wydawanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
    Karta Dużej Rodziny
    Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
     
  PSZ-15-01  Wydanie Karty Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi
  PSZ-16-01  Wydanie Karty Sochaczew Weteranom
  PSZ-17-01  Wydanie Sochaczewskiej Karty Mieszkańca
     
  PSZ-19-01  Wydanie informacji w sprawie przyznania dodatku osłonowego
Wydział Skarbnika Miasta (Sk)
  Sk-01-01 Zmiana łącznego zobowiązania pieniężnego w trakcie roku podatkowego – podatek od nieruchomości, rolny i leśny (osoby fizyczne i prawne)
  Sk-02-01 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – wnioski w sprawach zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
  Sk-02-02 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – wnioski w sprawach zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
    Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – wnioski w sprawach zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
  Sk-02-03 Podatek rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych – wnioski w sprawach zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
    Podatek rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych – wnioski w sprawach zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
  Sk-02-04 Opłata od posiadania psów od osób fizycznych - wnioski w sprawach zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
  Sk-03-01 Zwrot nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych – wnioski w sprawie zwrotu (osoby fizyczne i prawne)
  Sk-04-01 Wydawanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
    Wydawanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  Sk-05-01 Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
  Sk-06-01 Zmiana wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trakcie roku podatkowego (osoby fizyczne i prawne)
  Sk-07-01 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referat Spraw Obywatelskich(USC/SO)

Klauzule RODO

http://www.sochaczew.pl/home/newsshow2/22960?title=RODO-Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych&filterId=1&sochaczew

  SO-01-01 Zameldowanie na pobyt stały/ czasowy
  SO-01-02 Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego
  SO-01-03 Wpisanie do rejestru wyborców / Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
  SO-02-01 Udostępnienie danych na wniosek o udostępnienie danych
  SO-03-01 Wydanie / wymiana dowodu osobistego
  SO-04-01 Zameldowanie lub wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej / uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania w trybie decyzji administracyjnej
 
   
 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Joanna Niewiadomska- Kocik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 02.01.2023
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 31.12.2011 13:14


  rejestr zmian