Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Zasady czystości i porządku w mieście
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Na sesji 11 lipca radni miejscy przyjęli nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Sochaczewa. Dokument ten określa m.in. zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Regulamin w naszym mieście obowiązywał oczywiście już wcześniej, a zmiany w nim są jedynie „kosmetyczne”. Zaistniała bowiem konieczność zmiany uchwały rady miejskiej z 24 czerwca 2016 roku w związku z przyjęciem przez sejmik województwa mazowieckiego nowego planu (do 2024 roku) gospodarki odpadami dla Mazowsza. Dokument określający nasze prawo miejscowe musiał zostać dostosowany do uchwały podjętej przez samorząd wyższego szczebla.

Obowiązujący w Sochaczewie regulamin stawia wymagania właścicielom w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Mówi o obowiązku wyposażenia posesji w pojemniki lub inne urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Podaje rodzaj i minimalną wielkość pojemników do zbierania śmieci oraz określa częstotliwość odbioru z posesji konkretnych frakcji odpadów selektywnych.

Regulamin między innymi zobowiązuje właścicieli nieruchomości do uprzątnięcia śniegu, błota, lodu, liści oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości lub bezpośrednio przy jej granicy. Określa zasady utrzymania i napraw samochodów znajdujących się na posesjach. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje do podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, a w przypadku gdy nie ma takiej możliwości - do wyposażenia w przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelny zbiornik bezodpływowy.

Drugą część dokumentu stanowi zakres obowiązków dla osób utrzymujących zwierzęta domowe, mający na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Przed sesją, na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, przewodnicząca komisji zgłosiła poprawkę do uchwały. Uzupełniony został zapis dotyczący sprzątania nieczystości po psach. Brzmi on następująco: „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane posiadać torebkę lub urządzenie do sprzątania nieczystości oraz do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych”. Poprawka została przyjęta przez aklamację, natomiast cała uchwała przeszła większością głosów. Pojawiła się również prośba do burmistrza o ustawienie więcej tak zwanych „psich pakietów” na terenie miasta, między innymi przy terenach zielonych w pasażu Żeromskiego.

W dalszej części dokumentu określone zostały też wymagania odnoszące się do utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające (podlega teren całego miasta) obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia (dwukrotnie w ciągu roku - marzec-maj oraz październik - grudzień).

Z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Sochaczewa można zapoznać się na portalu sochaczew.pl oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

A A A
01-08-2019
godz.14:10
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 01.07.2022 r. 3681846 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy