Zasady udostępniania patio i sali konferencyjnej w kramnicach

A A A

REGULAMIN NIEODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA SALI KONFERENCYJNEJ/PATIO W KRAMNICACH MIEJSKICH

(przyjęty 18 stycznia 2022 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczew nr 15/2022)

Zasady ogólne

 • 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego udostępniania sali konferencyjnej/patio, podmiotom zewnętrznym tj. organizacjom pozarządowym, klubom sportowym, uczniowskim klubom sportowym działającym na terenie Sochaczewa, które prowadzą działalność na rzecz jej mieszkańców oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta zwanymi dalej „Korzystającym”.
 1. Uprawnienia, o których mowa dotyczą wyłącznie:
 • okresu, w którym organizacja pozarządowa, klub sportowy, uczniowski klub sportowy realizuje zadania własne Gminy Miasta Sochaczew i otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu miasta,
 • organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów, prezentacji lub innych tego typu spotkań, których współorganizatorem jest Gmina Miasto Sochaczew,
 • organizacji pozarządowej, klubu sportowego, uczniowskiego klubu sportowego, który po złożeniu odpowiedniego wniosku o patronat honorowy Burmistrza uzyskał jego akceptację. (Wniosek o honorowy patronat burmistrza)
 1. Podmioty wykluczone z możliwości udostępniania sali konferencyjnej/patio:

1) partie polityczne,

2) związki zawodowe i organizacje pracodawców,

3) samorządy zawodowe,

4) fundacje utworzone przez partie polityczne.

 

Zasady udostępniania

 • 2. 1. Poprzez udostępnianie pomieszczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 należy rozumieć zgłoszenie przez Korzystającego woli użytkowania pomieszczenia poprzez złożenie wniosku (wniosek o udostępnienie sali konferencyjnej lub patio) przez podmiot zainteresowany, stanowiący Załącznik Nr 1 do regulaminu, a następnie uzyskanie zgody Udostępniającego.
 1. Zgłoszenie dokonuje Korzystający w formie pisemnej (Załącznik Nr 1 do regulaminu) z uwzględnieniem danych kontaktowych, co najmniej na 14 dni przed planowaną datą wydarzenia.
 2. Rezygnację z umówionego dostępu do sali konferencyjnej/patio Korzystający powinien zgłosić najpóźniej na dwa dni przed zarezerwowanym terminem.
 3. Niezgłoszenie przez Korzystającego rezygnacji z dostępu do sali konferencyjnej/patio w ustalonym terminie może w przyszłości skutkować odmową wynajmu pomieszczenia podmiotowi zainteresowanemu.
 4. Udostępniający nie wyraża zgody na dalsze udostępnienie sali konferencyjnej/patio przez Korzystającego podmiotowi trzeciemu.

 

Obowiązki Korzystającego i uczestników wydarzenia

 • 3. 1. Korzystający jest zobowiązany do:
 • utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania wydarzenia w udostępnianym pomieszczeniu;
 • usunięciu wszystkich wniesionych do pomieszczenia materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych itp. po zakończeniu wydarzenia;
 • pozostawienia pomieszczenia po wydarzeniu w takim stanie, w jakim zostało mu przekazane.
 1. Korzystający z sali konferencyjnej/patio ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w sali. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia korzystający z pomieszczenia ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Udostępniającemu.
 2. Korzystającego obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku niewłaściwego ich użytkowania.
 3. Wszystkich użytkowników sali konferencyjnej/patio zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp, ppoż oraz sanitarnych.
 4. Na terenie udostępnianego pomieszczenia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających.

 

Przepisy końcowe

 • 4. 1. Za rzeczy pozostawione na sali konferencyjnej/patio Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Udostępnienie sali konferencyjnej/patio Korzystającemu oznacza akceptację obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

 

Wniosek o udostępnienie sali konferencyjnej lub patio

Wypełniony wniosek można złożyć w wersji papierowej w Biurze Podawczym UM, ul. 1 Maja 16, lub zeskanowany przesłać mailem na adres sekretariat@sochaczew.pl

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>