Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Rusza program pilotażowy Cyfrowa szkoła
wiadomość pochodzi z:  UE

Szansa dla szkół powiatu sochaczewskiego - rusza program pilotażowy 'Cyfrowa szkoła'

W pierwszym tygodniu kwietnia br. rząd zatwierdzi program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych ( TIK ) - 'Cyfrowa Szkoła'. Program adresowany jest do klas IV-VI szkół podstawowych i ogólnokształcacych szkól muzycznych I stopnia oraz nauczycieli uczących w tych klasach w roku szkolnym 2012/13. Z zakupionych w ramach programu pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK powinni korzystać również uczniowie klas I-III szkół podstawowych i nauczyciele uczący w tych klasach. Przewiduje się, że programem zostanie objętych ok. 380 szkół podstawowych i przeznacza się na jego realizację 50 mln zł, głównie w ramach projektów systemowych PO KL 2007-2013. Niestety wygląda na to, że szkoły będą miały tylko tydzień, by zgłosić gminie chęć uczestnictwa w programie. Napięty harmonogram to efekt przedłużających się konsultacji (na wniosek resortu cyfryzacji do programu włączono odrębny komponent badawczy). Pierwsze plany zakładały, że pilotaż ruszy na przełomie lutego i marca. Im później rozpocznie się jego realizacja, tym mniej czasu będzie na wydanie zarezerwowanych na ten cel unijnych środków.

Harmonogram realizacji zakłada, że:

- do dnia 11 kwietnia 2012 r. dyrektorzy szkół składają do gmin wnioski o udział w programie,

- do dnia 23 kwietnia 2012 r. gminy składają do wojewody wnioski o udzielenie wsparcia finansowego,

- do dnia 9 maja 2012 r. kwalifikacja wniosków przez wojewodę i przekazanie Ministerstwu Edukacji informacji o łącznej wysokości przyznanych kwot wsparcia finansowego wraz z protokołem postępowania kwalifikacyjnego,

- do dnia 23 maja 2012 r. przedłożenie do Ministerstwa Finansów przez wojewodę wniosku o zwiększenie budżetu,

- do dnia 31 grudnia 2012 r. wykorzystanie przez gminy wsparcia finansowego,

- do dnia 15 stycznia 2013 r. rozliczenie dotacji przez gminy,

- do dnia 10 czerwca 2013 r. przekazanie przez szkoły gminom sprawozdań z realizacji zadań polegajacych na wdrożeniu TIK w proces nauczania, określonych w pkt VI.3 programu,

- do dnia 30 czerwca 2013 r. przekazanie wojewodzie przez gminy sprawozdań z realizacji programu,

- do dnia 31 sierpnia 2013 r. analiza i ocena efektów realizacji programu.

Równolegle Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji po podpisaniu umów z gminami będzie prowadziło komponent badawczy programu w szkołach uczestniczących w pilotażu, mający na celu przetestowanie innowacyjnych modeli TIK w edukacji, na co przeznacza się 5 mln zł.

W zależności od liczby uczniów szkół w roku szkolnym 2012/13, maksymalna kwota wsparcia finansowego dla gmin bedzie wynosić w odniesieniu do:

1) szkół, w których uczy sie do 100 uczniów (szkoły małe) - do 90 tys.zł;

2) szkół, w których uczy się od 101 do 300 uczniów (szkoły średnie) - do 140 tys.zł;

3) szkół, w których uczy się 301 i więcej uczniów (szkoły duże) - do 200 tys.zł.W ramach programu organy prowadzące szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla klas IV-VI szkół podstawowych - laptopów dla uczniów, tablic multimedialnych czy wyświetlaczy. Na ten cel przeznaczonych będzie 55 mln zł, w tym 11 mln zł z wkładu własnego gmin czy organów prowadzących szkoły niepubliczne. Realizację pilotażu planuje się w okresie od kwietnia 2012 r. do czerwca przyszłego roku. Od 2014 r. ma ruszyć właściwy program.

projekt_rozporządzenia_20.01.2012

uzasadnienie_do_rozporzdzenia_20.01.2012

Cyfrowa Szkoła z Interwrite

Działania programu pilotażowego to:

- wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK (obszar „e-szkoła”);
- zapewnienie uczniom szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego, do korzystania  na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (obszar „e-uczeń”).
- na podstawie wniosków z realizacji programu planuje się opracowanie efektywnego modelu realizacji wieloletniego Rządowego Programu w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK
Projekt obejmuje cztery obszary:
- „e-nauczyciel” – rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania z wykorzystaniem TIK, a ponadto komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej  z wykorzystaniem TIK;
- „e-zasoby edukacyjne” (w tym „e-podręcznik”) – uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do bezpłatnych e-podręczników;
- „e-szkoła” – zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK, w szczególności  nowoczesnych pomocy dydaktycznych;
- „e-uczeń” – zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonym cyfrowym wykluczeniem,  dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Sochaczewskie szkoły dotychczas wykorzystywały każdą okazję do pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego.

Powyższy program znajdzie uznanie i wsparcie finansowe władz miasta Sochaczew, a szkoły otrzymają szansę uczestnictwa w pilotażu. Choć konkurencja szkół mazowieckich będzie z pewnością bardzo duża, liczymy, że nasz wniosek spotka się z decyzją pozytywną.

więcej informacji już wkrótce

źródło: Blog Jerzego Żelichowskiego

www: zelichowski.e-sochaczew.pl

A A A
02-04-2012
godz.14:24


nadchodzące wydarzenia

sobota, 25.09.2021 r. 3345559 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy