Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Naprzeciw problemom sochaczewskich rodzin
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc społeczną są: ubóstwo, bezrobocie, choroba i niepełnosprawność. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie zwracają uwagę na częste wśród swoich klientów przypadki  bezradności. Władze Sochaczewa prowadzą długofalowe działania zmierzające do poprawy ich sytuacji.

Blisko 38 tysięczny Sochaczew to jedno z wielu polskich miast stawiających czoła takim problemom. Podejmowane działania nie mogą być jednak chaotyczne. Dlatego też władze miasta prowadzą je w oparciu o długofalowe dokumenty. Dzięki Gminnemu Programowi Wspierania Rodziny otrzymują one pomoc w wypełnianiu swoich funkcji.  Z kolei Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych odnosi się do wszystkich mieszkańców. Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne obydwu dokumentów. W ich trakcie nie pojawiły się żadne zastrzeżenia ani uwagi do założeń projektów.

Podejmując tematykę społeczną, nie sposób nie zauważyć szczególnej sytuacji osób starszych. Prognozy demograficzne jednoznacznie wskazują, że proces starzenia się społeczeństwa postępuje i będzie coraz bardziej intensywny. Równocześnie w całym kraju obserwuje się spadek przyrostu naturalnego. Już dziś z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej korzysta około 130 osób. Widoczne jest również większe zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze (w 2014 świadczono je na rzecz 77 osób).

- Prężnie działa w tej kwestii również sektor NGO: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Emerytów i Rencistów czy Stowarzyszenie „Włókienko”. Rola seniorów będzie rosła, tym bardziej, że w latach 2040-50 w fazę jesieni życia zaczną wchodzić osoby urodzone w okresie wyżu demograficznego z lat 70. i 80. XX w. – zaznacza naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Joanna Kamińska. - Przyglądając się sochaczewianom w różnych grupach wiekowych, podkreślić należy, że w dobrej sytuacji są dzieci oraz młodzież. Sochaczew ma świetną bazę szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli. Prowadzi również Integracyjny Żłobek Miejski. Placówki mają bardzo dobrą opinię. Praktycznie dla każdego dziecka znajduje się miejsce w przedszkolu publicznym lub  prywatnym. Mało która gmina jest w stanie poszczycić się takim wynikiem.

Liczba osób korzystających ze wsparcia MOPS od lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Z usług ośrodka korzysta kilka tysięcy sochaczewian. Dotyczące ich problemy są również niezmienne: ubóstwo (dotyczy około 1,4 tys. osób), konieczność wsparcia samotnych matek i młodych rodzin (około 500), bezrobocie (1,5 tys.), choroba (900), bezradność w sprawach wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (800). Niezmiennie problemem są różnego rodzaju uzależnienia, ale tu trudno jest o jednoznaczne statystyki. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku złożyła 85 wniosków o leczenie odwykowe.

- Niestety żadne badania nie są w stanie precyzyjnie określić, ile osób ma problem z uzależnieniem od hazardu, leków, substancji psychoaktywnych. Wielu uzależnionych nie szuka pomocy albo ukrywa ten fakt – podkreśla Joanna Kamińska.

Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają niestandardowych rozwiązań.  Domy dotknięte takimi sytuacjami wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli innych instytucji. Jednocześnie trzeba pamiętać, że, zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie. Stąd też szeroko zakrojona działalność asystentów rodziny. Ich głównym celem jest podniesienie codziennych umiejętności podopiecznych. Dotyczą one prowadzenia domu, wychowywania dzieci, radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami życiowymi. W 2014 roku z usług tych skorzystało 39 rodzin (10 z nich zobowiązanych zostało do tego wyrokiem sądu). Pełnym efektem pracy z asystentem powinno być odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

- Tak naprawdę, jeszcze przed wejściem przepisów dotyczących asysty, pracownicy socjalni z naszego MOPS, podczas spotkań ze swoimi podopiecznymi,  wykonywali ich obowiązki – mówi Joanna Kamińska.

Kolejnym z ogniw łańcucha pomocowego są członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, który działa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W przypadku wystąpienia w rodzinie takiego zjawiska może ona wszcząć procedurę poprzez wypełnienie formularza tzw. „Niebieskiej Karty”. W 2014 r. zespół powołał niemal 90 grup roboczych. Efekt ich prac to udzielenie wsparcia aż 137 rodzinom. Założono również 88 kart typu „A”, czyli tych, które powstają w obecności osoby, co do której zachodzi podejrzenie, że jest dotknięta zjawiskiem przemocy.

Przyglądając się statystykom dotyczącym pomocy społecznej można zauważyć, że, tak jak i w całym kraju, podstawową formą świadczeń pieniężnych są zasiłki, z których korzysta największa liczba odbiorców pomocy społecznej w Sochaczewie. Ponadto sochaczewski MOPS kładzie szczególny nacisk na udzielanie świadczeń w naturze osobom, które, ze względu na chorobę alkoholową lub inne uzależnienia, mają tendencje do marnotrawienia środków publicznych. W siedzibie MOPS znajduje się Punkt Pomocy Rzeczowej, z którego korzystać mogą mieszkańcy Sochaczewa znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej. Uzyskują tam pomoc w formie żywności, odzieży, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego. Ponadto ośrodek realizuje dożywianie w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Joanna Kamińska podkreśla, że do udzielenia wsparcia kwalifikowane są jedynie osoby z dochodem poniżej kryterium z ustawy o pomocy społecznej. Ponadto nie ma możliwości, żeby zamienić pomoc rzeczową na ekwiwalent pieniężny. Mówiąc najprościej, jeżeli ktoś odmówi przyjęcia odzieży, mebli czy żywności, nie może liczyć, że MOPS wypłaci mu w zamian gotówkę.

- Na koniec chciałabym zaapelować do mieszkańców o informowanie ośrodka o sytuacjach kryzysowych występujących w rodzinach, wśród sąsiadów, najbliższym otoczeniu i nie tylko. Udział czynnika społecznego ma w takich przypadkach bardzo duże znaczenie – mówi naczelnik Kamińska. – Wtedy efekty pomocy społecznej będą jeszcze lepsze.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

A A A
22-01-2016
godz.11:33
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343082 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy