Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Przedsiębiorcy też segregują
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

W systemie odbioru odpadów pojawiły się zmiany wynikające z zaostrzania przez ustawodawcę przepisów   środowiskowych. Dotyczą   one   również przedsiębiorców. Powinni oni zapoznać się z regulacjami dotyczącymi poszczególnych branż.


Odbiór odpadów na terenie miasta regulują ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sochaczew, przyjęty uchwałą przez radnych. Zgodnie z nimi miasto jest odpowiedzialne za odbiór śmieci z tzw. terenów zamieszkałych, a więc z  gospodarstw domowych. Usługę tę wykonuje wyłoniona w przetargu warszawska firma „Partner” Dariusza Apelskiego. Jeżeli chodzi o tereny niezamieszkałe - a więc te, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza i funkcjonują przedsiębiorstwa, to objęte są innymi zasadami. Ustawa obliguje podmioty gospodarcze do zawarcia umowy z firmą, która odbierać będzie od nich wytworzone odpady komunalne. Firma ta musi być wpisana do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez burmistrza. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy prowadzona działalność ma charakter biurowy i odbywa się w miejscu zamieszkania   właściciela. Przykładem może być prowadzenie biura księgowego lub projektowego w wydzielonym pokoju w domu mieszkalnym.

Ponieważ Polska musi coraz   więcej   odpadów kierować do ponownego przetworzenia, jak najmniej oddawać na składowiska,   obowiązkiem segregacji objęci są również przedsiębiorcy. Odpady powinny być przez nich dzielone na następujące frakcje: papier/tektura, plastik/metale/opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach), szkło, odpady biodegradowalne.   Każdorazowo umowa z firmą śmieciową powinna zawierać wyszczególniony   odbiór odpadów   wysegregowanych i zmieszanych. Burmistrz ma prawo do kontroli umów oraz dowodów uiszczenia opłat lub innych dokumentów poświadczających dopełnienie tego obowiązku. Mogą być to np. opłaty za wynajmowany pod kątem prowadzonej   działalności obiekt lub lokal, o ile w umowie najmu zawarto zapis, że przedsiębiorca w jej ramach ponosi koszty odbioru śmieci.

Wielkość pojemników na śmieci i ich liczba jest uzależniona od konkretnego rodzaju działalności gospodarczej. W odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 20 litrów objętości pojemnika, przy czym na każdy lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l. Dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu. W odniesieniu do zakładów pracy, rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych na każdych dziesięciu pracowników musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l. Pełną listę wymogów znaleźć można w trzecim rozdziale Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sochaczew w zakładce „Śmieci po nowemu” znajdującej się na głównej stronie portalu sochaczew.pl.


Agnieszka Poryszewska

A A A
05-06-2020
godz.08:03
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 26.09.2021 r. 3346323 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy