Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Dotacje dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku
wiadomość pochodzi z:  UE

Rusza 4 edycja konkursu na dotacje w ramach Partnerstwa w Zarządzaniu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza w tym roku Uniwersytety Trzeciego Wieku do zgłaszania wniosków do 16 lipca br. Projekty dotyczące priorytetów komunikacyjnych Instytucji Europejskich mają szansę na dotacje od 5 do 15 tysięcy Euro. Dotację mogą uzyskać projekty dotyczące ożywienia gospodarczego, tworzenia obywatelskiej Europy, wykorzystania strategii politycznych UE oraz te, promujące Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych odnoszący się do następujących priorytetów informacyjnych uzgodnionych na 2012 rok przez Radę, Komisję i Parlament Europejski na podstawie wspólnej deklaracji o partnerskim procesie komunikacji poświęconej Europie oraz innych priorytetów przewidzianych w Programie prac Komisji Europejskiej na 2012 rok:

a. ożywienie gospodarcze, w tym:

§  zarządzanie gospodarcze,

§  Europa 2020 - wzrost i zrównoważenie środowiskowe,

§  konkurencyjność - rozwój rynku wewnętrznego i jednolitego rynku cyfrowego,

b. tworzenie obywatelskiej Europy, w tym:

§  usuwanie przeszkód stanowiących zagrożenie dla praw obywatelskich,

§  swobodny przepływ osób,

§  wzmocnienie roli obywateli: prawa konsumentów i inicjatywy obywatelskie,

§  wyzwania w dziedzinie demografii i imigracji,

c. maksymalne wykorzystanie strategii politycznych UE, w tym:

§  optymalizacja wartości dodanej strategii politycznych UE,

§  koszty braku działań na poziomie europejskim,

§  zewnętrzny wymiar polityki UE jako podmiotu na arenie międzynarodowej,

d. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

W związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 przedmiotem dotacji będą projekty obejmujące z jednej strony zajęcia dla słuchaczy UTW, z drugiej zaś działania skierowane bezpośrednio do społeczności lokalnej. Działania te powinny być realizowane z udziałem i na rzecz różnych grup (wiekowych, społecznych i zawodowych) w celu podkreślenia ich społecznego i międzypokoleniowego charakteru. Istotnym elementem projektu podlegającym ocenie będzie jego nośność medialna oraz zakres współpracy z lokalnymi mediami.

Projekty powinny być zrealizowane w terminie: od 1 listopada 2012 do 30 czerwca 2013 r.

Pula środków finansowych przeznaczonych na dotacje wynosi 200.000,00 Euro.

Wymagany wkład własny oferenta wynosi 15% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.

Minimalna wysokość dotacji wynosi 5.000,00 Euro, a maksymalna 15.000,00 Euro.

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy, które co najmniej od roku akademickiego 2011-2012 prowadzą działalność w formie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (tzn. prowadzą cykliczne zajęcia edukacyjne dla osób starszych w systemie semestralnym, mają program działania na najbliższy semestr akademicki w formie opracowanego planu zajęć i ich tematyki oraz stale współpracują z instytucją naukową/edukacyjną, bądź samodzielnymi pracownikami naukowymi) lub mają podpisane z organizacją lub organizacjami prowadzącymi UTW porozumienie o współpracy na potrzeby wspólnej realizacji projektu zgłoszonego na niniejszy konkurs.

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria:

§  zgodność z określonymi wymogami i interesem ogólnym (maks. 20 pkt.);
§  wymiar europejski i szczególny wpływ na odbiorców (maks. 20pkt.);
§  efekt mnożnikowy (maks. 20 pkt.);
§  wkład w rozwój długotrwałej współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej i międzysektorowej (maks. 20 pkt.);
§  zasadność proponowanego budżetu (maks. 20 pkt.).
 
Szczegółowe zasady oceny ofert zawarte są w regulaminie konkursu.

Wzór oferty i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych - www.msz.gov.pl. Ewentualne zapytania w sprawie regulaminu konkursu składać można do dnia 9 lipca 2012 r. wyłącznie w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: dotacjengo@msz.gov.pl.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w regulaminie konkursu i przesłane w 4 egzemplarzach pocztą na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Informacji Europejskiej, Al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

lub składane osobiście bądź za pośrednictwem poczty kurierskiej w godz. 9.00 - 12.00 i 12.30 - 15.30 na dziennik podawczy MSZ z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla organizacji pozarządowych - priorytety komunikacyjne 2012".

Oferty należy składać do 16 lipca 2012 r. (w przypadku ofert przesłanych pocztą lub za pośrednictwem poczty kurierskiej decyduje data stempla pocztowego).

Przyznanie dotacji uzależnione będzie od zaakceptowania przez Komisję Europejską wyników konkursu.

Ostateczna lista oferentów, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania dotacji, zostanie opublikowanana stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl/ dnia 15 października 2012 r.

Pliki do pobrania na stronie MSZ

KE - 21.06.2012, portal eurofunds news

A A A
22-06-2012
godz.21:24


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344393 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy