Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Jak Sochaczew kanalizowano

Tak jak dostęp do czystej, zdrowej wody pitnej jest standardem, tak standardem musi być też bezpieczne, zgodne z prawem odprowadzanie ścieków. W Sochaczewie, jak i wielu innych większych i mniejszych miastach Polski, historia kanalizacji jest stosunkowo świeża. W latach 90. ubiegłego stulecia budowano jej co prawda coraz więcej, ale do osiągnięcia odpowiedniej powierzchni kraju, pokrytej siecią kanalizacji, wciąż było bardzo daleko.

 

Przedtem

Do roku 2005 w Sochaczewie skanalizowane było około 40% miasta. Właściwie samo centrum. Kanalizacja była stara. Wiele rur wymagało wymiany. Woda z opadów przedostawała się do kanalizacji lub ścieki z kanalizacji przedostawały się do gruntu. Ten stan rzeczy nie mógł trwać dalej, tym bardziej, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać unijne standardy. Także te, które dotyczyły wodociągów i kanalizacji. Wiadomo więc było, że prędzej czy później (najdalej do 2015 roku) trzeba będzie nie tylko objąć kanalizacją pozostałą część posesji, ale także usprawnić linię już istniejącą. Wstępne szacunki mówiły o konieczności wysupłania z budżetu miasta około 50 milionów złotych. To była olbrzymia suma, której wydania nie sposób było uniknąć. Tym bardziej, że pozostawienie kanalizacji w jej ówczesnym stanie groziło w przyszłości płaceniem dużych, bo kilkumilionowych, kar rocznie, - za niedostosowanie miasta do standardów unijnych, a traktując rzecz kolokwialnie, po prostu za zanieczyszczanie środowiska.

 

Rok 2005

Na początku roku, w lokalnych mediach mogliśmy przeczytać następującą informację „Miasto Sochaczew otrzymało aż 8,8 miliona złotych na modernizację i rozbudowę kanalizacji sanitarnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To pierwszy pozytywnie rozpatrzony wniosek władz miejskich o dofinansowanie planowanych inwestycji z unijnych pieniędzy”. Te blisko 9 milionów złotych dofinansowania stanowiło aż 75% kosztów planowanego na lata 2005-2006 zadania. Burmistrz Sochaczewa mówił wtedy: - Jesteśmy bardzo zadowoleni z powodu pozytywnego rozpatrzenia przez marszałka naszego wniosku. Tak wysoka dotacja pozwoli nam na realizację pierwszego etapu modernizacji i rozbudowy kanalizacji Sochaczewa, którą władze miejskie powinny całkowicie zakończyć około 2013 roku. Trzeba przyznać, że konkurencja była duża, bo Fundusz przyznał dotację na tego typu zadania 16 miastom z terenu województwa mazowieckiego. Spośród nich, tylko trzy otrzymały wyższe dofinansowanie niż Sochaczew. Otrzymanie strukturalnych pieniędzy stało się możliwe przede wszystkim dzięki opracowaniu przez Urząd Miasta wymaganej przez UE, a niezwykle czasochłonnej dokumentacji, w tym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Wieloletniego Planu Finansowego, Studium Poprawy Wykonalności Gospodarki Ściekowej i takiegoż studium dla gospodarki wodnej, Programu Rozwoju Lokalnego i Strategii Rozwoju Miasta. - W pierwszym etapie realizacji tego zadania - tłumaczył wiceburmistrz Sochaczewa - chcemy uszczelnić centrum miasta oraz rozbudować część kanalizacji sanitarnej w Trojanowie. Do końca 2006 roku zmodernizujemy również miejską oczyszczalnię ścieków, zwiększając jej przepustowość, by zdołała odebrać zwiększającą się w miarę rozbudowy kanalizacji ilość ścieków. W 2005 roku, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków będzie budowana m. in. na ulicach Trojanowskiej, Muszkieterów, Zwycięstwa, Okrężnej, Jaracza, Słowiańskiej, Kochanowskiego i Kraszewskiego.

Jedna rzecz tylko stanowiła dla ratusza pewną niedogodność. 9 milionów dotacji miasto fizycznie miało otrzymać dopiero po zakończeniu pierwszego etapu budowy kanalizacji. Oznaczało to, że do końca 2006 roku miasto musiało finansować inwestycję z własnych środków. Konieczne więc było zaciągnięcie preferencyjnych, krótkoterminowych kredytów pomostowych. Kilkaset tysięcy odsetek weszło w takiej sytuacji w koszty obsługi tych kredytów.

Wstępne szacunki kosztów budowy kompletnej kanalizacji długo się nie ostały. Już w czerwcu tego roku wiceburmistrz mówił, że budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów na terenie Sochaczewa, jaką samorząd chce prowadzić w latach 2007-2010 pochłonie 117 mln złotych. W związku z tym złożono  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o dofinansowanie tego zadania z unijnego Funduszu Spójności.

W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Sochaczewa” miasto chciało ułożyć 60 km nowych rur o przekroju od 20 do 40 cm, oraz zbudować 25 pompowni ścieków. Samorząd chciał też zmodernizować już istniejące wodociągi i zbudować nowe. W ramach projektu miała powstać magistrala wodociągowa (7,2 km), ułożone miały być nowe rury i wymienione stare (13 km). Planowano zbudować nowe ujęcie wody w Starych Mistrzewicach (3 studnie), zmodernizowane miały zostać ujęcia wody i stacja uzdatniania w Wólce Smolanej, rozbudowana miała być stacja uzdatniania wody przy ul. Chodakowskiej. Zgodnie z projektem likwidacji miały ulec stacje wodociągowe przy ulicach Płockiej i Mickiewicza, ponieważ zamknięto by ujęcia wody w Kuznocinie i przy Mickiewicza. Prace miałyby się zacząć wiosną 2007 roku, a zakończyć zimą 2010 roku.

 

Rok 2006

W listopadzie mieszkańcy obserwowali na ulicach Sochaczewa duże specjalistyczne samochody, ustawiane przy studzienkach kanalizacyjnych, których obsługa wykonywała jakieś dziwne czynności. To wybrana w przetargu firma ze Świecia (koszt wszystkich inwestycji związanych z przebudową wodociągów i kanalizacji miał wynieść 11,5 miliona złotych - dotacja ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wynosiła 8 mln zł.) wykonywała czyszczenie i renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej. Po wypłukaniu osadów do przewodu wpuszczany był „rękaw” z żywicy, który rozprężany gorącą wodą przyklejał się do ścianek rury tworząc trwałą powłokę około 10 mm. Wytrzymałość tej żywicznej powierzchni  miała być porównywalna z wytrzymałością nowej rury.

W tym roku, który w ogóle był rekordowy, jeśli chodzi o inwestycje, kosztem dokładnie 11.048.000 zł wykonano rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Trojanowie (I etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni zwiększył jej przepustowość o 3.000 m3/dobę. W ramach tego projektu  ułożono 8,4 km nowej sieci i odnowiono 6,6 km istniejącej kanalizacji, a także zbudowano 2 przepompownie ścieków.

 

Rok 2008

20 maja miała miejsce XXVII sesja Rady Miejskiej Sochaczewa. W jej trakcie podjęto kilka ważnych uchwał, w tym najistotniejszą o realizacji projektu kanalizacyjnego współfinansowanego przez unijny Fundusz Spójności. Przedstawiciele firm BBF i SOCOTEC przedstawili zaktualizowane Studium Wykonalności dla zadania pod nazwą „poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta”. Studium zakładało:

* dwuetapową budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę całego systemu zaopatrywania miasta w wodę. I etap pochłonie 180 mln zł. Za te pieniądze powstanie kanalizacja w dzielnicach: Chodaków, Wypalenisko, Rozlazłów, Karwowo, w Centrum oraz rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków. II etap pochłonie 72 mln zł. Zbudowana będzie kanalizacja na osiedlu Żyrardowska i w Centrum, rozbudowana oczyszczalnia, zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Płockiej, Mickiewicza i Chodakowskiej.

 

Plany obejmowały:

* w I etapie budowę 86 km kanalizacji dla ponad 11 tys. osób

* pozyskanie na I etap prac 104 mln zł dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności

* zapewnienie dostępu do kanalizacji sanitarnej 92% mieszkańców Sochaczewa (wtedy było 67%)

* wzrost liczby korzystających z sieci z 24,5 tys. w 2008 roku do 34,8 tys. w 2015 roku

* rozbudowę oczyszczalni przyjmującej docelowo ścieki z całego miasta

* budowę zbiornika buforowego na terenie oczyszczalni

 

Burmistrz mówił wtedy: - Jestem bardzo wdzięczny radnym, że do tematu podeszli spokojnie i rzeczowo, bez zbędnych emocji i politykowania. Wszyscy rozumiemy, że wyjścia nie ma – albo zbudujemy kanalizację za pieniądze unijne, albo temat odłożymy i za kilka lat z budżetu miasta będziemy płacić kilkumilionowe kary za niszczenie środowiska. Unijne prawo jest bezwzględne: trzeba likwidować szamba, przyłączać do kanalizacji kolejne dzielnice, inwestować w oczyszczanie ścieków. Szkoda, że problemem tym nie zajęto się wcześniej, w latach ’90, jak to zrobiły inne miasta np. Żyrardów i Płońsk. Wówczas wykonawstwo tego typu robót było znacznie tańsze, a pieniądze dziś niezbędne na kanalizację moglibyśmy przeznaczyć na inne potrzebne cele.

 

Rok 2009

Na początku lutego dużą część sesji Rady Miasta poświęcono. Dyskutowano wtedy na temat mających nastąpić podwyżek cen za wodę i odprowadzanie ścieków. Omówiono także dokładnie sposoby sfinansowania przebudowy i rozbudowy miejskiej kanalizacji. Pożyczka jaką należało wziąć, mimo 57% dofinansowania z Unii, musiała być bardzo duża. Trzeba było opracować metody obsługi tego zadłużenia.

 

Rok 2010

26 marca w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie podpisana została umowa między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji dotycząca finansowania projektu pod nazwą „Poprawa Gospodarki Wodno – Ściekowej miasta Sochaczew-Etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. mieszkańców. Umowę podpisali przedstawiciele Instytucji Wdrażającej - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Małgorzata Skucha wraz z Pełnomocnikiem - Zastępcą Głównego Księgowego Januszem Topolskim (nieobecnym na uroczystości) oraz przedstawiciel Beneficjenta – ówczesny Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z o.o.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew-Etap I” miał być dofinansowany z Unii Europejskiej w wysokości 85% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji Projektu, nie więcej jednak niż 95 mln zł, co stanowić miało 60% wartości projektu netto. Pozostałe środki w kwocie 63 mln zł miały być wkładem własnym beneficjenta (miasto Sochaczew). Według wartości projektowych, planowany całkowity koszt realizacji projektu miał wynieść 158 mln zł netto.

Zakres Projektu obejmował:

* remont i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia

* budowę 40 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo

* budowę 50 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko – część północna i Chodaków

* modernizację metodą bezwykopową 3,4 km kanalizacji sanitarnej w Centrum Sochaczewa

W ramach Projektu przewidziano 6 kontraktów na roboty budowlane oraz 7 kontraktów na usługi, do których zaliczono pomoc techniczną, działania informujące i promujące, Inżyniera Kontraktu oraz projektowanie. Efektem realizacji inwestycji miało być 11 tysięcy osób korzystających z przyłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Rok 2011

Rok wytężonych przygotowań. Należało dopiąć wszystkie sprawy organizacyjne, a także co najważniejsze, w trakcie przetargów wyłonić firmy, które kontrakt wykonają. Z powodu rozległości prac, oczywiste było, że do wykonania tego zadania nie wystarczy jedna firma.

 

Rok 2012

Ten rok zapisał się w pamięci mieszkańców miasta jako rok utrudnień komunikacyjnych. Gdy w jednym miejscu kończono zasypywać wykopy, za chwilę w innym je rozpoczynano. Ten trud się opłacił. Do końca roku, praktycznie zakończono prace przy głównych liniach kanalizacyjnych. Od tego momentu można już było wykonywać przyłącza do poszczególnych nieruchomości, a to już leży w gestii właścicieli posesji.

Budowa blisko 100 km sieci kanalizacji sanitarnej, a w rezultacie podłączenie do niej ponad 96% mieszkańców Sochaczewa, to wielki krok naprzód. – Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy świadomi tego, że dbałość o czyste środowisko, a co za tym idzie, zgodne z prawem odprowadzanie nieczystości, jest tak samo ważne, jak świeże, czyste powietrze, którym chcemy oddychać. – niezmiennie podkreśla prezes Grażka.

To jedna z niewielu tak szeroko zakrojonych inwestycji komunalnych w Polsce. Ostatecznie całkowity koszt realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew” to 106 712 992,88 złotych. Unia Europejska, za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowała przedsięwzięcie sumą 53 727 906,92 złotego. Realizacja inwestycji obejmuje: remont i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, rozbudowę kanalizacji sanitarnej na osiedlach Rozlazłów i Karwowo (41,201 km sieci kanalizacji, w tym 11 przepompowni i 3 tłocznie), na osiedlach Wypalenisko cz. Północna i Chodaków (51 km sieci, w tym 24 przepompownie i 4 tłocznie), modernizację kanalizacji sanitarnej w centrum Sochaczewa (3,4 km).

 

Rok 2013

Rok dopiero się zaczął. Wiosną, gdy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, powinny ruszyć prace polegające na podłączaniu do kanalizacji ściekowej kolejnych użytkowników. Gdy się zakończą, z dobrodziejstw nowej instalacji będzie korzystać 35 tysięcy osób, czyli ponad 90% mieszkańców Sochaczewa. Jeśli inwestycja zostanie dokończona i rozliczona w 100% w wymaganym zapisami umowy terminie, to naszemu miastu nie zagrożą drakońskie kary, jakie należałoby płacić, gdyby projekt nie został w pełni zrealizowany.

 

 

 

A A A
13-02-2013
godz.08:15
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339363 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy