Zakończone przez płocką Prokuraturę Okręgową śledztwo dotyczyło m.in. fałszowania dokumentacji i przywłaszczania pieniędzy, należących zarówno do pracowników, jak i pensjonariuszy DPS w Młodzieszynie.

 

Postępowanie w tej sprawie, prowadzone początkowo przez Prokuraturę Rejonową w Sochaczewie, trwało od stycznia 2014 r. Wtedy też doszło do zatrzymania i aresztowania pierwszych podejrzanych - pracowników DPS oraz do przeszukania ośrodka i zabezpieczenia dokumentów. Przeszukań dokonano wówczas także w mieszkaniach kilku osób związanych z placówką, gdzie znaleziono odzież i żywność, pochodzące z przestępstwa.

Jak poinformowała obecnie płocka Prokuratura Okręgowa, aktem oskarżenia, liczącym 1090 stron, objęto ostatecznie 17 osób, w tym byłą dyrektor DPS w Młodzieszynie Justynę N., dwóch członków kadry zarządzającej placówką, a także byłą dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Sochaczewie Barbarę B. oraz byłego wicestarostę sochaczewskiego Janusza C.

Według śledczych, zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani działając wspólnie i w porozumieniu dopuścili się w okresie od 2007 do 2014 r. m.in. poświadczania nieprawdy w dokumentacji zajęć wyrównawczych i pobierania wynagrodzenia z tytułu nieodbytych faktycznie zajęć, a także przywłaszczania pieniędzy placówki, nabywając za nie towary na potrzeby własne.

Akt oskarżenia, jak informuje płocka Prokuratura Okręgowa, obejmuje również zarzuty przywłaszczania umieszczonych w depozytach środków pieniężnych należących do pensjonariuszy DPS, zatrudniania w placówce krewnych, którzy nie świadcząc pracy, pobierali nienależne im wynagrodzenie, a także pobierania funduszy na poczet delegacji służbowych, które faktycznie nie miały miejsca oraz korzystania przez osoby nieuprawnione ze środków, przeznaczonych na kulturę dla pensjonariuszy i pracowników.

W trakcie śledztwa ustalono, że pokrzywdzonymi, oprócz pensjonariuszy DPS w Młodzieszynie, były także sama placówka, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i tamtejsze PCPR.

"Prokurator na poczet kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczył od oskarżonych majątek w kwocie około 2 mln zł" – podkreśliła płocka Prokuratura Okręgowa. Zaznaczyła przy tym, iż wobec 8 oskarżonych skierowano wnioski "w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze".

Wcześniej, z głównego śledztwa, dotyczącego nadużyć w DPS w Młodzieszynie, płocka Prokuratura Okręgowa wyłączyła do odrębnego postępowania wątek obejmujący przywłaszczenie w okresie od lutego 2008 r. do grudnia 2013 r. przez byłą dyrektor placówki Justynę N., a także przez byłą księgową Elżbietę G. i byłą kasjerkę Barbarę P., mienia należnego pracownikom ośrodka z tytułu premii i nagród w kwocie nie mniejszej niż 265 tys. 882 zł.

W sprawie tej we wrześniu 2018 r. płocki Sąd Okręgowy uznał wszystkie trzy oskarżone za winne zarzucanych czynów i skazał je na kary jednego roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kary grzywny. Jednocześnie, wobec wszystkich oskarżonych sąd orzekł zakaz zajmowania pełnionych wcześniej stanowisk oraz obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę solidarnie na rzecz pokrzywdzonych przywłaszczonych kwot. Wyrok ten jest już prawomocny. (PAP)

Tymczasem na stronie Prokuratury okręgowej w Płocku można dowiedzieć się, że:

Prokuratura Okręgowa w Płocku 14 grudnia 2018 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia w sprawie przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez kierownictwo Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w związku z fałszowaniem dokumentacji oraz przywłaszczaniem pieniędzy, należących do pracowników oraz pensjonariuszy tego ośrodka tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 k.k. i inne.

Skierowanym obecnie aktem oskarżenia objęto 17 osób, w tym byłego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie- Justynę N., 2 członków kadry zarządzającej Domem Pomocy Społecznej, byłego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie Barbarę B. oraz byłego Wicestarostę Sochaczewskiego Janusza C. Akt oskarżenia liczy 1090 stron. Zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani działając wspólnie i w porozumieniu dopuścili się następujących przestępstw w okresie od 2007 roku do 2014 roku:

  • poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej zajęć wyrównawczych i pobierania wynagrodzenia z tytułu nieodbytych faktycznie zajęć tj. o czyn z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 284 § 1 kk w zb. z art. 231 § 2 kk zw. z art. 11§ 2 kk
  • przywłaszczania środków pieniężnych placówki, nabywając za nie towary na własne potrzeby tj. o czyn z art. 284 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 w zb. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw., z art. 12 kk
  • przywłaszczania umieszczonych w depozytach środków pieniężnych należących do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k. w zb. z art. 270 § 1 i § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk
  • zatrudniania w placówce swoich krewnych, którzy nie świadcząc pracy, pobierali nienależne im wynagrodzenie, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk,
  • pobierania pieniędzy na poczet delegacji służbowych, które faktycznie nie miały miejsca tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk
  • korzystania ze środków DPS, przeznaczonych na kulturę dla pensjonariuszy i pracowników, przez osoby nieuprawnione tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk- działając przy tym na szkodę interesu publicznego.

W toku śledztwa ujawniono następujących pokrzywdzonych: pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Prokurator na poczet kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczył od oskarżonych majątek w kwocie około 2 mln złotych. Wobec ośmiu osób oskarżonych prokurator skierował wnioski w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze.

Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozpoznania powyższej sprawy.

Poprzedni wątek tego śledztwa (wyłączony wcześniej do odrębnego postępowania sygn. akt I Ds. 60.2017) dotyczący przywłaszczenia w okresie od lutego 2008 roku do 13 grudnia 2013 roku przez byłą dyrektor DPS Justynę N. , byłą księgową Elżbietę G. i byłą kasjerkę Barbarę P. mienia należnego pracownikom placówki DPS z tytułu premii i nagród w kwocie nie mniejszej niż 265 882,23 zł, co stanowiło mienie znacznej wartości tj. o czyn z art. 218 § 1a k.k. w zb. z art. 284 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. - został już prawomocnie rozstrzygnięty przez sąd.

W tym zakresie, w wyniku skierowanego 23 stycznia 2018 roku aktu oskarżenia, wszystkie trzy oskarżone zostały uznane przez Sąd Okręgowy w Płocku za winne popełnienia zarzucanych im przestępstw i wyrokiem z 11 września 2018 roku z 11 września 2018 roku- sygn. II K 5/18 skazane na kary 1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kary grzywny. Wobec wszystkich oskarżonych sąd orzekł również środki karne w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk wraz ze środkiem kompensacyjnym w postaci obowiązku naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę solidarnie na rzecz pokrzywdzonych przywłaszczonych kwot.

Wyrok jest prawomocny.