Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Wyzwolić się z przemocy
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie zakończył realizację projektu „Sochaczew Przeciw Przemocy”. W ramach zadania, w siedzibie MOPS, powstało Centrum Przeciwdziałania Przemocy. Mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy miasta.

Od kilkunastu lat w Polsce coraz częściej posługujemy się terminem ,,przemoc w rodzinie” lub nieco łagodniejszym ,,przemoc domowa”.  Ale co to dokładnie oznacza, pytamy Marzenę Zydlewską, odpowiedzialną w MOPS za promocję projektu.

- W Krajowym Programie Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie przyjęto następującą definicję tego zjawiska: przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, jest to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodujące cierpienie i szkody. Przemoc domowa może mieć wiele twarzy: przemoc rodziców wobec dziecka, przemoc wobec partnera w związku, przemoc wobec osób starszych. Najczęściej przyjmuje ona formę fizyczną, niosącą ryzyko uszkodzenia ciała czy zdrowia. Wielokrotnie mamy również do czynienia z przemocą psychiczną, trudną do udowodnienia, niszczącą poczucie własnej wartości i godności. Przejawia się ona poprzez zastraszanie, wykorzystywanie emocjonalne, manipulowanie poczuciem winy – wymienia Marzena Zydlewska.

Coraz częściej mówi się także o przemocy seksualnej, ekonomicznej i zaniedbywaniu.  Do niedawna, mimo że zjawiska te istniały, nie określano ich jako przemoc.

- To prawda. Tymczasem przemoc seksualna występuje wspólnie z fizycznym i psychicznym znęcaniem się, groźbami użycia siły, emocjonalnym szantażem. Przemoc ekonomiczną rozumiemy jako odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zawodowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny itp. Z kolei zaniedbywanie to, najogólniej mówiąc, uniemożliwienie zaspokojenia potrzeb jednostce od nas zależnej – wyjaśnia Marzena Zydlewska.

Projekt ,,Sochaczew Przeciw Przemocy” skierowany był głównie do osób uwikłanych w przemoc i zagrożonych tym zjawiskiem oraz do wszystkich zawodowo związanych z  przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Jednakże wielowymiarowość problematyki oraz główny cel projektu, skoncentrowany na podejmowaniu działań profilaktycznych w tym zakresie,  powoduje, iż  zadanie to  jest dedykowane szerokiej społeczności naszego miasta. W dalszym ciągu jednym z najistotniejszych elementów systemu pomocowego, skierowanego na przeciwdziałanie przemocy, jest edukowanie i budowanie wśród ludzi świadomości na tematy związane z tym zjawiskiem.

Marzena Zydlewska przypomina, że nadal pokutuje wiele stereotypów i mitów dotyczących przemocy. Utrudniają one wyjście z tego zaklętego kręgu.

- Jakże często słyszymy takie sformułowania, jak: ,,brudy pierze się we własnym domu”, ,,zły to ptak co własne gniazdo kala”. Tymczasem nie wolno zapominać, że przemoc jest  przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia. Pocieszające jest to, że w ciągu ostatnich lat daje się zauważyć zmiany w tym zakresie. Jednym z sygnałów stale podnoszącej się świadomości społecznej na temat przemocy jest rosnąca liczba zgłaszanych przypadków – twierdzi Marzena Zydlewska.

Doświadczanie przemocy domowej jest trudnym i złożonym problemem i najczęściej do wyjścia z niej potrzebna jest pomoc innych. Z takiego założenia wychodzi również MOPS. Utworzone w trakcie realizacji projektu Centrum Przeciwdziałania Przemocy stanowi miejsce, w którym można skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa oraz terapii. Zainteresowani otrzymują pomoc w formie indywidualnych konsultacji z psychologiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym, policjantem, doradcą rodzinnym, konsultantem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeutą ds. uzależnień. Pomoc psychologiczna, socjalna oraz praca z innymi specjalistami może być bardzo pomocna na drodze wychodzenia z przemocy. Z kolei pomoc prawna pozwala postawić granice prawne sprawcy.

- W trakcie trwania projektu prowadzone były spotkania o charakterze samopomocowym i edukacyjnym. Uczestnictwo w grupie osób doświadczających podobnych problemów może w znacznym stopniu pogłębić integrację. Stanowi źródło cennych informacji na temat radzenia sobie z przemocą, zwłaszcza jeśli przekazuje je osoba, która sama przez to przechodziła – wyjaśnia dyrektor MOPS Zofia Berent.

W ramach projektu funkcjonowała także grupa dla dzieci i młodzieży. Dla nich MOPS przygotował zajęcia profilaktyczne  w formie warsztatów. Tematy spotkań dotyczyły m.in. techniki asertywności, umiejętności  radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresem.

Oddzielny program organizatorzy przygotowali dla sprawców przemocy. Mieli oni możliwość skorzystania z indywidualnych  konsultacji z psychologiem.

- W  aspekcie psychologicznym przemoc jest zjawiskiem wyuczonym, zatem należy podjąć pracę, która doprowadzi do oduczenia się reagowania przemocą. Celem tych zajęć było wskazanie uczestnikom sposobów radzenia sobie ze złością, frustracją, stresem, agresją i nabywania zdolności do kontrolowania swoich reakcji – opowiada Marzena Zydlewska.

Dla grup zawodowo związanych z przeciwdziałaniem przemocy, czyli pracowników socjalnych, służby zdrowia, oświaty, MOPS zorganizował warsztaty. Program szkoleń służył podnoszeniu kompetencji tychże osób w rozpoznawaniu sytuacji przemocowych, skutecznej pracy z rodziną  doświadczającą przemocy oraz  w zakresie procedury ,,Niebieskiej Karty”.

Wszyscy zainteresowani formami pracy Centrum Przeciwdziałania Przemocy mogą się kontaktować z  zastępcą przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, Damianem Wasilewskim, pod nr tel. 46 863 14 81 wew. 17 (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, al. 600-lecia 90).

Jolanta Sosnowska
jolanta.smielak.sosnowska@sochaczew.pl

A A A
22-01-2016
godz.14:01
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 26.09.2021 r. 3346342 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy