Polityka jakości

A A A

Przyjazne podejście do klienta, profesjonalizm personelu, zgodne z prawem załatwianie spraw oraz najwyższa jakość w wypełnianiu zadań publicznych (własnych, zleconych oraz przejmowanych przez miasto w drodze porozumienia), stanowią główne zasady działania Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Działanie Urzędu jest zgodne z wymaganiami systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001 i jego wprowadzenie, oprócz uzyskania spójności pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, zapewnia wysoki standard usług oraz podnosi administracyjną sprawność i jego rangę w ocenie mieszkańców miasta, inwestorów krajowych i zagranicznych.

Podstawowym celem działania Urzędu jest pełne i rzetelne zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców miasta. Realizację tego celu opieramy na zidentyfikowanych, ciągle doskonalonych procesach, efektywnie wykorzystywanych zasobach, na właściwym podziale uprawnień i odpowiedzialności, a przede wszystkim - na systematycznym rozwoju i ciągłym podnoszeniu kwalifikacji całego personelu i jego zaangażowaniu w wykonywane zadania. Dążenie do satysfakcji mieszkańców i osiągnięcia najwyższej jakości usług jest konsekwencją realizacji następujących celów:

  • usprawnianie organizacji pracy Urzędu w celu zapewnienia realizacji jego zadań w sposób sprawny, kompetentny oraz w trybie i terminach określonych przepisami prawnymi i aktami wewnętrznymi,

  • gromadzenie i wykorzystanie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach klientów koniecznej do doskonalenia świadczonych usług,

  • doskonalenie komunikacji z mieszkańcami z użyciem nowoczesnych narzędzi wymiany informacji drogą elektroniczną,

  • prowadzenie szerokich konsultacji społecznych w istotnych dla mieszkańców sprawach,

  • pełna informatyzacja Urzędu w powiązaniu z placówkami podległymi,

  • stałe podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników Urzędu,

  • doskonalenie warunków obsługi klienta,

  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Dla poprawy obsługi klienta i skrócenia czasu załatwiania spraw, w budynku Urzędu kontynuowane będą działania modernizacyjne, których celem jest polepszenie warunków obsługi wszystkich mieszkańców oraz poprawa środowiska pracy zatrudnionych w nim pracowników. W rezultacie pragniemy, aby praca personelu Urzędu Miejskiego była kojarzona z najwyższą jakością oraz przyjaznym stosunkiem do klientów indywidualnych i zbiorowych tak, aby wzajemne kontakty dawały im pełną satysfakcję.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością powołany został Pełnomocnik ds. Jakości, który jest moim przedstawicielem upoważnionym do wszelkich działań w tym zakresie. Powołałem także Zespół Dokumentujący System Zarządzania Jakością, którego członkowie sprawują bieżący nadzór nad systemem i jego ciągłym doskonaleniem.

Jako odpowiedzialny za Politykę Jakości zapewniam, że stanowi ona podstawę do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz daje podstawę do ustanawiania i przeglądu szczegółowych celów jakości. Zapewniam także dostępność niezbędnych zasobów oraz deklaruję, że Polityka jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności oraz, że jest znana, rozumiana i stosowana przez cały personel Urzędu.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>