Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Wgląd do planów zagospodarowania

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/325/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej w dniach od 04.04.2023 r. do 24.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczew, ul. 1-go Maja 16, 96-500 Sochaczew, w pokoju nr 516 (tel. +/48/46 862 22 35 lub +/48/46 862 22 75, wew. 341, 386, 387 lub 517) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta (https://sochaczew.pl) w zakładce BIP „komunikaty i ogłoszenia - gospodarka przestrzenna”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.04.2023 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej - I piętro w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do miejscowego planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sochaczew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, ul. 1-go Maja 16, 96-500 Sochaczew. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@sochaczew.pl oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029  z późn.zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2023 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, ul. 1-go Maja 16, 96-500 Sochaczew albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@sochaczew.pl oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sochaczew. Uwagi złożone po upływie terminu podanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Piotr Osiecki

___

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. z (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel. +48(46) 8622235, fax: +48(46)8622602,
  e-mail: sekretariat@sochaczew.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@sochaczew.pl lub telefonicznie tel.+48(46)8622235, wew.309.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Urząd Miejski w Sochaczewie oraz podmioty, które na podstawie umów powierzenia podpisanych z Urzędem Miasta, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Sochaczew.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Nie dotyczy sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzanie danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, przy czym podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa lub ma na celu zawarcie
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Sochaczew danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw
i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

A A A
13-03-2023
godz.13:40
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 01.04.2023 r. 4136418 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy