Burmistrz konsekwentnie przeciw śmieciom

W sochaczewskim Urzędzie Miasta zakończyła się procedura zbierania uwag do dwóch planów zagospodarowania przestrzennego ściśle związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Chodzi o teren dawnego Chemitexu oraz bazę firmy Remondis przy ul. Żyrardowskiej. Zbieranie uwag poprzedziło wyłożenie planów do publicznego wglądu i otwarta dla wszystkich debata nad zaproponowanymi przez ratusz zapisami. Wszystkie uwagi burmistrz odrzucił, nie ma zatem żadnych przeszkód, by dwa plany, tuż po wakacjach, przekazać radnym i uchwalić.

- Tak jak obiecywaliśmy, w sprawie śmieci jesteśmy bardzo konsekwentni. Wszystkie nasze działania nakierowane są na wyprowadzenie gospodarki odpadami z terenu dawnego Chemitexu i ulicy Żyrardowskiej. Nasze decyzje muszą być jednak odpowiedzialne i zgodne z literą prawa. Dlatego nie możemy z dnia na dzień wyrzucić firm z ich siedzib, bo to pogwałciłoby prawa ich właścicieli i pracowników, a miasto naraziłoby na groźbę wielomilionowych odszkodowań. Rozwiązanie, które przyjęliśmy daje szanse przedsiębiorcom na znalezienie nowych siedzib i zachowanie miejsc pracy, a mieszkańcom gwarancję, że śmieci znikną w końcu z otoczenia ich domów – mówi wiceburmistrz Stanisław Wachowski odpowiedzialny w mieście za gospodarkę komunalną.

Fakty są takie…

Z dnia na dzień firm z branży gospodarki odpadami nie da się usunąć z Chodakowa, dlatego nowy plan zamknie działające tam firmy z branży odpadów w granicach już wykorzystywanych działek. Śmieci znikną z Chodakowa i z ul. Żyrardowskiej, gdy upłynie termin ważności legalnie wydanych im przez starostę koncesji. Wtedy firmy będą musiały szukać nowych miejsc. Teren Chemitexu i Żyrardowska pozostaną miejscem działalności przemysłowo-usługowej, ale już bez gospodarki odpadami. Kolejne koncesje funkcjonujących w Sochaczewie firm będą sukcesywnie wygasać do 2020 roku, gdyż ostatnie 10-letnie pozwolenia wydane zostały przez powiat jesienią 2010 roku.

Baza przy ul. Żyrardowskiej

W tym przypadku pierwsza wersja planu (z 2011 roku) zakładała niedopuszczenie tam żadnej działalności z zakresu gospodarki odpadami. Po ostatniej korekcie dopuszczono ją, ale tylko w zakresie i terminie, jaki firma Remondis ma w obowiązującym, wydanym przez starostę, zezwoleniu. Remondis oraz G. Michalak (właściciel terenu przy Żyrardowskiej) złożyli uwagi do skorygowanego planu, domagając się m.in. rozszerzenia terenu, na którym można operować odpadami oraz zniesienia zapisu, iż terminem zakończenia działalności śmieciowej jest data wygaśnięcia koncesji. Remondis chciałby działać tam bezterminowo, po wygaśnięciu zezwolenia wystąpić o kolejne i dalej funkcjonować w bazie przy Żyrardowskiej. Uwagi firmy i G. Michalaka burmistrz w całości odrzucił.

Wygaszanie gospodarki śmieciowej w Chemiteksie

Aktualna propozycja planu zagospodarowania dopuszcza prowadzenie tam działalności z zakresu gospodarki odpadami, ale tylko w granicach już istniejących firm śmieciowych i w terminach wskazanych w pozwoleniach starosty. Po wygaśnięciu koncesji śmieci znikną z Chodakowa.

Uwag do projektu planu zagospodarowania było wiele, a złożyło je pięć firm już operujących odpadami lub zainteresowanych uruchomieniem tego rodzaju działalności oraz grupa mieszkańców.

Firmy MIDAS i SFC nie prowadzą w Chodakowie gospodarki odpadami, ale jak podkreślił w oficjalnym stanowisku ich prezes, planowały wystąpić do starostwa o stosowne, dziesięcioletnie koncesje, a uchwalenie zmienionego planu uniemożliwi im wejście w ten biznes. Planowały odzyskiwać odpady po produkcji wyrobów lakierniczych. Uwagi burmistrz w całości odrzucił.

Z kolei TERPLAST domagał się, by należący do niego teren pod ewentualną gospodarkę odpadami znacznie rozszerzyć, nie zamykać jej w obecnie wykorzystywanych halach magazynowych i produkcyjnych. Warto zaznaczyć, że spółka ma od 6 lat koncesję śmieciową, ale dotychczas nie uruchomiła działalności z tego zakresu. Tu także burmistrz nie podzielił stanowiska firmy i jej uwagi odrzucił.

Kolejna firma, ECO SERVICE, funkcjonująca od lat na terenie Chemitexu podniosła, że nowy plan uniemożliwi jej rozszerzenie działalności o unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Dziś ma pozwolenie tylko na zbieranie tego typu odpadów, ale nie unieszkodliwianie. Od ratusza domagała się też usunięcia zapisu o terminie prowadzenia gospodarki odpadami, a jest nim data wygaśnięcia koncesji. ECO SERVICE zarzucił ratuszowi, że nowy plan jest niezgodny ze studium zagospodarowania dla tego terenu, gmina nadużyła władztwa planistycznego, a samorząd dyskryminuje jedną, istotną gałąź gospodarki. Burmistrz nie podzielił stanowiska firmy i jej uwagi w całości odrzucił.

Swoje uwagi, w jednym piśmie, złożyło 13 mieszkańców Chodakowa. Ich zdaniem powinno się wprowadzić zakaz prowadzenia działalności i to nie tylko tej, która „zawsze”, ale także tej, która nawet „potencjalnie” znacząco może oddziaływać na środowisko. W pierwszej grupie rodzajów działalności gospodarczej, które mogą zawsze znacząco wpływać na środowisko znajdują się m.in. koksownie, walcownie, huty, zakłady produkujące nawozy i takich przedstawiony przez burmistrza plan zagospodarowania nie wpuści do Chodakowa. W drugiej grupie rodzajów działalności gospodarczej, które mogą potencjalnie znacząco wpływać na środowisko znajdują się np. jednostanowiskowe warsztaty elektromechaniki, zatem trudno wymagać, by w przyszłości na terenie Chemitexu zakazać nawet tak mało uciążliwej działalności gospodarczej. Także w tym przypadku uwagi odrzucono.

Do planu zagospodarowania uwagi złożył też REMONDIS, który chciał m.in., by znieść zapis o dacie wygaśnięciu koncesji, co oznacza zakończenie, za kilka lat, działalności w branży śmieciowej w tym konkretnym miejscu. Uwagę burmistrz odrzucił.

Co dalej?

Teraz obydwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z kompletem odrzuconych uwag, trafią do radnych i prawdopodobniej na jednej z pierwszych po wakacjach sesji Rady Miasta zostaną poddane pod głosowanie.

 

A A A
16-07-2012
godz.08:06
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 03.06.2020 r. 2858739 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy