Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY GMINY MIASTA SOCHACZEW
A A A
data publikacji 07-12-2020
termin składania ofert 08-01-2021

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY GMINY MIASTA SOCHACZEW

 

            Zamawiający działając na podstawie art. 93, ust. 3, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasta Sochaczew.”.

 Zgodnie z dyspozycją art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

            W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 11 800 000,00 PLN, a cena oferty wynosi 13 592 722,90 PLN. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

     W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu.

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający ponownie ogłosi przetarg na realizację tego zadania.

           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ODBIERANIE
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY GMINY MIASTA SOCHACZEW

 

 Usługi - 588464-2020

Polska-Sochaczew: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2020/S 238-588464

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Sochaczew
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 16
Miejscowość: Sochaczew
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 96-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Kwiatkowski
E-mail: przetargi@sochaczew.pl
Tel.: +48 468622235
Faks: +48 468622602
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sochaczew.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.sochaczew.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy miasta Sochaczew

Numer referencyjny: ZP.272.1.20.2020

II.1.2)Główny kod CPV

90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, wskazanych w opisie zamówienia, odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy miasta Sochaczew, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

90533000 Usługi gospodarki odpadami

90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina miejska Sochaczew

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, wskazanych w opisie zamówienia, odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Miasta Sochaczew, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami:

— ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.),

— ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 701 z późn. zm.),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2028),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2412),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2167),

— uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z 22.1.2019 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 10 925 926.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/07/2021

Koniec: 30/06/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określa pkt 10 SIWZ. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

  1. a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w kwocie co najmniej 1 500 000,00 PLN,
  2. b) posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 1 000 000,00 PLN,
  3. c) posiadał w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych wskaźnik bieżącej płynności finansowej większy bądź równy 1,0. W celu potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi dołączyć do oferty sprawozdanie finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Jeżeli dokument będzie wystawiony w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w przedstawionym dokumencie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

  1. a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę lub usługi odbioru lub zbierania odpadów.
  2. b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiadających za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tym osobami tj.

— co najmniej 1 osobą posiadającą wyższe wykształcenie – pełniąca funkcję nadzoru w zakresie odbioru i transportu odpadów,

— co najmniej 10 osobami na stanowiskach robotniczych,

— co najmniej 4 osobami na stanowiskach robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami (potwierdzonymi zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów), tj. kierowcy samochodów specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust 3a uPzp, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. c) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

1) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

2) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3) 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Wszystkie pojazdy muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów dróg i ulic tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektami umów stanowiącymi załączniki nr 5 i 6 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/01/2021

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 08/01/2021

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Urząd Miejski w Sochaczewie, pokój 505, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja w następującym składzie:

  1. Radosław Kwiatkowski – przewodniczący komisji,
  2. Karolina Madej – sekretarz komisji,
  3. Agnieszka Tomaszewska – członek komisji.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 8 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Maj 2022

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Wraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/12/2020

 

 SIWZ- odpady komunalne 2021- 2022.doc

JEDZ i Klucz Publiczny - Odpady komunalne 2021 - 2022.zip 

 

Odpowiedzi na zapytania:

 odpowiedzi na zapytania 1. - odpady 2021 r..docx

odpowiedzi na zapytania 2. - odpady 2021 r..docx

 

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert odpady komunalne 2021- 2022.pdf

 

Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Radosław Kwiatkowski - Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych
Data wytworzenia: 20.01.2021
Opublikował: Karolina Madej
Data publikacji: 07.12.2020 12:05


  rejestr zmian

 
do pobrania