Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (MNW)

A A A
Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: grunty@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

 Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600Kierownictwo:

Naczelnik: Tomasz Jerzy Ćwiek

Tel.:  (46) 8622730 w. 342

e-mail: grunty@sochaczew.pl  

 

 

 

 


Pracownicy:

Inspektor - Renata Kowalik-Bieńko, pok. 519, tel. w. 331

Inspektor - Marzena Kozłowska, pok. 519, tel. w. 308

Inspektor - Longina Kupczyk, pok. 519, tel. w. 335

Podinspektor - Barbara Witkowska, pok. 519, tel. w. 373


Kompetencje i zadania:  

I. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami, obejmujących w szczególności:

1. Wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Miasta, w tym użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, zarząd, obejmujących w szczególności :

 • dokonywanie darowizn nieruchomości na cele publiczne,
 • rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego  przed upływem ustalonego okresu,
 • sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w  użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
 • ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu  na nieruchomości należące do zasobu Miasta,
 • przyjmowanie wniosków  i wydawanie decyzji w sprawach dotyczących ustanowienia, wygaszania, przekazywania  trwałego zarządu  nad nieruchomościami Miasta,
 • wyznaczanie dodatkowych terminów na zagospodarowanie  nieruchomości gruntowych  oraz ustalanie dodatkowych  opłat  rocznych,
 • kształtowanie stawek procentowych i aktualizacja opłat  rocznych z tytułu użytkowania  wieczystego i udzielanie bonifikat od tych opłat,
 • kształtowanie stawek rocznych opłat od nieruchomości oddanych w trwały zarząd oraz  udzielanie bonifikat od tych opłat,
 • rozkładanie na raty  oraz  naliczanie i  umarzanie odsetek z tytułu opłat za użytkowanie  wieczyste  nieruchomości Miasta,

2. Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości.

3. Prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości.

4. Wnioskowanie o ujawnienie praw Miasta do nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

5. Ustalanie wysokości oraz sposobu i terminu wnoszenia opłat  adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału.

6. Wykonywanie prawa pierwokupu określonych w ustawie rodzajów nieruchomości w razie ich sprzedaży.

7. Prowadzenie rokowań o nabycie praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji  celów publicznych z wyjątkiem nieruchomości wchodzących do zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Sochaczew.

8. Wnioskowanie o wszczęcie postępowania  wywłaszczeniowego.

9. Współpracę w zakresie  zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa z właściwym Starostą.

10. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji  o przekształceniu prawa użytkowania  wieczystego w  prawo własności, ustalanie opłat rocznych z tego tytułu, ustalanie uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia.

11. Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń nieruchomości.

12. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem  wspólnot gruntowych w tym:

 • sporządzanie projektu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,
 • wyrażanie zgody na zbycie, zamianę jak również przeznaczanie na cele publiczne lub społeczne  wspólnot gruntowych lub ich części,
 • wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową.

13. Prowadzenie ewidencji niezagospodarowanych nieruchomości miejskich.

14. Dokonywanie czynności i podejmowanie decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości miejskich, właściwej eksploatacji i gospodarki ekonomiczno-finansowej.

15. Bieżące administrowanie nieruchomościami, w tym podejmowanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

16. Podejmowanie czynności, związanych z wykonaniem opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami.

17. Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia opłat na skutek uchwalenia (zmian) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna).

18. Wyrażanie opinii, co do możliwości wprowadzenia zakazu uprawiania niektórych roślin  albo zakazu stosowania określonego materiału siewnego.  

19. Przekazywanie zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

20. Udzielanie zgody na ustalanie przez Polski Związek Działkowców większej powierzchni działek.

21. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników.

22. Wydawanie zezwoleń i nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych, nakazywanie niszczenia nielegalnych upraw maku i konopi.

23. Obsługę przeprowadzanych spisów rolnych.

24. Nakazywanie właścicielom gruntów wykonania odpowiednich zabiegów w razie wystąpienia z ich winy form degradacji gruntów określonych w ustawie.

25. Wydawanie określonych w ustawie nakazów właścicielowi gruntów w razie prowadzenia produkcji w sposób naruszający ustalenia planu gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych.

26. Wyrażanie zgody na zalesienia gruntów rolnych.

27. Regulowanie stanu prawnego dróg gminnych.

II. W zakresie ogólnego nadzoru nad spółkami, w których udziałowcem lub akcjonariuszem jest Gmina Miasto Sochaczew, w tym w szczególności:

1. Dokonywanie w oparciu o informacje kwartalne, oceny spółek w szczególności sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz oceny organizacji spółek,

2. Wnioskowanie o dokonanie czynności kontrolnych przez radę nadzorczą oraz wnioskowanie do Burmistrza o przeprowadzenie takich czynności,

3. Analiza i ocena wniosków kierowanych przez zarządy spółek lub rady nadzorcze do zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia),

4. Przygotowywanie stosownych informacji w zakresie realizowanego nadzoru dla Burmistrza.

III. W zakresie opracowywania dokumentów dotyczących wykonywanych przez Burmistrza uprawnień wspólnika (akcjonariusza):

1. Przygotowywanie projektów protokołów i uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (nadzwyczajnego walnego zgromadzenia) oraz nadzorowanie realizacji tych uchwał w spółkach, w których Gmina Miasto Sochaczew posiada 100% akcji udziałów.

2. Analiza, opiniowanie dokumentów na zwyczajne zgromadzenie wspólników (zwyczajne walne zgromadzenie),

3. Przygotowywanie projektów dokumentów w zakresie zasad wynagradzania członków organów spółek,

4. Współpraca z zarządami spółek w przedmiocie spraw wnioskowanych do zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia),

5. Przygotowywanie dokumentów do realizacji według obowiązujących zasad, procedury wnoszenia przez Miasto – wspólnika (akcjonariusza) wkładu niepieniężnego (aportu) oraz pieniężnego z  przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółek.

IV. W zakresie organizacji i analiz:

1. Opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań budżetowych Wydziału,

2. Opracowywanie tematycznych analiz ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych i prawnych dla potrzeb Burmistrza,

3. Analiza i bieżąca aktualizacja zmian zachodzących w kapitałach zakładowych spółek,

4. Analizowanie danych osobowych przedstawicieli wspólnika (akcjonariusza) – Miasta w składach osobowych rad nadzorczych oraz zarządów  spółek,

5. Opracowywanie projektów umów, porozumień w przedmiocie dotyczącym zakresu działania Wydziału oraz nadzór nad realizacją zawartych umów i porozumień,

6. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w przedmiocie wynikającym z zakresu działania Wydziału oraz nadzorowanie ich realizacji.

V. W zakresie realizacji procesów prywatyzacji spółek, w których Miasto posiada udziały lub akcje:

1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie zasad zbywania udziałów (akcji) Miasta,

2. Przygotowywanie projektów dokumentów w celu wyłonienia wykonawców analiz spółek,

3. Opracowywanie procedur  i stosownej dokumentacji oraz przygotowywanie procesów prywatyzacji i uczestnictwo w nich,

4. Nadzór nad realizacją postanowień, umów zawieranych w procesach prywatyzacji,

5. Przygotowywanie i realizacja procesu udostępniania udziałów lub akcji uprawnionym pracownikom,

6. Obsługa organizacyjna postępowań prowadzonych w procesie prywatyzacji spółek.

VI. Wykonywanie czynności związanych z :

- tworzeniem i przystępowaniem do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych,

- tworzeniem spółek prawa handlowego poza strefą użyteczności publicznej w przypadkach określonych przepisami prawa.

VII. Wydawanie zezwoleń na tymczasowe wykorzystywanie zarezerwowanego pasa terenu pod przyszłą drogę.

VIII. Opracowywanie rocznej informacji dotyczacej przekształceń mienia komunalnego.

IX. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją rozbiórki budynków miejskich, w szczególności:

1. Planowanie rozbiórki, w tym: określanie potrzeb, zgłaszanie do budżetu zadania inwestycyjnego.

2. Nadzorowanie wykonania dokumentacji rozbiórkowej, w tym:

- projekt rozbiórki,

- pozwolenie na rozbiórkę,

- zgłoszenie terminu wykonania rozbiórki.

3. Przygotowanie i nadzorowanie zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą rozbiórki.

4. Nadzorowanie wykonania prac rozbiórkowych:

- odłączenie doprowadzonych mediów,

- rejestracja dziennika budowy,

- wprowadzenie wykonawcy w teren,

- bieżąca kontrola realizacji rozbiórki w terenie,

- odbiór terenu po rozbiórce budynku.

XIX. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Wydziału.


 

Jak załatwić sprawę w Wydziale?

Lista procedur realizowanych przez Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego - BIPZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>