Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2021-2024.

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp.  z o. o. informuje, że z dniem 9 czerwca 2021r. wchodzi w życie na okres trzech lat, zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Decyzją z dnia 07.05.2021 r. WA.RZT.70.63.2021/4 taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  (2021-2024)
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Oznaczenie grupy
taryfowej
cena (zł/m3) Stawka opłaty abonam.
(zł/odbiorcę/okres rozlicz.)*
netto brutto 1)  netto brutto 1)
1 Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie papierowej "p" co kwartał. W1_GP 3,77 4,07 5,42 5,85
2 Gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, otrzymujące faktury w formie papierowej "p" co kwartał. W2_GPL 3,77 4,07 5,96 6,44
3 Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp.,zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej "p" co miesiąc. W3_PP 4,51 4,87 13,49 14,57
4 Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp.,zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, otrzymujący faktury w formie papierowej "p" co miesiąc W4_PPL 4,51 4,87 14,84 16,03
5 Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, otrzymująca faktury w formie papierowej, rozliczana co miesiąc, w oparciu o wskazania wodomierza głównego. W5_GmP 4,51 4,87 33,00 35,64
6 Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej "e" co kwartał. W6_GE 3,77 4,07 5,02 5,42
7 Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, orzymujące faktury w formie elektronicznej "e" co kwartał. W7_GEL 3,77 4,07 5,56 6,00
8 Pozostali odbiorcy, tj.m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp., zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu  o wskazania wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej "e" co miesiąc. W8_PE 4,51 4,87 13,09 14,14
9 Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp.,zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, otrzymujący faktury w formie elektronicznej "e" co miesiąc. W9_PEL 4,51 4,87 14,44 15,60

1) Do określonych w taryfie cen i stawek opłat abonamentowych za wodę doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z par.2,pkt 1) i pkt 6) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweodprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 472).

*stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została za okres jednego miesiąca.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (2021-2024)
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Oznaczenie grupy
taryfowej
cena (zł/m3) Stawka opłaty abonam.
(zł/odbiorcę/okres rozlicz.)*
netto brutto 1)  netto brutto 1)
1 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie papierowej "p" co kwartał. K1_GP 8,24 8,90 12,48 13,48
2 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujące faktury w formie papierowej "p" co kwartał. K2_GPL 8,24 8,90 13,73 14,83
3 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej "p" co miesiąc. K3_PP 10,27 11,09 15,28 16,50
4 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp. Odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujący faktury w formie papierowej "p" co miesiąc K4_PPL 10,27 11,09 16,81 18,15
5 Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe itp., odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej 'p" co miesiąc. K5_PdP 14,00 15,12 15,28 16,50
6 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej "e" co kwartał. K6_GE 8,24 8,90 12,08 13,05
7 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej "e" co kwartał. K7_GEL 8,24 8,90 13,33 14,40
8 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej "e" co miesiąc. K8_PE 10,27 11,09 14,88 16,07
9 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej "e" co miesiąc. K9_PEL 10,27 11,09 16,41 17,72

1) Do określonych w taryfie cen i stawek opłat abonamentowych za ścieki doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z par.2,pkt 1) i pkt 6) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 472).

*stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została za okres jednego miesiąca.


 

 


DECYZJA z dn. 07.05.2021 r_.pdf

A A A
02-06-2021
godz.12:47
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 05.07.2022 r. 3687371 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy