Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Małe granty w ramach programu Razem Możemy Więcej tylko do 5 stycznia 2012 r.
wiadomość pochodzi z:  UE

Tylko do 5 stycznia 2012 r. (czwartek) będą przyjmowane zgłoszenia w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "Razem Możemy Więcej" , którego organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.  O  dotacje w wysokości do 7,5 tys. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne działające na terenach wiejskich. Celem projektu  jest promocja postaw i budowanie więzi wśród lokalnych społeczności. W  7. edycji programu EFRWP przeznaczył na granty 300 tys. zł. 

Program„Razem Możemy Więcej" jest realizowany przez Fundację Europejski  Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2009 r. W dotychczasowych sześciu  edycjach programu złożonych zostało łącznie ponad 1500 wniosków.  Nagrodzono 236 projektów, na łączną kwotę 956. 714 zł.

„Nasze kilkuletnie doświadczenie w realizacji programu „Razem Możemy Więcej"  pokazuje, że z roku na rok aktywność lokalnych społeczności rośnie.  Bardzo nas to cieszy, jednak w wielu przypadkach podejmowane inicjatywy  są jednorazowe lub mało efektywne. Poprzez nasz program chcemy promować projekty wartościowe, które angażują różne grupy społeczne. Dlatego w  tej edycji szczególnie czekamy na tzw. projekty sieciowe, czyli takie,  które są realizowane wspólnie przez kilka podmiotów i obejmują swym  zasięgiem kilka gmin/sołectw - powiedział, Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Zachęcamy do udziałuorganizacje pozarządowe, zrzeszenia i inne podmioty kolegialne, które mają ciekawe  pomysły i chcą działać na rzecz swoich małych ojczyzn. Na zgłoszenia  czekamy jeszcze 10 dni" - dodał, Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Dla kogo dotacje

·       W ramach projektu „Razem Możemy Więcej" o wsparcie finansowe mogą ubiegaćsię organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia,  posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady  sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i  prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys.  mieszkańców).

·       Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty 7,5 tys. zł.  W przypadku  realizacji projektu przy udziale dodatkowych, zewnętrznych środków  finansowych (dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego,  dotacja gminy, itp.), wielkość grantu może być podwyższona o 50%,  proporcjonalnie do wkładu finansowego partnerów, jednak nie więcej, niż do kwoty 10 tys. zł. Natomiast w przypadku, gdy projekt swym zasięgiem  obejmuje obszar kilku gmin/sołectw i jest wspólnie realizowany przy  udziale podmiotów z tych gmin/sołectw na mocy stosownego porozumienia  (tzw. projekt sieciowy), w takim przypadku wielkość dofinansowania  projektu będzie stanowiła sumę grantów uzyskanych przez wszystkie  współpracujące podmioty, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć kwoty 30 tys. zł

  • Wnioskowany grant nie może finansować całości kosztów przedsięwzięcia, a jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, środków lub nakładów innych partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Beneficjenci programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu wniosków, a o dacie zakwalifikowania wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego.


Obszary wsparcia 

Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy, realizujący projekty w następujących dziedzinach:

·         szeroko pojęta działalność kulturalno - oświatowa, obejmująca:

o   kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalno - historycznego regionu, w tym  zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów,  itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej,

o   wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu  wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych,

o   wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z niezbędną infrastrukturą edukacyjną, 

o   przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych.

·         szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza
w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej,
a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

·         inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (ścieżki  rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa  mieszkańców.

Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku są dostępne na stronie www.efrwp.plw zakładce Programy i Dotacje. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:  EFRWP, ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa z dopiskiem „Zgłoszenie do  Programu „Razem Możemy Więcej". Decyduje data stempla pocztowego.

Program jest zarządzany i realizowany bezpośrednio przez EFRWP.

Źródło; MRR - 27.12.2011

A A A
28-12-2011
godz.10:54


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344381 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy