Sochaczew Sochaczew Sochaczew
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Nr XVII/177/20 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew skorygowanego w związku z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr WNP-I.4131.31.2021.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 marca 2021 r. dotyczącym uchwały Nr XX/216/21 Rady Miejskiej w Sochaczewie z 10 lutego 2021 r. „w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 września 2021 r. do 7 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim uzgodnieniu wizyty pod nr tel. 46 862 22 35 lub 46 862 22 75, wew. 341, 386, 387 lub 517) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: https://www.sochaczew.pl w zakładce BIP „komunikaty i ogłoszenia” - gospodarka przestrzenna.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie częściowej zmiany studium odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Sochaczew z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2021 r.: w formie papierowej w Urzędzie Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew lub na adres urzędu,w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: sekretariat@sochaczew.pl, w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2021 r.: w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@sochaczew.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sochaczew.

Burmistrz Piotr Osiecki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. z (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel. (46) 8622235, fax: (46)8622602, e-mail: sekretariat@sochaczew.pl.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@sochaczew.pl lub telefonicznie tel. (46)8622235, wew.309.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Urząd Miejski w Sochaczewie oraz podmioty, które na podstawie umów powierzenia podpisanych z Urzędem Miasta, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Sochaczew.

Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Nie dotyczy sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzanie danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, przy czym podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa lub ma na celu zawarcie umowy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Sochaczew danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

A A A
07-09-2021
godz.14:41
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 16.09.2021 r. 3336918 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy