Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Nowe Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL
wiadomość pochodzi z:  UE

27 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Najważniejsze zmiany w Zasadach dotyczą:

  1. określenia zasad związanych z realizacją nowego typu operacji wprowadzonego do Poddziałania 7.1.3 w wyniku przeglądu środokresowego i związanego z finansowaniem studiów dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
  2. doprecyzowania zapisów dotyczących realizacji typu operacji związanego z opracowaniem, realizacją i monitoringiem wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie;
  3. rozszerzenia definicji osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (uznano, że są to również osoby korzystające ze świadczeń i usług PCPR wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz podstaw prawnych działania PCPR (oprócz ustawy o pomocy społecznej, wskazano ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy);
  4. doprecyzowania wymogów organizacyjnych dla ośrodków realizujących jednocześnie zadania gminy i powiatu w zakresie pomocy społecznej;
  5. wprowadzenia zapisów dotyczących zasiłków, stanowiących wkład własny przy realizacji projektów systemowych OPS i PCPR w taki sposób, by uwzględniały świadczenia pieniężne i niepieniężne udzielane przez PCPR w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  6. rozszerzenia zapisów dotyczących instrumentów aktywizacji społecznej (umożliwiono zatrudnianie nie tylko asystentów rodziny, ale również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, konsultantów rodzinnych, mediatorów) oraz instrumentów aktywizacji zawodowej (oprócz skierowania do pracy w spółdzielni socjalnej umożliwiono również odbywanie staży zawodowych w spółdzielniach socjalnych, wskazując że tego rodzaju formy wsparcia powinny dotyczyć w  szczególności  uczestników warsztatów terapii zajęciowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych tego typu placówek przygotowujących się do aktywizacji zawodowej i wejścia na rynek pracy).

Zasady wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r.

Pobierz pliki:

•Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL

•Zestawienie uwag z konsultacji

źródło: www.efs.gov.pl

 

A A A
28-12-2011
godz.11:12


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344394 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy