Referat Inżynierii Miasta (Inż.)

A A A

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: komunalny@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


 

 

 


Pracownicy:

Główny Specjalista – Magdalena Tuszyńska, pok. 526, tel. w. 344, e-mail: magdalena.tuszynska@sochaczew.pl, komunalny@sochaczew.pl

Inspektor - Aleksandra Jaszczak-Adamus, pok. 526, tel. w. 344, aleksandra.jaszczak-adamus@sochaczew.pl, komunalny@sochaczew.pl

Inspektor - Magdalena Matych, pok. 526, tel. wew. 344, magdalena.matych@sochaczew.pl, komunalny@sochaczew.pl

 


Kompetencje i zadania:

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

1. Nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta.

2. Ograniczenie poboru wody w przypadku jej niedoboru.

3. Planowanie i organizowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe na terenie Miasta.   

4. Opracowywanie projektu założeń oraz projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe.

5. Wykonywanie zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta, obejmujących w szczególności :

1) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku lub tworzenie w tym celu odpowiednich jednostek organizacyjnych,

2) zapobieganie  zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych,

3) wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

a) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

4) opracowywanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w  zakresie bezpieczeństwa i czystości,                                                                                        

5) organizowanie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi,

6) organizowanie odbioru i unieszkodliwiania zwłok padłych zwierząt z terenu gminy,

7) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie znakowania obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,

8) organizowanie obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy,

9) wykonywanie kontroli  przestrzegania obowiązków przez właścicieli nieruchomości w  zakresie określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie nieczystości ciekłych,

10) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zbiorników bezodpływowych, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych

6. Wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków :

1) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

2) wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na obszarze bez wybudowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

3) wydawanie decyzji  w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz nie udokumentuje korzystania z usług uprawnionego  podmiotu w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

7. Wykonywanie zadań  dotyczących  ochrony zwierząt,  obejmujących w  szczególności wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.

8.Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego miasta w tym :

1) letnie i zimowe utrzymanie gminnych  placów oraz dróg  wewnętrznych będących własnością miasta (odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej),

2) koordynowanie i egzekwowanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości  placów, zieleńców, obejść i innych terenów miejskich.

9. Całoroczne utrzymanie miejskich ogrodów jordanowskich znajdujących się na terenie miasta, w tym: utrzymanie zieleni, czystości, bieżące remonty urządzeń  służących do rekreacji, ogrodzeń, monitoring, ochrona, konserwacja oświetlenia itp. udostępnianie terenu w formie najmu, dzierżawy, użyczenia itp.

10. Nadzór nad zielenią miejską /parki, skwery, zieleńce/, całoroczne utrzymanie właściwego stanu porządkowego terenów miejskich.

11. Prowadzenie spraw związanych z działalnością targowisk na terenie miasta.

12. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Referatu.

  


Jak załatwić sprawę w Referacie?

Lista procedur realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska - BIPZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>