Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Relacja z XX sesji Rady Miasta

28 marca, w sali konferencyjnej ratusza odbyła się XX sesja Rady Miejskiej. W programie znalazło się dziewięć uchwał. Wszystkie przyjęto w godzinę, jednogłośnie i bez uwag.

► Radni zgodzili się na realizację unijnego projektu „Sochaczew Miasto e-innowacji”, którego ogólna wartość to blisko 2,5 mln zł. Uchwałą intencyjną potwierdzili wolę prowadzenia programu w latach 2012-2015. Zakłada on m.in. zakup i dostawę zestawów komputerowych dla rodzin o niskich dochodach oraz budowę sieci szerokopasmowej obejmującej 80% mieszkańców Sochaczewa.

► Zatwierdzono „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta” na rok 2012. Program – uzgodniony z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii - obejmuje realizację takich zadań jak: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt i poszukiwanie dla nich nowych właścicieli; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich (porozumienie z właścicielem gospodarstwa w miejscowości Dachowa 30). Poniżej pełna treść Programu.

► Anulowano uchwałę z 2007 roku w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych oraz harmonogramu ich przygotowywania i uchwalania (WPI). Jak wyjaśniono, od kilku lat samorządy zobowiązane są do opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) precyzyjnie wskazującej dochody, wydatki gminy, wszystkie planowane inwestycje. Jak zauważył burmistrz Piotr Osiecki, WPI był jedynym dokumentem planistycznym dopóki nie pojawiła się Wieloletnia Prognoza Finansowa. Obecnie WPI powielający zapisy WPF traci sens. 

- Ustawodawca zadecydował, że wprowadza nowy dokument planistyczny, bardziej umocowany, bardziej skorelowany z budżetem, z finansami jednostek samorządu terytorialnego. Coraz więcej miast i gmin odchodzi od WPI. Idąc w tym samym kierunku chcemy jednak zachować to, co w WPI było istotne – konsultacje społeczne. Tu się nic nie zmieni. Nadal będą konsultacje z mieszkańcami, pozostanie komisja koordynacyjna oceniająca merytorycznie zgłoszone inwestycje. Dotychczas wnioski wypracowane przez komisję przelewane były na trzy dokumenty: WPI, WPF i budżet, a po zmianie tylko na dwa WPF oraz budżet. Podkreślić też należy, że to Rada Miejska podejmuje decyzje o realizowanych inwestycjach. Nikt państwu nie zabierze tych uprawnień, nikt ich nie ograniczy – przekonywał P. Osiecki.

► Porządkując sprawę własności gruntów, po których przebiega ulicy Jana III Sobieskiego, RM wyraziła zgodę na zamianę kilkusetmetrowych działek pomiędzy miastem a osobą prywatną.

► Radni zatwierdzili drobne zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów o 53 tys. zł i wprowadzeniu nowych wydatków. Chodzi o 10 tys. zł na budowę przyłącza elektrycznego do budynku przy ul. 15 Sierpnia 106 D oraz 5 tys. zł na renowację fortepianu należącego do MOK.

► Inną uchwałą ZWiK Sp. z o.o. otrzymał od miasta 69 tys. zł. na przeprowadzenie konserwacji i remontów sieci kanalizacji deszczowej.

► Na koniec Rada Miasta zgodziła się, by Mazowiecki Związek Pszczelarzy – Powiatowe Koło Pszczelarzy w Sochaczewie użyło herbu miasta na nowym sztandarze tej organizacji.

 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta” na rok 2012

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew polegająca w szczególności na :

▪ zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

▪ opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

▪ odławianiu bezdomnych zwierząt;

▪ obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

▪ poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

▪ usypianiu ślepych miotów;

▪ wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

▪ zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

 

2. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy :

a. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej

b. Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Kożuszkach Parcel poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym

c. Placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców

d. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sochaczewie poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczania populacji zwierząt bezdomnych.

 

§ 2

Wyjaśnienie pojęć

Ilekroć mowa w uchwale o :

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 106, poz. 1002 ze zm. )

2. Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem miasta Sochaczew, posiadająca zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale

3. Schronisku - należy prze to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Kożuszkach Parcel

4. Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew”.

 

§ 3

Zapobieganie bezdomności psów

Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta Sochaczew polega na :

1. Poszukiwaniu nowych właścicieli dla psów oraz zachęcaniu mieszkańców do dokonywania adopcji

2. Wyłapywanie bezdomnych psów i zapewnienie im miejsca w Schronisku miejskim „Azorek” w Kożuszkach Parcel

3. Zmniejszenie populacji bezdomnych psów poprzez obligatoryjne zabiegi sterylizacji lub kastracji, stanowiące najskuteczniejszą metodę walki z niechcianym i niekontrolowanym rozrodem zwierząt bezdomnych

4. Elektroniczne znakowanie psów na terenie miasta będących własnością mieszkańców

5. Edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania psów oraz obowiązków właścicieli wobec nich

6. Objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej

 

§ 4

Zapobieganie bezdomności kotów

Zapewnienie opieki bezdomnym kotom z terenu miasta Sochaczew polega na :

1. Zapewnienie opieki bezdomnym kotom z terenu miasta Sochaczew, poprzez ich umieszczanie w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Kożuszkach Parcel oraz poszukiwanie nowych właścicieli.

2. Zmniejszanie populacji kotów nie posiadających właścicieli poprzez ich planową sterylizację, kastrację

3. Edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania kotów w tym również kotów nie posiadających właścicieli

§ 5

Formy opieki nad zwierzętami gospodarskimi

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji.

2. Jednocześnie w momencie umieszczenia zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania mające na celu znalezienie nowego właściciela dla tych zwierząt.

 

§ 6

Wykonawcy Programu

1) Realizacja zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt odbywa się przy wzajemnej współpracy:

a. Urzędu miejskiego w Sochaczewie

b. Policji

c. Upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej

 

2) Zadania o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt.3 , 4, 5, 6, 8 ustawy o ochronie zwierząt obejmujące:

a) Odławianie bezdomnych zwierząt

b) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku

c) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

d) Usypianie ślepych miotów

e) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

powierza się Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Kożuszkach Parcel, którego prowadzenie jest statutowym zadaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie.

3) Zadania określone w § 6 pkt 2 ppkt b, d, e realizowane są przez lekarza weterynarii współpracującego ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Azorek”.

 

§ 7

Działania edukacyjne prowadzone w ramach Programu

1) Działania edukacyjne prowadzone w ramach Programu będą polegały na:

a. Promowaniu adopcji zwierząt bezdomnych i uświadamianiu potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia,

b. Promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

c. Krytyce zjawiska porzucania zwierząt

 

2) Działania edukacyjne prowadzone będą poprzez:

a. Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, ulotek, plakatów

b. Przekazywanie informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

c. Organizowanie konkursów

d. Prelekcje i programy lekcji szkolnych

§ 8

Finansowanie zadań programu

W budżecie miasta Sochaczew na rok 2012 przeznaczono środki finansowe w wysokości 58 700 zł na realizację założeń „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sochaczew”. W ramach wyszczególnionej kwoty zawierają się między innymi koszty związane z opieką weterynaryjną dla zwierząt w Schronisku, zabiegi sterylizacji i kastracji oraz czipowania zwierząt na terenie miasta.

 

 

A A A
02-04-2012
godz.10:16


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 26.09.2021 r. 3346351 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy