Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Nowa Rada Pożytku Publicznego

Na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji spotkała się Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Na początku omówiono potrzeby finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, ich zamierzenia na 2014 rok, a w dalszej części dyskutowano o zapisach „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”, „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”. Wszystkie trzy projekty uchwał Rady Miejskiej zaopiniowano pozytywnie.

Na koniec członkowie SRDPP odebrali podziękowania za dwuletnią współpracę, gdyż właśnie kończy się kadencja Rady. Nowa zostanie powołana jeszcze w październiku, a wszystkie sochaczewskie organizacje pozarządowe mogą już zgłaszać swych kandydatów do Rady. Na pisemne zgłoszenia ratusz czeka do 18 października. We wniosku, rekomendującym konkretną osobę, należy podać m.in. imię i nazwisko kandydata, dane organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata, pełnione przez niego funkcje w stowarzyszeniu czy fundacji oraz uzasadnienie wraz z opisem jego działalności.

Wszelkie formularze i dokumenty z tym związane można znaleźć na miejskim portalu Sochaczew.pl, w zakładce BIP.  

A A A
30-09-2013
godz.08:12
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343113 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy