Zmiany w obsłudze klientów

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 23 marca br. do odwołania Starostwo Powiatowe w Sochaczewie jest zamknięte dla interesantów. W sytuacjach newralgicznych możliwy jest jedynie kontakt telefoniczny lub drogą e-mail. Podobne zasady wprowadzono w jednostkach podległych powiatowi.

Jak czytamy w komunikacie starostwa, wszelkie decyzje i dokumenty wytworzone podczas postępowań administracyjnych doręczane będą wnioskodawcom wyłącznie za pośrednictwem poczty. Wykluczony jest odbiór osobisty. Wnioski, prośby, podania oraz inna korespondencja winna posiadać formę pisemną. Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz pracowników urzędu w sytuacji zagrożenia dla ich zdrowia i życia, powiat prosimy o wyrozumiałość.
Oto wykaz numerów telefonów i e-maili do poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych:

Wydział Komunikacji i Transportu
Rejestracja pojazdów: 864-18-13, prawa jazdy: 864-18-11, transport: 864-18-39, e-mail: komunikacja@powiatsochaczew.pl
W obecnej sytuacji epidemiologicznej zawieszono do odwołania nakładanie kar za niedokonanie w trzydziestodniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

Wydział Architektury i Budownictwa
Udzielanie niezbędnych informacji oraz konsultacje pod numerami telefonów: 864-18-08 lub 864-18-03, e-mail: rzdzieszyńska@powiatsochaczew.pl.
 
Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody: 606-395-912, gospodarka leśna: 791-046-418, gospodarka odpadami: 660-538-271, ochrona przed hałasem, karty wędkarskie, rejestracja zwierząt: 864-18-24.

Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wszystkie wnioski dostępne są na stronie powiatsochaczew.pl w zakładce „Jak załatwić/ Geodezja”. Obsługa rzeczoznawców majątkowych, udostępnianie map: 864-18-84, ewidencja gruntów i budynków: 864-18-35, gospodarka nieruchomościami: 864-18-18.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie
Kontakt z inspektoratem możliwy jest wyłącznie telefonicznie pod numerem: 864-18-09  lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej pinb@powiatsochaczew.pl.  O możliwości odbioru przygotowanych dokumentów klienci będą informowani telefonicznie.

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Sprawy wymagające wydania decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy będą załatwiane w ustawowym terminie (3 dni). W tej sprawie należy kontaktować się pod nr tel. 604-594-059, e-mail: zmadej@powiatsochaczew.pl.
Pozostałe sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną lub e-mail: 864-18-27 w godz. 08.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, całodobowo tel. kom. 604-098-689, e-mail: bezpieczeństwo@powiatsochaczew.pl;

Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Dyrektor Wydziału dostępny jest pod nr tel. 501-342-323 oraz pocztą elektroniczną: igoralczyk@powiatsochaczew.pl

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej
Wszelkie odpowiedzi na pytania do Wydziału Audytu będą udzielane za pomocą e-maila: horzechowska@powiatsochaczew.pl (zwłaszcza w sprawie ogłoszonych konkursów dla NGO).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie
Sekretariat: 864-18-01, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: 864-18-05, Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej: 864-18-04, Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 864-18-06, Zespół Interwencji Kryzysowej i Wsparcia: 864-18-63, e-mail: pcprsoch@powiatsochaczew.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie
Wszystkie sprawy należy kierować na adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP lub telefonicznie: 862-25-68. Sekretariat: biuro@pzdsochaczew.pl,  dyrektor: dyrektor@pzdsochaczew.pl, Dział techniczny i bieżące utrzymanie: techniczny@pzdsochaczew.pl.

Powiatowy Zespół Edukacji
Kontakt pod numerem telefonu: 864-18-72 lub poprzez pocztę elektroniczną: martyna.kowalik@pze.az.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
Kontakt telefoniczny: 862-24-24, e-mail: sochaczew@praca.gov.pl
Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin na karcie wizyt w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy proszone są o kontakt telefoniczny bądź mailowy ze swoim doradcą w celu ustalenia kolejnego terminu kontaktu.

Dom Pomocy Społecznej
Dyrektor wstrzymał wszystkie odwiedziny i urlopy podopiecznych. Zapewnił jednocześnie, że wszelkie potrzeby mieszkańców są zaspokajane w pełnym wymiarze. Jeśli rodziny chcą zasięgnąć informacji o swoich bliskich, proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 863-55-07


A A A
24-03-2020
godz.11:05
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 30.03.2020 r. 2788028 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy