Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Sala konferencyjna otwarta dla NGO

Jak już informowaliśmy, od 13 sierpnia wszystkie organizacje pozarządowe z terenu miasta mogą bezpłatnie korzystać z przestronnej, klimatyzowanej i wyposażonej w niezbędny sprzęt techniczny sali konferencyjnej w kramnicach miejskich. Mogą w niej organizować szkolenia, konferencje, warsztaty, wybory swych władz itd.

Zainteresowanie salą jest duże. W najbliższy czwartek, 5 września, o godz. 18:00, zaplanowano tam spotkanie robocze dotyczące powołania związku stowarzyszeń - Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. Tego dnia omówiony zostanie projekt statutu Porozumienia po ostatnich modyfikacjach; przedstawiciele fundacji, klubów sportowych i stowarzyszeń porozmawiają też o walnym zebraniu założycielskim Porozumienia, zaplanowanym na 25 września. 

 

 

 

STATUT

Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (zwane dalej Porozumieniem) jest dobrowolnym związkiem autonomicznych organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiących związek stowarzyszeń w rozumieniu ustawy prawo o stowarzyszeniach..
 2. Porozumienie działa w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach, ustawę
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o niniejszy Statut.
 3. Porozumienie realizuje swoje cele w granicach obowiązującego prawa i nie działa
  w celu osiągnięcia zysku.

 

§ 2

 1. Porozumienie posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Porozumienia jest Sochaczew.
 3. Porozumienie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

 1. Porozumienie może posługiwać się skrótem nazwy „POPPS”, a także - dla celów współpracy z zagranicą - tłumaczeniem nazwy w wybranych językach. Nazwa i skrót nazwy Porozumienia korzystają z ochrony prawnej.
 2. Porozumienie może ustanawiać i używać znaki graficzne, pieczęcie oraz odznaki organizacyjne i honorowe.

 

§ 4

 1. Porozumienie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terenie gmin powiatu sochaczewskiego: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, gmina Sochaczew, miasto Sochaczew, Teresin.
 2. Dla realizowania swoich celów Porozumienie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Porozumienie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
  i instytucji zrzeszających stowarzyszenia bądź związki stowarzyszeń o podobnych celach i założeniach.

 

§ 5

 1. Porozumienie reprezentuje interesy zrzeszonych członków.
 2. Porozumienie opiera swoją działalność na pracy społecznej reprezentantów organizacji członkowskich.
 3. Do prowadzenia swoich działań Porozumienie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II

Cele Porozumienia i sposoby ich realizacji

 

§ 6

Celem Porozumienia jest:

 1. wspieranie działalności organizacji członkowskich Porozumienia w realizacji ich zadań statutowych,
 2. rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu sochaczewskiego,
 3. reprezentowanie interesów organizacji członkowskich Porozumienia w kontaktach
  z administracją publiczną, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością powiatu sochaczewskiego;
 4. budowanie realnego partnerstwa z administracją publiczną oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz rozwoju powiatu sochaczewskiego,
 5. kształtowanie i promowanie postaw społecznych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku sektora pozarządowego
  w społeczności lokalnej.

 

§ 7

Porozumienie realizuje swoje cele poprzez:

 1. stworzenie trwałej płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego i integrowanie środowiska organizacji pozarządowych;
 2. wspieranie organizacji członkowskich Porozumienia poprzez działalność szkoleniową, doradczą, usługową, wsparcie rzeczowe i finansowe,
 3. tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i zasobów między organizacjami członkowskimi, a także upowszechnianie dobrych praktyk organizacji członkowskich,
 4. prowadzenie działań rzeczniczych w imieniu organizacji członkowskich Porozumienia wobec administracji publicznej, podmiotów gospodarczych oraz społeczności powiatu sochaczewskiego, mających na celu zwiększenie roli sektora pozarządowego w życiu publicznym powiatu sochaczewskiego,
 5. promowanie zasad partycypacji obywatelskiej i aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym powiatu sochaczewskiego, w tym udział w przygotowaniu projektów planów, strategii i aktów normatywnych mających wpływ na działalność organizacji pozarządowych na terenie powiatu sochaczewskiego;
 6. organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, konkursów, targów
  i wystaw;
 7. współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami;
 8. prowadzenie działalności badawczej w zakresie  potrzeb organizacji pozarządowych
  i mieszkańców powiatu sochaczewskiego;
 9. wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji;
 10. tworzenie i prowadzenie portali internetowych;
 11. podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do integracji społecznej, oraz inicjowanie i uczestnictwo w powoływaniu podmiotów ekonomii społecznej;
 12. prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych działających na terenie powiatu sochaczewskiego.

 

Rozdział III

Członkowie Porozumienia, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

Członkowie Porozumienia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

 

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Porozumienia mogą być organizacje pozarządowe lub inne osoby prawne:

1)      działające na terenie powiatu sochaczewskiego,

2)      nie mające celów zarobkowych,

3)      nie będące partiami lub fundacjami utworzonymi przez partie polityczne.

 1. Członkiem wspierającym Porozumienia mogą być inne osoby, które udzielają Porozumieniu pomocy finansowej, rzeczowej lub intelektualnej.
 2. Członkiem honorowym Porozumienia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Porozumienia.
 3. Osoba prawna działa w Porozumieniu przez swojego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

 

§ 10

 1. Członków zwyczajnych Porozumienia przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Porozumienia.
 2. Członka wspierającego Porozumienia przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Tytuł członka honorowego Porozumienia nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu za zgodą osoby zainteresowanej.
 4. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wnioski w sprawie członkostwa na najbliższym posiedzeniu. O podjętej decyzji Zarząd niezwłocznie informuje zainteresowanych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji w tym przedmiocie złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 

§ 11

 1. Członek zwyczajny Porozumienia ma prawo do:

1)      czynnego i biernego prawa wyborczego;

2)      uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Porozumienia z głosem stanowiącym;

3)      zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Porozumienia;

4)      uczestniczenia we wszystkich formach działalności Porozumienia;

5)      korzystania z urządzeń Porozumienia na warunkach określonych przez Zarząd;

6)      korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Porozumienia;

7)      wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności.

 1. Członek wspierający i honorowy Porozumienia ma prawo do:

1)      uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Porozumienia z głosem doradczym;

2)      zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Porozumienia;

3)      uczestniczenia we wszystkich formach działalności Porozumienia;

4)      korzystania z urządzeń Porozumienia na warunkach określonych przez Zarząd;

5)       korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Porozumienia;

6)      wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności.

 

§ 12

 1. Członek zwyczajny Porozumienia ma obowiązek:

1)      propagować cele Porozumienia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;

2)      przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Porozumienia;

3)      opłacać regularnie składki członkowskie;

4)      troszczyć się o dobro i rozwój Porozumienia;

5)      brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

 1. Członek wspierający ma obowiązek:

1)      propagować cele Porozumienia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;

2)      przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Porozumienia;

3)      wspierać działalność Porozumienia na uzgodnionych zasadach;

4)      troszczyć się o dobro i rozwój Porozumienia;

 1. Członek honorowy Porozumienia zobowiązany jest do:

1)      przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Porozumienia;

2)      troszczenia się o dobro i rozwój Porozumienia.

 

§ 13

 1. Członkostwo w Porozumieniu ustaje na skutek:

1)      złożenia pisemnej rezygnacji na ręce któregokolwiek z członków Zarządu;

2)      zrzeczenia się tytułu członka honorowego;

3)      wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Porozumienia, w szczególności zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres ponad jednego roku;

4)      likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym lub wspierającym Porozumienia;

5)      śmierci osoby fizycznej.

 1. Informacje o wykluczeniu (wraz z uzasadnieniem) lub przyjęciu nowych członków Zarząd przedstawia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Porozumienia.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka Porozumienia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków Porozumienia w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Odwołanie wstrzymuje ważność decyzji Zarządu do chwili jej rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze i organizacja Porozumienia

 

§ 14

 1. Władzami Porozumienia są:

1)      Walne Zebranie Członków Porozumienia

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

 1. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, jak również ich odwoływanie, odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
 4. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1)      złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji;

2)      ustania członkostwa w Porozumieniu organizacji, której członek organu jest przedstawicielem;

3)      odwołania przez Walne Zebranie Członków;

4)      pozbawienia uprawnień do reprezentowania członka organu przez organizację (członka zwyczajnego), której jest przedstawicielem.

 1. W przypadku zmniejszenia liczby członków wybieralnych władz Porozumienia
  w trakcie kadencji, skład osobowy może być każdorazowo uzupełniany uchwałą władzy Porozumienia, w której nastąpił vacat, do co najwyżej łącznie 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 

§ 15

 1. Władze Porozumienia podejmują decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. Uchwały władz Porozumienia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. Posiedzenia władz Porozumienia są ważne, jeżeli uczestniczy w nich, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.
 4. Walne Zebranie Członków Porozumienia może podejmować uchwały w terminie pierwszym, przy obecności co, najmniej połowy uprawnionych do głosowania, lub
  w terminie drugim, bez względu na liczbę uczestników zebrania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Porozumienia.
 2. Walne zebranie członków może być:

1)      zwyczajne,

2)      nadzwyczajne.

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Porozumienia należy:

1)      uchwalanie kierunków i programu działania Porozumienia;

2)      wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3)      nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu;

4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5)      udzielanie absolutorium Zarządowi;

6)      uchwalanie zmian Statutu;

7)      podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Porozumienia i przeznaczeniu jego majątku;

8)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Porozumienia;

9)      uchwalanie wysokości składki członkowskiej;

10)  podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz Porozumienia.

 1. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć:

1)      z głosem stanowiącym – przedstawiciele (pełnomocnicy) członków zwyczajnych, przy czym każdy członek zwyczajny reprezentowany jest przez jednego pełnomocnika, któremu przysługuje jeden głos,

2)      z głosem doradczym:

a)     przedstawiciele członków wspierających;

b)     członkowie honorowi;

c)     zaproszeni goście.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy co, najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Porozumienia, w terminie nie dalszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia wszystkich członków drogą pocztową na co, najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. Informacja ta będzie również dostępna na stronie internetowej Porozumienia.
 4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Zebrania Członków w terminach wskazanych w ust. 5 i 6 obowiązek jego zwołania spoczywa na Komisji Rewizyjnej, która winna zwołać Walne Zebranie w ciągu 30 dni po upływie terminów wskazanych w ust. 5 i 6.

 

Zarząd

 

§ 17

 1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje działalnością Porozumienia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Porozumienia.
 2. Zarząd składa się z od 3 do 7 członków wybieranych spośród przedstawicieli (pełnomocników) członków zwyczajnych przez Walne Zebranie Członków Porozumienia.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezesa, który kieruje jego pracami, oraz dwóch Wiceprezesów.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:

1)      realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Porozumienia;

2)      kierowanie bieżącą działalnością Porozumienia;

3)      reprezentowanie Porozumienia na zewnątrz i działanie w jej imieniu;

4)      przyjmowanie i odwoływanie członków zwyczajnych i wspierających;

5)      występowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu członka honorowego;

6)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków Porozumienia;

7)      sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu;

8)      uchwalenie Regulaminu Biura Porozumienia.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, lub co najmniej dwóch członków Zarządu. O terminie posiedzenia zawiadamia się członków Zarządu listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co, najmniej połowy liczby członków, w tym Prezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Porozumienia.

 

§ 18

Zarząd Porozumienia może powoływać Zespoły Zadaniowe do opracowania zleconych przez Porozumienie tematów i wykonania określonych zadań.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród przedstawicieli członków zwyczajnych.
 2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, kierującego jej pracami, oraz Wiceprzewodniczącego.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. O terminie posiedzenia zawiadamia się członków Komisji Rewizyjnej listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Komisji Rewizyjnej, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia.

 

§ 20

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Porozumienia;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 3. zadawanie pytań oraz żądanie wyjaśnień od Zarządu, na które Zarząd ma obowiązek udzielić odpowiedzi;
 4. zwracanie się do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
  w tym w przypadku stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
 5. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku pełnej kontroli prawidłowości działalności Porozumienia, w tym jej zgodności przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem;
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 8. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom Zarządu.

 

Rozdział V

Majątek

 

§ 21

Majątek Porozumienia stanowią prawa majątkowe nabyte przez Porozumienie w toku działalności.

 

§ 22

 1. Źródłami majątku Porozumienia są:

1)      składki członkowskie;

2)      darowizny, zapisy i spadki;

3)      dotacje i subwencje;

4)      zbiórki publiczne;

5)      dochody z majątku Porozumienia.

 1. Dochód Porozumienia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.
 2. Porozumienie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie Regulaminu finansowego przyjętego przez Zarząd.

 

§ 23

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków, w tym w sprawach majątkowych Porozumienia oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu: Prezesa Zarządu lub jednego z dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz jednego
z członków Zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązywanie Porozumienia.

 

§ 24

Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 

§ 25

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Porozumienia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności przedstawicieli reprezentujących, co najmniej połowę członków zwyczajnych Porozumienia.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Porozumienia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Porozumienia.
A A A
03-09-2013
godz.09:06
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 24.01.2021 r. 3115316 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy