Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
wiadomość pochodzi z:  UE

Od 1 stycznia 2012 r.zaczną obowiązywać nowe wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 grudnia 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wprowadzane w ramach tegorocznej  aktualizacji Wytycznych zmiany zostały poddane konsultacjom, które  trwały od września do listopada 2011 r. Wytyczne wchodzą w życie 1  stycznia 2012 r.

Zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy  wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent  zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym,  wydatki ponoszone od 1 stycznia 2012 r. w projektach realizowanych w  ramach Programu Kapitał Ludzki muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi.  Oznacza to w szczególności, że wszystkie nowe umowy cywilnoprawne  zawierane od 1 stycznia 2012 r. z wykonawcami, kontrahentami, personelem projektu lub uczestnikami projektów będą zawierane zgodnie ze  zmienionymi Wytycznymi, przy czym nie ma konieczności dostosowywania  tego rodzaju umów, zawartych do 31 grudnia 2011 r., do warunków  wynikających z nowych Wytycznych. Nowe Wytyczne mają zastosowanie także w odniesieniu do oszczędności powstałych po 1 stycznia 2012 r. w wyniku  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub z  zastosowania zasady konkurencyjności.

Wytyczne nie będą mieć jednak zastosowania do takich kwestii wynikających z Wytycznych, które  mają wpływ na konstrukcję budżetu, tj.: rozliczania ryczałtowego w  ramach kosztów bezpośrednich w postaci kwot ryczałtowych czy stawek  jednostkowych oraz definiowania cross-financingu.

Wytyczne w pełnym zakresie, tj. bez jakichkolwiek wyłączeń, będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. w przypadku:

1.     projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony od 1 stycznia 2012 r.;

2.     wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Priorytetu VI i VII na  2012 r. bez względu na datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu  przez beneficjenta;

3.     pozostałych projektów systemowych, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złożone od dnia 1 stycznia 2012 r.

Prosimy o zaznajomienie się z zasadami kwalifikowalności określonymi w  zmienionej wersji Wytycznych. Jednocześnie pragnę poinformować, że w  Zasadach finansowania Programu Kapitał Ludzki zostaną w sposób bardziej  szczegółowy wyjaśnione nowowprowadzone zapisy Wytycznych.

Wytyczne szczegółowe - obowiązujące 2011-12-19

Rodzaj dokumentu

Tekst aktualny jednolity

Data obowiązywania

Zakres zmian

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uwaga! Wytyczne wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r.

Pobierz plik (2,27 MB)

01.01.2012 r.

Opis zmian (139 KB)

Zestawienie uwag z procedury konsultacyjnej (2,39 KB)

Pobierz plik (383 KB)

Od 01.01.2011 r.

Opis zmian (33 KB)
Zestawienie uwag z procedury konsultacyjnej (1,38 MB)

Źródło: MRR - 19.12.2011

A A A
20-12-2011
godz.15:05


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344328 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy