Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury (GPA)

A A A

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: architektura@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

 Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


Kierownictwo:

Naczelnik: Tadeusz Krysiak

IV piętro pok. 514

Tel.:  (46) 8622730 w. 341

e-mail: architektura@sochaczew.pl

 

 Pracownicy:

Inspektor – Barbara Majewska, pok. 517 tel. w. 336 e- mail: barbara.majewska@sochaczew.pl

Inspektor – Monika Szymczak, pok. 517 tel. w. 336 e- mail: monika.szymczak@sochaczew.pl

Podinspektor – Beata Rojewska, pok. 517 tel. w. 336 e- mail: beata.rojewska@sochaczew.pl

Inspektor – Julian Zasuwa, pok. 515 tel. w. 346 e- mail: architektura@sochaczew.pl

Inspektor – Jolanta Zasuwa, pok. 515 tel. w. 386 e- mail: architektura@sochaczew.pl

Inspektor – Zofia Białkowska, pok. 515 tel. w. 386 e- mail: architektura@sochaczew.pl


Kompetencje i zadania:

1.  Kompleksowe opracowywanie i koordynacja prac przy sporządzaniu dla miasta:

     - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,

     - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian tego planu,

2. Opracowywanie analiz wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.  Opracowywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

4.  Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich.

5. Przedstawianie Radzie Miejskiej, co najmniej raz w roku, wykazu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z oceną skutków tych decyzji.

6. Przyjmowanie i badanie zgodności decyzji administracyjnych (wydawanych przez administrację rządową) z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

7. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

8. Przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gromadzenie materiałów związanych z tymi planami.

9. Przekazywanie właściwym organom kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania terenu.

10.  Wydawanie decyzji o tymczasowym zagospodarowaniu terenu.

11.  Udostępnianie do wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

12.  Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

13.  Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

14.  Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

15.  Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.

16.  Uzgadnianie, opiniowanie projektów i planów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, jeśli wynika to z przepisów szczególnych.

17. Wydawanie polecenia właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, zmierzającego do usunięcia zagrożenia.

18.  Wykonywanie zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:

     - wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

19. Wydawanie opinii w formie postanowień na temat zgodności wstępnych projektów podziałów nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

20.  Wydawanie zezwoleń na tworzenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

21.  Wykonywanie innych zadań związanych z zakresem działania Wydziału.


Jak załatwić sprawę w Wydziale?

Lista procedur realizowanych przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury- BIPZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>