Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Nabór na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania
wiadomość pochodzi z:  Zakład Komunikacji Miejskiej

 

Informacja 170521.pdf

 

Sochaczew, 03.03.2021 r.

 

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

1.Wymiar etatu: 1,

2.Liczba stanowisk pracy: 1,

3.Wymagania w stosunku do kandydata:

a) wykształcenie minimum zawodowe,

b) umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office,

c) samodzielność, skrupulatność, operatywność,

 

4.Do zadań wykonywanych na ww. stanowisku w szczególności należy:

a) kontrolowanie wnoszenia opłat za czas parkowania pojazdów,

b) sprawdzanie ważności biletów parkingowych,

c) sprawdzanie ważności abonamentów,

d) wystawianie zawiadomień o nie uiszczaniu opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad opłacony czas,

e) zgłaszanie Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

f) kontrolowanie stanu oznakowania SPP i zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie,

g) wymiana papieru w parkometrach,

h) naprawianie prostych bieżących usterek.

 

5.Warunki pracy na stanowisku:

Kontroler Strefy Płatnego Parkowania wykonuje swoje czynności w Strefie Płatnego Parkowania, która znajduje się na terenie miasta Sochaczew.

 

6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

a) podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,

b) podpisany list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.

e) ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakład Komunikacji Miejskiej w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

8. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej lub przesłać pocztą:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600 lecia 90

96-500 Sochaczew

Z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania” w terminie do 17.03.2021 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu.

 

Osoby do kontaktu:

Tomasz Ufa (046) 862-99-27 wew. 107

Monika Lubarska (046) 862-99-27 wew. 106

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 

 

 

Dyrektor

Beata Furman

 

oświadczenie 20210303.doc

zgoda na przetwarzanie danych osobowych 20210303.doc

A A A
03-03-2021
godz.09:25


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 09.08.2022 r. 3741076 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy