Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac
wiadomość pochodzi z:  Zakład Komunikacji Miejskiej

Sochaczew, 22.06.2022r.

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

1. Wymiar etatu: 1,

2. Liczba stanowisk pracy: 1,

3. Wymagania w stosunku do kandydata:

a) wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie z minimum trzyletnim stażem pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą kadr/płac,

b) znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeniach społecznych w razie choroby i macierzyństwa

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni spraw publicznych

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

e) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,f) rzetelność, punktualność, komunikatywność,g) nieposzlakowana opinia.

 

4. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe bądź średnie na kierunkach: finanse, kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimi,

b) doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań,

c) doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji finansowo – kadrowej, dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych – sporządzanie listy płac,

d) znajomość programu Płatnik,

e) mile widziana znajomość programu GratyfikantGT,

f) mile widziany staż pracy w jednostkach administracji publicznej.

 

5. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi:

- prowadzenie akt osobowych pracowników,

- wprowadzanie danych do programu GratyfikantGT,

b) przygotowywanie dokumentów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilno-prawnych, uposażeniami, zmianą stanowiska pracy, dodatkami specjalnymi,

c) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich,

d) rozliczanie i kontrola urlopów wypoczynkowych pracowników,

e) kontrola terminowej realizacji badań lekarskich, szkoleń BHP,

prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłków chorobowych,

f) terminowe naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków

g) rozliczanie składek ubezpieczeniowych, podatku dochodowego od osób fizycznych,

h) rozliczenia z ZUS, US, PFRON,

i) sprawozdania GUS,

j) przygotowywanie regulaminów wynagrodzeń, pracy, ZFŚS- nadzór nad ich obiegiem, reagowanie na zmiany w tym zakresie,

k) pozyskiwanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleń,

l) sporządzanie raportów i analiz oraz statystyk dla działu księgowego i Dyrekcji, niezbędnych dla bieżącego zarządzania jednostką,

ł) sprawdzanie raportów księgowych oraz załączonych do nich dowodów,

m) terminowe sporządzanie przelewów dla kontrahentów, pracowników,

n) sporządzanie wezwań do zapłaty opłat dodatkowych, dopisywanie do KRD,

o) prowadzenie okresowej kontroli kont księgowych.

 

6. Warunki pracy na stanowisku:

Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca w budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej, przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, fax). Oświetlenie naturalne i sztuczne. Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

 

8. Wymagane dokumenty:

a) podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,

b) podpisany list motywacyjny,

c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

f) wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakład Komunikacji Miejskiej w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” i podpisem kandydata.

Dokumenty należy złożyć do: 6 lipca 2022r.

a) decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu,

b) miejsce składania dokumentów:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

 

Osoby do kontaktu:

Ewelina Diehl tel (046) 862-99-27 wew. 106

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 

Dyrektor

Beata Furman

oświadczenie

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

A A A
22-06-2022
godz.08:52
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 09.08.2022 r. 3741101 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy