Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Szereg ułatwień dla głosujących
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Ważna informacja dla wyborców niepełnosprawnych o ich uprawnieniach w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Warto sprawdzić, kto może głosować korespondencyjnie, przez pełnomocnika lub w wybranym przez siebie lokalu. Należy też zwrócić uwagę na terminy składania wniosków.

Głosować   korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Głosowanie korespondencyjne
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi  Wyborczemu w Płocku II, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock najpóźniej do 13 maja 2019 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem – (24) 364 58 99 wew. 11 lub w formie elektronicznej (e-mail : plo.del@pkw.pl.). Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie Urzędowi Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, pok. 114 – parter tel. (46) 862 22 35 wew. 418 lub pok. 219 – I piętro, tel. (46) 8622834, (46) 862 22 35 wew. 316.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania. Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miasta Sochaczew pakiet  wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem, doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest  to możliwe, na drzwiach mieszkania.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego  wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta  do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania i ewentualnie nakładka  na kartę do  głosowania sporządzona w alfabecie  Braille’a. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, kartę do głosowania umieszcza w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleja. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną  kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej. Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Kopertę zwrotną należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej, który odbierze kopertę od  wyborcy na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie : pok. 114 – parter, pok. 219 – I piętro, pok. 303 – II piętro lub w Biurze Obsługi Klienta, albo pobrać ze strony internetowej www.bip.sochaczew.pl - Wybory do  Parlamentu Europejskiego 2019 r.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Wyborcy   niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być: osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; mąż zaufania; obserwator społeczny; osoba kandydująca w wyborach.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek Burmistrzowi Miasta Sochaczew. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 17 maja 2019 r. Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa; kopię orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat; kopię zaświadczenia o prawie do głosowania, wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa można otrzymać w Urzędzie Miejskim: pok. 114 – parter, pok. 219 – I piętro, pok. 303 – II piętro lub w Biurze Obsługi Klienta, albo pobrać ze strony internetowej www.bip.sochaczew.pl - Wybory do  Parlamentu Europejskiego 2019 r.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez: złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (24 maja 2019 r.) stosownego oświadczenia Burmistrzowi Miasta lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta, właściwym dla wybranego obwodu głosowania, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Po złożeniu powyższego wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w BIP Miasta Sochaczew oraz w obwieszczeniu burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a
W lokalu wyborczym, wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu wyborów, obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu, wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego, w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

(Pełna treść powyższego komunikatu dostępna jest w BIP pod adresem www.bip.sochaczew.pl, w zakładce Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.)

opr. daw

Sprawdź, czy jesteś w spisie wyborców
Burmistrz Miasta Sochaczewa informuje mieszkańców, że każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 roku.

Na podstawie art. 36§1 Kodeksu Wyborczego, spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, tj. od 6 do 20 maja 2019 r.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie polega na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie.

Sprawdzenia można dokonać w Referacie Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 113) w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie przy ulicy 1 maja 16, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek 8:00-18:00, od wtorku do piątku: 8:00-16:00.

Burmistrz Miasta Sochaczew
Piotr Osiecki

A A A
12-05-2019
godz.16:47
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 27.09.2022 r. 3823282 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy