Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki
wiadomość pochodzi z:  UE
Od 1 stycznia 2012 r. będzie obowiązywać znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 20 grudnia 2011 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 został skierowany do publikacji w Monitorze Polskim.

Zakres zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki obejmuje:

a. Priorytet I, w ramach którego:
 • zmieniono opis Priorytetu I,
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • zmieniono alokacje poszczególnych Działań i Poddziałań;
 • w Działaniach 1.1 i 1.2 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów),
 • w Działaniu 1.3 zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Poddziałania 1.3.2,
 • utworzono nowe Działanie 1.4: Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 • utworzono nowe Działanie 1.5: Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego,
b. Priorytet II, w ramach którego:
 • zmieniono opis Priorytetu II,
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • zwiększono alokację dla Priorytetu II i zmieniono alokacje poszczególnych Działań i Poddziałań,
 • w Działaniu 2.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniach 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3,
 • w Działaniu 2.1 ograniczono grupy docelowe Poddziałań 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników,
 • w Działaniu 2.2 wprowadzono nowe brzmienie typu realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 2.2.1,
 • w Działaniu 2.2 zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Poddziałania 2.2.2,
 • w Działaniu 2.3 utworzono nowe Podziałanie 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia – projekty konkursowe,
c. Priorytet III, w ramach którego:
 • zmieniono opis Priorytetu III,
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • zmniejszono alokację dla Priorytetu III i zmieniono alokacje poszczególnych Działań i Poddziałań,
 • wyodrębniono w ramach alokacji dla Priorytetu III rezerwę środków  do dyspozycji MEN,
 • w Działaniu 3.1 usunięto typy realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 3.1.1 i wprowadzono dodatkowy typ beneficjentów w Poddziałaniu 3.1.2,
 • w Działaniu 3.2 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) oraz wprowadzono dodatkowy typ Beneficjentów,
 • w Działaniu 3.3 powołano Instytucję Pośredniczącą II stopnia dla Poddziałań 3.3.2 i 3.3.4 i wprowadzono dodatkowy typ Beneficjentów w Poddziałaniu 3.3.1 i 3.3.3,
 • w Działaniu 3.4 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 3.4.1i powołano Instytucję Pośredniczącą II stopnia dla Poddziałania 3.4.3,
 • utworzono nowe Działania 3.5: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,
d. Priorytet IV, w ramach którego:
 • zmieniono opis Priorytetu IV,
 • dokonano zmiany Instytucji Pośredniczącej z „Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – Departament Wdrożeń i Innowacji” na „Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”,
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • zwiększono alokację dla Priorytetu IV i zmieniono alokacje poszczególnych Działań i Poddziałań,
 • w Działaniu 4.1, wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniach 4.1.1 i 4.1.3,;
 • utworzono nowe Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020,
e. Priorytet V, w ramach którego:
 • zmniejszono alokację dla Priorytetu V i zmieniono alokacje poszczególnych Działań,
 • w Poddziałaniu 5.1.1 wprowadzono nowy typ beneficjenta projektów systemowych – „Ministerstwo Spraw Zagranicznych”,
 • w Działaniu 5.2 dokonano zmiany instytucji pośredniczącej II stopnia z „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Administracji Publicznej”  na „Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji”,
f. Priorytet VI, w ramach którego:
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • w Działaniu 6.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 6.1.2,
 • w Działaniu 6.2 wprowadzono nowe brzmienie typu realizowanych operacji (projektów),
 • zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Działania 6.3,
 • zwiększono alokację dla Priorytetu VI o środki Krajowej Rezerwy Wykonania i zmieniono alokację poszczególnych Działań i Poddziałań,
g. Priorytet VII: w ramach którego:
 • w Poddziałaniu 7.1.3 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) i dostosowano grupy docelowe do zmodyfikowanego brzmienia typów operacji (projektów),
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • w Poddziałaniu 7.2.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) i dostosowano grupy docelowe do zmodyfikowanego brzmienia typów operacji (projektów),
 • w Poddziałniu 7.2.2 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) i dostosowano grupy docelowe do zmodyfikowanego brzmienia typów operacji (projektów);
 • zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Działania 7.3,
 • utworzono nowe Działanie 7.4 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy projekty konkursowe,
 • zwiększono alokację dla Priorytetu VII o środki Krajowej Rezerwy Wykonania i zmieniono alokację poszczególnych Działań i Poddziałań,
h. Priorytet VIII, w ramach którego:
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • w Działaniu 8.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 8.1.1, 8.1.2,
 • w Działaniu 8.1 ograniczono grupy docelowe w Poddziałaniu 8.1.1 do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników,
 • w Działaniu 8.1  zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Poddziałania 8.1.4,
 • w Działaniu 8.1 wprowadzono nowy typ realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 8.1.2,
 • zwiększono alokację dla Priorytetu VIII o środki Krajowej Rezerwy Wykonania i zmieniono alokację poszczególnych Działań i Poddziałań,
i. Priorytet IX, w ramach którego:
 • zmodyfikowano opis Priorytetu IX,
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • zwiększono alokację dla Priorytetu IX o środki Krajowej Rezerwy Wykonania oraz alokację przeniesioną z Priorytetu III i zmieniono alokację poszczególnych Działań i Poddziałań,
 • w Działaniu 9.1 określono minimalny wkład własny w Poddziałaniu 9.1.1 w wysokości 15 proc. wartości projektów,
 • w Działaniu 9.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 9.1.1,
 • w Działaniu 9.2 wprowadzony nowy typ realizowanych operacji (projektów),
 • zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Działania 9.3,
 • w Działaniu 9.5 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) i ograniczono katalog grup docelowych,
 • utworzono nowe Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,
j. Priorytet X, w ramach którego:
 • zwiększono alokację dla Priorytetu X o środki Krajowej Rezerwy Wykonania,
 • zmieniono informację na temat wymaganego wkładu własnego,
 • zmieniono daty składania i zatwierdzania Rocznych Planów Działania PT PO KL,
k. Załącznik I – Tabelę podziału alokacji ogółem na województwa Komponentu Regionalnego PO KL w rozbiciu na Priorytety,

l. Załącznik  II – Indykatywną tabelę finansową zobowiązań dla PO w podziale na Priorytety, Działania i Poddziałania (w euro),

m. Załącznik III – Listę instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL,

n. Załącznik IV – Wartości wskaźników produktu dla działań w ramach PO KL oraz zdezagregowane wartości wskaźników produktu dla działań w ramach priorytetów komponentu regionalnego PO KL,

o. Załącznik V – Słownik terminologiczny dla Szczegółowego Opisu Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

p. Inne zmiany o charakterze doprecyzowującym, redakcyjnym i interpunkcyjnym w całym dokumencie.


Pobierz plik:
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.
A A A
23-12-2011
godz.09:34


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344335 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy