Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Moje ulubione miejsce w Sochaczewie - konkurs plastyczno-lieracki dla dzieci
miejsce: Hala sportowa ul. Kusocińskiego 2

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA DZIECKA

"Moje ulubione miejsce w Sochaczewie"

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.  
 2. Celem konkursu jest krzewienie postaw patriotyzmu lokalnego, a także rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci.
  1. Konkurs skierowany jest do uczniów sochaczewskich szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV - VI. Każdy uczeń może przesłać jedną pracę.
  2. Przedmiot konkursu to wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną z opisem ulubionego miejsca w Sochaczewie lub opisanie miejsca w formie wypracowania (max 1 strona formatu A4).
  3. Do każdej propozycji należy dołączyć czytelnie wypełnione oświadczenie, stanowiące zał. nr 1.
 3. Prace zgłoszone do konkursu musi stanowić oryginalną  pracę  uczestnika.  Nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakiegokolwiek innej pracy. Prace nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac konkursowych na stronie www.mosir.sochaczew.pl i www.facebook.com/mosirsochaczew
 5. Uczestnik konkursu oświadcza, że z chwilą zgłoszenia prac do konkursu, nieodpłatnie przekazuje Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do utworu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. W  ramach  przeniesienia  autorskich praw majątkowych,  uczestnik  wyraża  zgodę  na  nieograniczone  w  czasie i terytorialnie                    korzystanie i rozporządzanie utworem na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), tj.:

a)        w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)       w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)        w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu   i w czasie przez siebie  wybranym.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.

 1. Prace konkursowe należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie (plastyczne) lub drogą elektroniczną (literackie) na adres mosir@mosir.sochaczew.pl   z dopiskiem „Moje ulubione miejsce w Sochaczewie”  wraz ze zeskanowanym oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 5.
 2. Termin składania prac upływa 20 maja 2021 r.
 3. Komisję konkursową tworzą pracownicy MOSiR Sochaczew i wyznaczone przez nich osoby.
 4. Komisja konkursowa dokona oceny prac konkursowych oraz przyzna nagrody rzeczowe za
  3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.
 5. Kryteria oceny: zgodność z tematem, kreatywność, oryginalność, estetyka wykonania.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27 maja br. na stronie internetowej Organizatora www.mosir.sochaczew.pl , a wręczenie nagród nastąpi w dniu 29 maja br. podczas obchodów Dnia Dziecka w parku im. I.W. Garbolewskiego.
 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu
  i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu. Klauzula RODO dostępna na naszej stronie internetowej www.mosir.sochaczew.pl w zakładce MOSiR Sochaczew.
 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadkach niezależnych od organizatora.
A A A
kiedy?
29-05-2022
rozpoczęcie
06:00
zakończenie
00:00
 
nadchodzące wydarzenia

piątek, 01.07.2022 r. 3681824 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy