Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III) współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa VIII  Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

od dnia  08 stycznia 2020 roku prowadzony będzie nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Sochaczewie

1. Warunkiem ubiegania się o zorganizowanie miejsca stażu jest złożenie przez Organizatora stażu wniosku na formularzu oznaczonym znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny oraz z kompletem wymaganych załączników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.  Druk wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu pokój nr 42 lub na stronie internetowej www.sochaczew.praca.gov.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania - Staż  RPO WM.

2. Podstawowymi kryteriami doboru Organizatorów miejsc odbywania stażu są warunki przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz. U.  z 2009r. Nr 142, poz. 1160/.

3. Złożone wnioski poddane zostaną poddane
- ocenie formalnej:
• kompletność złożonych dokumentów;
• druk wniosku na formularzu oznaczonym znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny,

- ocenie merytorycznej:
• deklaracja zatrudnienia po okresie odbycia stażu;
• ocena dotychczasowej współpracy z tut. Urzędem tj. wywiązywanie się z warunków zawieranych umów;
•    zaproponowany przez organizatora program stażu.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru wniosków udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie ul. Kusocińskiego 11, pokój nr 42, tel. /046/ 862 33 93 lub 862 24 55 wew. 142

A A A
10-01-2020
godz.08:15
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 05.08.2020 r. 2930709 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy