W czwartej edycji SBO 1.150.000 zł do podziału

Od 29 czerwca do końca lipca mieszkańcy miasta mogą zgłaszać swoje propozycje do tegorocznej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak zawsze, najlepsze z nich poddane będą pod otwarte głosowanie. Znowu wzrosła pula pieniędzy do podziału. W tym roku własnych pomysłów nie będą mogły zgłaszać miejskie jednostki, w tym szkoły.

Oto najważniejsze fakty i daty dotyczące SBO 2017.

O 50 000 zł zwiększyła się pula pieniędzy do podziału i wynosi ona w sumie 1 150 000 zł.

Pula na tak zwane małe projekty (do 100 tys. zł) wynosi 320 000 zł. Na duże projekty (powyżej 100 tys. zł) do podziału będzie 830 000 zł.

Zniesiono dolny próg kwotowy na małe projekty. Ostatnio, by projekt został zakwalifikowany musiał mieć wartość minimum 50 tys. zł.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Sochaczewa lub organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta.

Autor projektu musi przed złożeniem wniosku zebrać pod nim 25 podpisów.

We wniosku znajdzie się rubryka (nieobowiązkowa), w której składający projekt może oszacować roczne koszty utrzymania (amortyzacji) inwestycji.

Inwestycje w ramach SBO będą mogły powstawać nie tylko na terenach należących do miasta, ale również na dzierżawionych przez samorząd miejski działkach.

Prawo do głosowania będą mieli wszyscy mieszkańcy Sochaczewa powyżej 16 roku życia.

Aby zagłosować, nie trzeba będzie podawać swojego numeru PESEL, co było do tej pory warunkiem oddania ważnego głosu. Alternatywną będzie podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania na terenie Sochaczewa.

Zarówno składanie wniosków jak i głosowanie drogą elektroniczną możliwe jest za pośrednictwem zbudowanego na potrzeby SBO portalu (www.budzet.sochaczew.pl)

 

Tyle plany na kolejny rok, ale warto przypomnieć, że w ramach SBO 2016 ratusz realizuje pięć zwycięskich inwestycji: plażę miejską z pomostem do cumowania kajaków (oddana do użytku 18 czerwca), boisko do piłki nożnej i bieżnię lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 2 (do końca wakacji), chodakowski Zespół Szkół zyska pracownię komputerową, „trójka” nowe łazienki (prace ruszyły 27 czerwca), a drużyna i kibice Bzury Chodaków oświetlenie i system nawadniający na boisku przy ul. Chopina.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

UCHWAŁA NR XV/166/16

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 24 maja 2016 r.

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015.1515 j.t. z późn.zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie części budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017 w ramach „Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego”.

 1. Kwota Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 1.150.000,00 zł, w tym:

1) 830.000 zł na projekty „duże” o wartości powyżej 100.000 zł – do 830.000 zł

2) 320.000 zł na projekty „małe” o wartości – do 100.000 zł

§ 2. Konsultacje obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy miasta Sochaczew, którzy kończą 16 lat w 2016 roku.

§ 3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew, o których mowa w § 1 ust. 1 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Przedmiotem konsultacji są propozycje projektów zgłaszanych przez uprawnione do tego podmioty uwzględnione w zasadach, o których mowa, w § 3, które przeszły weryfikację wydziałów merytorycznych i Zespołu Opiniującego oraz zostały umieszczone na kartach do głosowania.

2. Wzór formularza zgłaszania projektów, o których mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wzór listy poparcia dla zgłoszonego projektu stanowi Załącznik Nr 3

4. Wzór ankiety do głosowania, o której mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Harmonogram konsultacji ujęty jest w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. O wynikach konsultacji Burmistrz poinformuje na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

REGULAMIN SOCHACZEWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2017

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Miasto Sochaczew określane są, jako „Sochaczewski Budżet Obywatelski”.

 1. Kwota z budżetu Gminy Miasto Sochaczew, której dotyczy Sochaczewski Budżet Obywatelski, jest określona w § 1 ust 2 niniejszej uchwały.
 2. W ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty dotyczące całego miasta i wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy, które
  są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.

 

Rozdział 2

Zgłaszanie projektów

 

§ 2. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić:

1)      każdy mieszkaniec miasta Sochaczew,

2)      organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasta Sochaczew.

 

§ 3. 1. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Gminy Miasta Sochaczew, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Pływalni Miejskiej „Orka” oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 1. Do formularza zgłoszenia wnioskodawca dołącza listę poparcia dla projektu podpisaną, przez co najmniej 25 mieszkańców Gminy Miasta Sochaczew.
 2. Formularz uznany zostaje za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie obowiązkowe pola.
 3. Wypełniony formularz projektu wraz z listą jego poparcia składa się w wersji pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie lub przesyła się je w formie elektronicznej za pomocą platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres: https://budzet.sochaczew.pl

 

Rozdział 3

Weryfikacja projektów

 

§ 4. 1. Zespół Opiniujący powołany przez Burmistrza Miasta Sochaczew w składzie określonym w ust. 5 przeprowadza weryfikację projektów pod względem formalnym. Dopuszcza się uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otwarcia i weryfikacji formularza zgłoszeniowego (daty wezwania). Powiadomienie wnioskodawcy o brakach nastąpi w formie telefonicznej lub poczty elektronicznej. (Brak złożenia uzupełnień oraz korekt we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie formularza zgłoszeniowego z przyczyn formalnych).

 1. Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Sochaczewie weryfikują projekty pod względem merytorycznym według następujących kryteriów:

1)    możliwość realizacji projektu w danym roku kalendarzowym,

2)    realizacja projektu na terenie będącym własnością lub we władaniu Gminy Miasto Sochaczew,

3)    wartość społeczna projektu,

4)   koszt projektu nieprzekraczający:

a) 830.000 zł na projekty „duże”

b) 100.000 zł na projekty „małe”

5)    możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

Następnie przekazują pisemne rekomendacje wybranych do głosowania projektów Zespołowi Opiniującemu.

 1. Zespół Opiniujący może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie złożonego projektu w terminie przeznaczonym na weryfikację.
 2. Zespół Opiniujący dokona wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu.
 3. Skład Zespołu Opiniującego:

1)    I Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew – przewodniczący Zespołu,

2)    po jednym przedstawicielu z Klubów Radnych,

3)    jeden przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

4)    jeden przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Sportu,

5)    jeden przedstawiciel Powiatowej Izby Gospodarczej.

 

Rozdział 4

Wybór projektów

 

§ 5. 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.

 1. Prawo udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Gminy Miasta Sochaczew, który ukończył 16 lat w 2016 roku.

3. Każdy mieszkaniec, o którym mowa w ust. 2 może oddać jeden głos.

 

§ 6. 1. Głosowanie przeprowadza się:

1) w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić i złożyć ankietę;

2) w formie elektronicznej za pomocą platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres: https://budzet.sochaczew.pl

2. Listę punktów do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 10 dni przed datą głosowania.

 

§ 7. 1. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 2 projektów z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów.

 1. Na karcie do głosowania podaje się tytuły projektów (tytuły zgłoszone przez wnioskodawców na formularzu zgłoszeniowym) oraz szacunkowy koszt ich realizacji.
 2. Karta do głosowania musi zawierać opis, jak oddać prawidłowo głos.

§ 8. 1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

 1. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Sochaczewski Budżet Obywatelski.
 2. Informacja o wyniku głosowania podawana jest:

1)      na stronie internetowej Gminy Miasta Sochaczew,

2)      w formie komunikatu prasowego do mediów,

3)      na platformie do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres: https://budzet.sochaczew.pl,

4)      w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Sochaczew.

 

Rozdział 5

Przetwarzanie danych osobowych

 

§ 9. 1. Zgłoszenie projektu w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Sochaczew

3. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTU

w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

 

1. Podstawowe informacje

1)      Tytuł projektu: ………………………………………………..................................

2)      Pomysłodawca/y/przedstawiciel zgłaszających (imię i nazwisko): ……..……....

3)      Kontakt do pomysłodawcy / przedstawiciela zgłaszających: 

-  adres zamieszkania …………………………………………………………………………

- nr telefonu ………………………………………………………………………….………….

- adres e-mailowy* …………………………………………………………………….……….

4)      Lokalizacja projektu (ulica):

………………………………………………………….…….…………………………..……...

5)      Szacunkowy koszt projektu: …………………………………………………..……...

6)      Wysokość kosztów generowanych przez projekt w kolejnych latach* ……………………..................................................................................................

 

2. Opis projektu (należy przedstawić opis projektu, w tym szczegółowe zadania lub działania, które będą podjęte przy jego realizacji, maks. 400 wyrazów) 

………………………………………………………………………………..  

………………………………….....………………………………………...  

…………………………..…………………………………………………...  

………………………..……………………………………………………...  

……………………………………..………………………………………... 

 

3. Uzasadnienie (należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiada projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu, maks. 200 wyrazów) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………...   

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 


4. Zakres projektu (należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji, maks. 150 wyrazów)

………………………………………………………………………………..  

………………………………….....………………………………………...  

…………………………..…………………………………………………...  

………………………..……………………………………………………...  

……………………………………..………………………………………...  

 

Do formularza można załączyć dodatkowe załączniki (szacunkowe kosztorysy, zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje) pomocne przy ocenie merytorycznej projektów.  

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, j.t. z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego oraz dla badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miejski w Sochaczewie.

UWAGA. Dla ważności wniosku wymagane jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza.

…………………...................., ..................................... , ..................…………….………………..

(miejscowość, data, czytelny podpis)

*   nieobowiązkowe pole

 

 

LISTA POPARCIA DLA ZGŁOSZONEGO PROJEKTU

pod nazwą ……………………………………………………………

w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

  

Lp.

imię i nazwisko

osoby popierającej projekt

adres zamieszkania

podpis

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

Oświadczenie

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Miasta Sochaczew i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość moich danych zamieszczonych na liście poparcia dla zgłoszonego projektu w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego na rok 2017

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, j.t. z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach konsultacji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego.

Po dokonanej weryfikacji dane ulegną zniszczeniu.

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI 

 Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017


maj – listopad - prowadzenie akcji promocyjnej

czerwiec – lipiec - składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2017

czerwiec - sierpień - weryfikacja propozycji mieszkańców i ustalenie przez Zespół Opiniujący ostatecznej listy projektów do głosowania

od 30 września do 14 października - głosowanie nad propozycjami

do 31 października - ogłoszenie wyników konsultacji

do 15 listopada - wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu miasta na rok 2017
ANKIETA DO GŁOSOWANIA

na projekty w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

Prosimy o wybranie maksymalnie 2 projektów (inwestycji/zadań) poprzez postawienie „X” w kolumnie „WYBÓR”

LP.

NAZWA PROJEKTU

ORIENTACYJNY KOSZT*

WYBÓR

1.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

2.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

3.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

4.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

5.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

6.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

7.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

8.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

9.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

10.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

11.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

12.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

13.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

14.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

15.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

16.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

17.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

18.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

19.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

20.

Przykładowa inwestycja/zadanie

Przykładowy koszt

 

  * Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Miasta Sochaczew i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych                w ankiecie do głosowania

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, j.t. z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach konsultacji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego.

……………………………………………………………………..                          …………………...………………… imię i nazwisko                                                                                                  adres zamieszkania 

Po dokonanej weryfikacji dane ulegną zniszczeniu.

A A A
11-07-2016
godz.20:31
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 03.06.2020 r. 2858701 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy