Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Aktualny konkurs PO FIO
wiadomość pochodzi z:  UE

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

W roku 2011, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 559 projektów na kwotę 44 260 198,32 zł. 6 dofinansowanych podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2012 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2012 r. pomniejszone zostaną o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2011 r. i wynoszą ok. 42 720 000,00 zł.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

1. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

 • I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;
 • II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;
 • III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;
 • IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej;

oraz komponentów wyodrębnionych w ramach tych Priorytetów.

3. Maksymalny czas realizacji projektu:

 • projekty realizowane w 2012 r., tzw. projekty „jednoroczne": od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
 • projekty realizowane w latach 2012-2013, tzw. projekty „dwuletnie": od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r.
 • w Komponencie Regionalnym realizowane są jedynie projekty „dwuletnie", w których czas realizacji zadania mieści się od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r.
 • w Komponencie Wolontariatu Długoterminowego realizowane są jedynie projekty „dwuletnie", w których czas realizacji zadania mieści się od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r.

4. Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety oraz dwa komponenty: Komponent Regionalny i Komponent Wolontariatu Długoterminowego.

5. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci:

 • dla projektów „jednorocznych": od 10 tys. zł. do 200 tys. zł (w przypadku projektów „jednorocznych", wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 200 tys. zł spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych bez możliwości odwołania).
 • dla projektów „dwuletnich": od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).
 • dla projektów w Komponencie Regionalnym od 400 tys. zł do 500 tys. zł. według podziału: 40% w roku 2012 i 60% w roku 2013 (np. w przypadku dotacji 500000 zł: 200000 zł w 2012 r. oraz 300000 zł w 2013 r.).
 • dla projektów w Komponencie Wolontariat Długoterminowy do 500 tys. zł. według podziału: 40% w roku 2012 i 60% w 2013 (200 tys. w roku 2012 i 300 tys. w roku 2013).

6. Wymagany wkład własny:

 

Wartość dotacji

% wartości projektu

Środki własne

Priorytety

I, II, III, IV

10000 - 40000 zł

10%

środki własne niefinansowe lub finansowe

40001 - 150000 zł

10%

środki własne finansowe

150001 - 200000 zł

20%

środki własne finansowe

Komponent Wolontariat Długoterminowy

500000 zł wg podziału:

 • 2012 - 40%
 • 2013 - 60%

10%

środki własne niefinansowe lub finansowe - 10% wartości projektu liczone od środków, które faktycznie zostają u operatora, tj. kwota dotacji odjąć środki przeznaczone na dotacje finansujące pobyt wolontariuszy w organizacjach goszczących

Komponent Regionalny

400000 - 500000 zł wg podziału:

 • 2012 - 40%
 • 2013 - 60%

10%

środki własne niefinansowe lub finansowe

       

 

7. Termin składania ofert: od 13 stycznia 2012 r. do 6 lutego 2012 r.

8. Składanie ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w generatorze ofert oraz ofertę w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ lub www.crzl.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 6 lutego 2012 r. do godz.16:15.

Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 6 lutego 2012 r. na podany poniżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL.

Oferty należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

z dopiskiem: PO FIO 2012

9. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Każda oferta zostanie oceniona przez dwóch niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen stworzona zostanie lista rankingowa. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, w tym kryteria formalne, merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 roku, dostępnym na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ lub http://www.crzl.gov.pl/.

10. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 roku. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerami telefonu (022) 693 49 70, w godz. 13:00-16:00 od poniedziałku do piątku, oraz pod nr tel. (022)551 55 74 w godz. 09:00-13:00 we wtorki, czwartki i piątki, lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

11. Terminy i kryteria stosowane przy ocenie ofert:

Wszystkie złożone za pośrednictwem generatora we wskazanym terminie oferty zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.

12. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 czerwca 2012 r.

13. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz http://www.crzl.gov.pl/.

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 >>>PDF >>>

Zasady przyznawania i rozlcizania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.  >>> DOC >>>

 

ZŁÓŻ OFERTĘ przez >>>>> Generator Ofert PO FIO 2012 >>>>>

 

A A A
16-01-2012
godz.14:40


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344319 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy