Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki
wiadomość pochodzi z:  UE

22 grudnia 2011 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują:

 1. Wprowadzenie możliwości składania wniosków o dofinansowanie wyłącznie drogą elektroniczną, o ile Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) dopuści w dokumentacji konkursowej taki tryb złożenia wniosku. Wnioski można będzie składać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób pozwalający na potwierdzenie tożsamości osoby składającej/osób składających wniosek (zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi przez IOK w dokumentacji konkursowej). Zmiana wynika z przyjęcia przez Komitet Monitorujący PO KL kryterium formalnego umożliwiającego składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej.

 2. Wprowadzenie do Planów działania (począwszy od Planów działania na 2013 r. i lata następne) obowiązku przedstawienia przez Instytucję Pośredniczącą informacji, co do planowanych do osiągnięcia rezultatów (wskaźników monitorowania) poszczególnych konkursów. Zmiana ma na celu umożliwienie Instytucjom Pośredniczącym planowania postępów w osiąganiu wskaźników monitorowania PO KL w ramach poszczególnych konkursów.

 3. Doprecyzowanie – w celu usprawnienia procesu oceny merytorycznej projektów systemowych – zapisów dotyczących możliwości dokonywania oceny projektów systemowych przez ekspertów, o których mowa w art. 31 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:
  • instytucja, w której oceniany jest projekt może wyznaczyć do oceny projektu swojego pracownika lub zlecić dokonanie oceny ekspertowi zewnętrznemu;
  • w przypadku, gdy projekt systemowy zamierza realizować IP w Działaniu, w którym nie powołano IP2 i nie ma możliwości zachowania rozdzielności funkcjonalnej zadań związanych z przygotowaniem i oceną wniosku o dofinansowanie projekt składany jest do IP, która zleca dokonanie oceny przez dwóch ekspertów. W przypadku rozbieżności w ocenach dokonanych przez dwóch ekspertów IP zleca dokonanie oceny trzeciemu ekspertowi, którego ocena rozstrzyga rozbieżności.

 4. Wprowadzenie –  zgodnie z postulatami beneficjentów – zapisu dotyczącego obowiązku powoływania w ramach projektów systemowych Grupy Sterującej, w skład której wchodzą projektodawca, partnerzy projektu (o ile projekt przewidziany jest do realizacji w partnerstwie), przedstawiciel/e instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie (IP lub IP2) oraz – o ile jest to zasadne – przedstawiciele środowisk reprezentujących grupy docelowe, do których kierowane będzie wsparcie w ramach projektu. Zmiana ma na celu zapewnienie współpracy i wymiany informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami uczestniczącymi w realizacji projektów systemowych PO KL, które wdrażane są w kluczowych obszarach realizacji Programu.

 5. Wprowadzenie – w związku z dotychczasowymi doświadczeniami we wdrażaniu Programu zapisów dotyczących ogólnych zasad przeprowadzania konkursu, w którym do dofinansowania wybrany zostanie tylko jeden projekt (analogiczne zapisy wprowadzono we wzorze Planu działania).

 6. Rozszerzenie – w celu zapewnienia wyboru do dofinansowania projektów zakładających wysoki poziom merytoryczny oraz optymalną relację nakład/rezultat – kompetencji przewodniczącego Komisji Oceny Projektów (wprowadzono zapis, że w przypadku stwierdzenia, iż ocena została dokonana w sposób wadliwy lub niepełny przewodniczący KOP może podjąć decyzję o skierowaniu wniosku do negocjacji w kwestionowanym zakresie).

 7. Wprowadzenie zapisu, że przy opracowywaniu listy dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w dokumentacji konkursowej IOK powinna w miarę możliwości uwzględnić ustawę z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, z późn. zm.) wprowadzającą w wielu przypadkach prawo składania oświadczeń w miejsce obowiązku przedstawiania zaświadczeń (przedmiotowy zapis ma na celu zwrócenie uwagi na wprowadzenie przez ww. ustawę systemowej zmiany kultury składania zaświadczeń na kulturę składania oświadczeń poprzez wprowadzenie prawa składania oświadczeń w miejsce dotychczasowego obowiązku przedstawiania zaświadczeń).

 8. W zakresie dotyczącym procedury odwoławczej:
  • uspójnienie treści podrozdziału z wydanym przez IZ PO KL komunikatem dotyczącym  niedopuszczalności wniesienia skargi do WSA w sytuacji pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia;
  • doprecyzowanie dotyczące sposobu przeprowadzania ponownej oceny w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego (wskazano, iż wynik powtórnej oceny nie powinien być co do zasady mniej korzystny niż uzyskany podczas pierwotnej oceny wniosku. Jednakże jeśli podczas powtórnej weryfikacji wniosku IOK dostrzeże wady wniosku nie pozwalające na jego dofinansowanie, mimo iż nie były one wykryte na etapie oceny pierwotnej, powinna je wykazać przy formułowaniu powtórnej oceny wniosku);
  • doprecyzowanie w zakresie sposobu doręczeń pism dotyczących procedury odwoławczej i liczenia terminu na wniesienie środków odwoławczych w przypadku niepoinformowania przez  wnioskodawcę o zmianie adresu korespondencyjnego;
  • doprecyzowanie kwestii dotyczących sposobu sporządzania odpowiedzi na środki odwoławcze (umieszczanie informacji czy zarzut został uznany / częściowo uznany / nieuznany) oraz umieszczania podsumowania dotyczącego wyniku wydanego rozstrzygnięcia.

9. Zmianę wzorów Kart oceny merytorycznej wynikającą z przyjęcia przez Komitet Monitorujący PO KL zmian w ogólnych kryteriach wyboru projektów.

Nowe Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki obowiązują dla konkursów ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2012 roku.

Pobierz pliki:
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji

A A A
23-12-2011
godz.09:37


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344344 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy