Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych (SOP)

A A A

Kontakt:

Kramnice Miejskie

Adres: ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602


Godziny przyjęć:

Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


Naczelnik: Agata Kalińska

Tel.: (46) 8622730 w. 380, pok. 313

e-mail : agata.kalinska@sochaczew.pl


Pracownicy:

Inspektor: Joanna Augustyniak, pok. 311, tel. w. 382, e-mail: organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Specjalista: Joanna Michalak  pok. 311, tel. w. 381, sport@sochaczew.pl


Kompetencje i zadania:

1. W zakresie kultury fizycznej:

1) Monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania w zakresie sportu i rekreacji:

a) przygotowywania projektów dokumentów dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania likwidacji placówki,

b) opiniowanie statutu i regulaminu organizacyjnego,

c) opiniowanie projektów planów finansowych,

d) analiza i kontrolowanie działalności statutowej,

2) Udział w przeglądach materialno - technicznych bazy jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania w zakresie sportu i rekreacji,

3) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i przyznawaniem nagród Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, 

4) Inicjowanie działań promujących kulturę fizyczną:

a) opracowywanie projektu rocznego kalendarza imprez sportowych,

b) współpraca z zewnętrznymi instytucjami sportu i rekreacji.

 

2. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:

a) przygotowywanie konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy przez  organizacje pozarządowe,

b) współpraca z komisją konkursową,

c) przygotowanie porozumień na realizację zadań przez organizacje  wyłonione  w drodze konkursu ofert.

2) prowadzenie kontroli i oceny realizacji zleconych zadań organizacjom pozarządowym.

3) wspieranie i aktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i obywatelskich grup inicjatywnych działających na rzecz mieszkańców Miasta Sochaczewa poprzez świadczenie następujących usług:

a) udostępnianie pomieszczeń na spotkania w ramach działalności inicjatywnej, statutowej, na akcje społeczne, szkolenia, imprezy okolicznościowe itd.,

b) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Miasta Sochaczew

c) prowadzenie skrzynek kontaktowych, skrytek na dokumenty i udostępnianie adresu Centrum do korespondencji – na podstawie zawartej umowy użyczenia,

d) udostępnianie publikacji, prasy i materiałów związanych z działalnością sektora pozarządowego,

e) umożliwianie korzystania z Internetu,

f) udostępnianie sprzętu technicznego (komputera, drukarki, kserokopiarki, sprzętu multimedialnego itp.),

g) poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów itp.,

h) promocję działalności grup inicjatywnych, organizacji pozarządowych i wolontariatu,

i) prowadzenie działań integrujących środowisko pozarządowe,

j) obsługę organizacyjną i merytoryczną organów doradczych Burmistrza Miasta Sochaczew, w tym Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Sochaczewskiej Rady Sportu,

k) inne formy współpracy Gminy Miasto Sochaczew z sektorem pozarządowym.

3. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Centrum. 


Jak załatwić sprawę w Wydziale Sportu i Organizacji Pozarządowych?

Lista procedur realizowanych przez Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych - BIPZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>