Wydział Ochrony Środowiska (GOŚ)

A A A

       

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: srodowisko@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


Kierownictwo:

Naczelnik: Agnieszka Tomaszewska

Tel.:  (46) 8622235 w. 337

e-mail: srodowisko@sochaczew.pl


Pracownicy:

Inspektor- Magdalena Misiewicz - Rosik, pok. 421, tel. w. 397, e-mail: srodowisko@sochaczew.pl

Inspektor – Aleksandra Staniszewska, pok. 421, tel. w. 397, e-mail: srodowisko@sochaczew.pl


Kompetencje i zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy wykonywanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i ochroną środowiska na terenie Miasta, obejmujących   w szczególności:

1. Zaplanowanie, wdrożenie i nadzór nad realizacją gminnego systemu gospodarowania odpadami  komunalnymi.

2. Prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem i realizowaniem założeń polityki ochrony środowiska, w tym:

a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (ustawa o ochronie przyrody),

b) wydawanie decyzji o umarzeniu opłaty za usunięcie drzew lub krzewów jeżeli przesadzone lub posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność  po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia lub posadzenia  lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości (ustawa o ochronie przyrody),

c)  wydawanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty lub przesunięcia  terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ( ustawa o  ochronie przyrody ),

d) wydawanie decyzji w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za:                    

- zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń  technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności ( ustawa o ochronie przyrody),

- usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia (ustawa o ochronie przyrody),

- zniszczenie drzew,  krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych ( ustawa o  ochronie przyrody ),

e) wydawanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności kary pieniężnej, na okres 3 lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów (ustawa o ochronie przyrody),

f) wydawanie decyzji w sprawie umorzenia po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewów albo odtworzeniu korony drzewa (ustawa o ochronie przyrody),

g) wydawanie decyzji o umorzeniu w całości kary pieniężnej za zniszczenie zieleni, jeżeli posiadacz nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni (ustawa o  ochronie przyrody),

h) wydawanie decyzji o rozłożeniu na raty administracyjnej kary pieniężnej (ustawa o ochronie przyrody),

i) nadzór nad stanem zieleni wysokiej, rosnącej nad terenach, należących do gminy, 

j) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), 

k) wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca   nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami  w miejscu do tego celu  (ustawa o odpadach),

l)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

m) utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych w należytym porządku i czystości,

n) wykonywanie zadań w zakresie gospodarowania wodami, ochrony wód i ich zasobów (ustawa Prawo wodne) obejmujących w szczególności:

- utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym rowów melioracyjnych, będących własnością gminy,

- wykonywanie pomiarów podstawowych wskaźników substancji zanieczyszczających wprowadzanych w wodach opadowych do wód lub do ziemi,

- naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania substancji   zanieczyszczających do powietrza oraz do wód lub do ziemi,

- wydawanie decyzji wyznaczającej część nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody objętej powszechnym korzystaniem,

-  wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodowane przez  właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,

 - wydawanie decyzji zatwierdzających ugody dotyczące ustalenia zmian stanu wody na gruncie, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną,

o) wykonywanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ustawa Prawo ochrony  środowiska) obejmujących w szczególności:

- wydawanie decyzji nakładającej na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku przeprowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust. 1,2 i 4 ww. ustawy, lub obowiązki nałożone w trybie art. 56 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,

- wydawanie decyzji  ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,

- wydawanie decyzji w sprawie wnoszenia sprzeciwu w sprawie rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny, która podlega zgłoszeniu,

- wydawanie decyzji nakazujące osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,

- wydawania decyzji w sprawie wstrzymania użytkowania urządzenia lub instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska w przypadku  nie dostosowania się do wymogów ww. decyzji,

- wydawanie decyzji wyrażających zgodę na podjęcie wstrzymanej działalności lub użytkowania po stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania działalności lub użytkowania, wydane na podstawie ww. decyzji,

- występowanie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony  Środowiska z prośbą o wstrzymanie działalności, która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi oraz powoduje znaczne pogorszenie stanu środowiska, 

- przyjmowanie wyników pomiarów,

- przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1 ww. ustawy,

- współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu  środowiska oraz składanie wniosków o  przeprowadzenie kontroli,

3. Koordynowanie działań podległego Wydziału.

4. Opracowywanie projektów uchwał, programów, planów, strategii, regulaminów w zakresie zadań Wydziału.

5. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Wydziału

 


Jak załatwić sprawę w Wydziale?

Lista procedur realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska - BIPZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>