Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Nabór na wolne stanowisko - Kasjer/Kasjerka - Pływalnia "ORKA" w Sochaczewie

Ogłoszenie z dnia 2 września 2020 roku.


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOCHACZEWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

Kasjer/Kasjerka na Pływalni „ORKA” w Sochaczewie

 Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu) na podstawie umowy o pracę.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6) wykształcenie minimum średnie.

2. Umiejętności mogące mieć wpływ na wybór kandydata/kandydatki (wymagania dodatkowe):
1) odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność,
2) doświadczenie w pracy w administracji publicznej (na stanowisku kasjera),
3) dobra znajomość obsługi komputera wraz z umiejętnością pracy w programie - 
- Elektroniczny System Obsługi Klienta
4) zdolności organizacyjne, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista,
5) znajomość obsługi urządzeń biurowych,
6) znajomość obsługi systemów operacyjnych MS Windows i aplikacji biurowych,
7) operatywność w realizacji powierzonych zadań,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Obsługa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta kasy Pływalni „ORKA” w Sochaczewie zgodnie z ustalonymi zasadami.
2) Sprzedaż biletów, karnetów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3) Wystawianie faktur VAT za dostępne usługi.
4) Systematyczne sporządzanie raportów kasowych – zestawień, rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych sprzedaży.
5) Sporządzanie raportów z zakresu wykorzystania obiektu.
6) Wydawanie klientom i zbieranie pasków z elektronicznym czytnikiem.
7) Odpowiadanie za stan faktyczny w/w pasków.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca w wymiarze 1 etatu, dwuzmianowa, w systemie równoważnym, o charakterze administracyjno-biurowym
2) praca w budynku Pływalni „ORKA” w Sochaczewie przy ul. Olimpijskiej 3

3) stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z drukarką,
4) oprogramowanie: Windows, pakiet MS Office oraz inne niezbędne programy,
5) środki łączności: telefon stacjonarny, dostęp do sieci internet.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu sierpniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej  6%.
 
6. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopia świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
4) kserokopia odpisu dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
5) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie zatrudnienia na ww. stanowisku,
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie MOSiR w Sochaczewie (sekretariat) lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3,                96-500 Sochaczew w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko kasjera w terminie do dnia 09.09.2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do MOSiR Sochaczew).


Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do MOSiR po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie w godzinach pracy MOSiR w Sochaczewie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Ogłoszenie.pdf

OŚWIADCZENIE - załącznik nr 1 do pobrania RODO.doc

OŚWIADCZENIE - załącznik nr 2 do pobrania.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - załącznik nr 3.docx

A A A
02-09-2020
godz.14:30
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344021 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy