Wszystkie uchwały przeszły jednogłośnie

27 września odbyła się XIX w tej kadencji samorządu sesja Rady Miejskiej. W programie obrad znalazło się trzynaście uchwał dotyczących m.in. przeznaczenia 80 tys. na budowę nowej komendy policji i ponad 300 tys. na asfaltowanie dróg, nadania imion mostowi i parkowi, połączenia ZGK i Cmentarza Miejskiego w jeden zakład.

▪ Na wstępie radni wysłuchali raportów o stanie bezpieczeństwa przygotowanych przez  komendantów powiatowych policji mł. insp. Michała Safjańskiego i straży pożarnej st. bryg. Piotra Piątkowskiego.

▪ Zatwierdzili zaproponowane przez burmistrza zmiany w tegorocznym budżecie. Do planu dochodów wprowadzono m.in.:

- 243,5 tys. zł zwiększonej subwencji oświatowej,

- 100 tys. zł wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania, które od razu przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z jej utrzymaniem,

- 52,7 tys. zł przekazane miastu przez NFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej,

- 50 tys. zł darowizny od firmy Carrefour przeznaczonej na budowę chodnika przy ul. Warszawskiej, sięgającego aż do granic miasta.

- 41,5 tys. zł uzyskane z tytułu dzierżawy miejskich terenów w czasie Dni Sochaczewa,

- 30 tys. zł zaoszczędzone na projekcie przebudowy ul. Chodakowskiej i 22,5 tys. na projekcie rewitalizacji terenów nad Utratą, ponieważ wyłonione w przetargach biura opracują te materiały taniej, niż pierwotnie zakładano,

- 19 tys. zł pozyskane przez Gimnazjum nr 1 za wynajem hali sportowej,

 

Wyższe będą także wydatki miasta, m.in. na:

- asfaltowanie ulic i tłuczniowanie dróg (351 tys. zł),

- dodatkowe prace budowlane w rejonie mostu na Bzurze (300 tys. zł)

- dożywanie najuboższych (47 tys. zł),

- zapewnienie schronienia i noclegów osobom bezdomnym (40 tys. zł),

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (20,3 tys. zł)

 

Zweryfikowano kwoty dotacji przyznanych ratuszowi na przełomie 2015 i 2016 roku na remont mostu na Bzurze oraz umocnienie skarpy w rejonie ul. Traugutta. W przypadku mostu rządową dotację zmniejszono z 3 do 1,9 mln zł, gdyż wyłoniony w przetargu wykonawca podjął się tego zadania za 3,7 mln zł, a program budowy dróg zakłada udzielenie wsparcia pokrywającego maksymalnie do 50 proc. kosztów inwestycji. Podobnie w przypadku skarpy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał miastu 10 mln zł dotacji, lecz faktycznie na umocnienie osuwiska na tyłach cmentarza potrzebne będzie znacznie mniej pieniędzy. Dotacja z NFOŚiGW wyniesie 4.566.000 zł.

 

Na sesję wróciła sprawa budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Burmistrz zaproponował radnym w czerwcu, aby przeznaczyli na ten cel 100 tys. zł, a na wrześniowej sesji kolejne 80 tys. zł. Wszyscy radni byli „za”. 

 

▪ Sochaczew wspólnie z miastem i gminą Gąbin, Gostyninem oraz stacją pogotowia ratunkowego w Płocku przystąpi do projektu pod nazwą „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”. Wedle założeń ma on być w znacznej części finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jak wyjaśniał z-ca burmistrza Marek Fergiński, partnerzy chcą pozyskać środki na instalacje odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, solary, ogniwa fotowoltaiczne, kotły na biomasę. Urządzenia trafią do mieszkańców, którzy zechcą skorzystać z dofinansowania unijnego na poziomie 80 procent wartości tej instalacji netto. Przyjęta na sesji uchwała intencyjna stanowić będzie jeden z elementów wniosku aplikacyjnego. Liderem całego projektu będzie Gąbin, a pozostałe podmioty partnerami.

 

▪ Radni upoważnili burmistrza do złożenia i realizacji unijnego wniosku zakładającego renowację trzech sochaczewskich parków (przy ul. Traugutta, szkole muzycznej i w Chodakowie) oraz wykonanie zielonej kurtyny na polach czerwonkowskich, odgradzającej domy od strefy przemysłowej. Na projekt pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni” miasto chce pozyskać ok. 5 mln dofinansowania, przy czym całkowitą wartość robót oszacowano na 7,3 mln zł. Gotowe są projekty techniczne, studium wykonalności, można zatem ubiegać się o wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

▪ W kasie przeniesionej na parter UM zamontowany zostanie terminal pozwalający klientom ratusza płacić podatki za pomocą karty lub telefonu. Ordynacja podatkowa wymaga, by o zgodę na stosowanie takich urządzeń wystąpić do radnych. Precyzuje też, że opłaty i prowizje związane z transakcjami wykonywanymi pieniądzem elektronicznym ponosi podatnik. Jak wyjaśniła skarbnik Jolanta Brzóska, do końca 2016 roku operacje takie są bezpłatne, gdyż UM przystąpił do pilotażowego programu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i to resort weźmie na siebie wszystkie koszty.

 

▪ Rada jednogłośnie „za” nadaniem imion parkowi i mostowi na rzece Bzurze. Jak wyjaśnił naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Tomasz J. Ćwiek, 22 września zakończyły się konsultacje społeczne dwóch projektów uchwał o nadaniu imion parkowi przy ul. Traugutta, którego patronem został Fryderyk Chopin, oraz mostowi na Bzurze z patronem majorem Feliksem Kozubowskim, bohaterskim dowódcą broniącym naszego miasta w czasie Bitwy nad Bzurą 1939 roku. Nie wpłynęły żadne uwagi od mieszkańców, podobnie żadnych uwag nie mieli radni.

 

▪ Radni zdecydowali o nabyciu ośmiu działek przy ul. Sadowej, o powierzchni od 3 do 61 m2, oraz jednej działki przy ul. Kochanowskiego o powierzchni 313 m. Przejęcie działek na własność wiąże się z budową i poszerzeniem odcinków tych dróg.

 

▪ Rada przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2016-2020. Jak podkreślano, to kontynuacja dobrych praktyk wdrażanych od kilku lat, a to oznacza, że nadal będą m.in. darmowe szczepienia seniorów przeciw grypie, badania USG dla najmłodszych i stomatologiczne w szkołach, akcje badań mammograficznych, pomiaru ciśnienia, poziomu cukru i cholesterolu we krwi, nadal regularnie ma nas odwiedzać ambulans stołecznego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Pojawią się też nowe elementy – szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i akcje profilaktyczne związane z cukrzycą. Większy nacisk ratusz chce także położyć na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących.

 

▪ Jednogłośnie zapadła decyzja o połączeniu dwóch dotychczas samodzielnych jednostek budżetowych miasta – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Cmentarza Komunalnego. Jak czytamy w uchwale, 1 stycznia 2017 roku majątek cmentarza zostanie przejęty przez ZGK, podobnie jak wszyscy pracownicy tej jednostki. Krótko uchwałę uzasadnił z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski. Jak powiedział, ze względu na zmianę przepisów cmentarz nie wykonuje usług pogrzebowych, zajmują się tym prywatne podmioty, dlatego włączenie go w strukturę ZGK pozwoli lepiej wykorzystać posiadany przez jednostki sprzęt, urządzenia, umiejętności i wiedzę pracowników.

 

▪ Na koniec radni wysłuchali sprawozdania skarbnika na temat stanu realizacji dochodów i wydatków miasta w I półroczu 2016. Jolanta Brzóska przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie oceniającą poziom dochodów, wydatków, pilnowanie się zatwierdzonych przez radnych planów finansowych i inwestycyjnych.

RIO podkreśliła m.in., że nie było przekroczeń wydatków, miasto nie ma też żadnych zobowiązań wymagalnych, a wynik budżetu za I półrocze 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 5.873.700 zł. Łączne zadłużenie miasta to 42.662.956 zł, co stanowi 30,31 proc. rocznych dochodów ogółem. Warto w tym miejscu zauważyć, że od dwóch lat ratusz nie bierze żadnych kredytów i skupia się na spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jeszcze w 2014 roku wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wynosił 39,4 proc, rok później 38,6 proc., a obecnie spadł do 30,3 proc. Co więcej, burmistrz deklaruje, że w kolejnych latach także nie zamierza brać nawet złotówki kredytu.

 

Ostatni punkt obrad to zawsze interpelacje i pytania radnych.

- radna Selena Majcher pytała, dlaczego w kinie Mazowsze honoruje się kampinoską kartę dużej rodziny, a nie można skorzystać ze zniżek mając Sochaczewską Kartę Rodziny (SKR). Odpowiedzi udzielił z-ca burmistrza Marek Fergiński podkreślając na wstępie, że kina nie prowadzi miasto, filmy wyświetla prywatny operator, a zatem nie można było kinowych zniżek wpisać do uchwały ustanawiającej SKR. Program ma kilkudziesięciu prywatnych partnerów, w tym zakłady fryzjerskie, usługowe, sklepy z RTV i AGD, dostawców internetu, ale przystępują oni do niego dobrowolnie, sami ustalają też oferowane klientom zniżki. Miasto nie może im niczego narzucić. Do właściciela kina ratusz wystąpił z propozycją przystąpienia do SKR, lecz odpowiedź nie była pozytywna.

Ps. Jak się dowiedzieliśmy kilka dni po sesji, Kino Mazowsze będzie jednak partnerem Sochaczewskiej Karty Rodziny i prawdopodobnie od 15 października duże rodziny będą mogły za seanse filmowe płacić mniej. 

- radny Edward Stasiak pytał, czy jest prawdą, że rodziny osób pochowanych na cmentarzu komunalnym są winne tej jednostce 250 tys. zł? Dariusz Dobrowolski potwierdził, że zobowiązania opiekunów grobów wynoszą obecnie około 270 tys. zł., lecz w świetle obowiązujących przepisów niezwykle trudno prowadzić w takich sprawach postępowania egzekucyjne. Zapowiedział, że na jednej z najbliższych sesji przedstawi radnym projekt uchwały zmieniającej regulamin cmentarza i znajdą się w nim rozwiązania, które zdyscyplinują opiekunów grobów, skutecznie skłonią ich do wnoszenia opłat. Nad swoimi rozwiązaniami pracuje też komisja komunalna Rady Miejskiej.

A A A
29-09-2016
godz.12:52
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 12.07.2020 r. 2898969 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy