Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Burmistrz Miasta

A A A

  Piotr Osiecki - Burmistrz Miasta Sochaczew
Adres:   ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, pok. 225
Tel.:   046 862 22 35
e-mail:   sekretariat@sochaczew.pl
     


 

Zobacz - rys biograficzny

 
 

 


Do zakresu zadań Burmistrza należy:

 

 1. reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu,  
 4. zapewnianie przestrzegania prawa przez  pracowników Urzędu,
 5. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w celu uzgadniania zasad i zakresu  ich współdziałania przy realizacji zadań,
 6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 7. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy  komórkam organizacyjnymi Urzędu,
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 11. upoważnianie Zastępców Burmistrza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 12. kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i z zakresu zarządzania kryzysowego, wykonywanie zadań wynikających z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulaminu oraz uchwały Rady.

 

 

 


Burmistrzowi podlegają:

 

 • Wydział Skarbnika Miasta,
 • Wydział Sekretarza Miasta,
 • Zespół Radców Prawnych,
 • Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej,
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych,
 • Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie,
 • Samodzielne stanowisko – Audytor Wewnętrzny,
 • Samodzielne stanowisko- służba bhp.

 

 

 
Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Andrzej Wierzbicki – Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 18.07.2017
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 17.12.2011 20:09


  rejestr zmian
 
do pobrania