Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (KOC)

A A A

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: oc@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

 Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


Kierownictwo:

Kierownik: Tadeusz Wachowski , pok. 413.

Tel.: (46) 8622730 w. 343, (46) 8622152

e-mail: oc@sochaczew.pl

 

 

 

 


Pracownicy:

Podinspektor – Tomasz Wasilewski, pok. 418, tel. wew. 390, e-mail: oc@sochaczew.pl

Główny specjalista - Paweł Kubiak, pok. 421, wew. 415, e-mail: pawel.kubiak@sochaczew.pl

Główny specjalista - Mirosław Grzybowski, pok. 421, wew. 416, e-mail: miroslaw.grzybowski@sochaczew.pl

Główny specjalista - Tomasz Stasiak, pok. 421, wew. 415, tomasz.stasiak@sochaczew.pl

Podinspektor - Bożena Kawczyńska, pok. 421, wew. 417, e-mail: bozena.kawczynska@sochaczew.pl

Zespół operatorów Monitoringu wizyjnego miasta, pok. 419, wew. 323.

 


 Kompetencje i zadania:

Do zakresu działania Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej należy prowadzenie spraw związanych z kierowaniem i koordynowaniem przygotowań oraz realizacją przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa, obrony cywilnej i spraw obronnych przez zakłady pracy i instytucje działające na administrowanym terenie, ustalonym w przepisach dotyczących powszechnego obowiązku obrony i innych przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez uprawnione organy, a w szczególności :

1. W zakresie zarządzania kryzysowego :

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego podczas zaistniałej sytuacji kryzysowej;
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez Referat;
 • prowadzenie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta;
 • przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 • gromadzenie i aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców Miasta mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludności, znaczną destrukcję w infrastrukturze Miasta, uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych do funkcjonowania Miasta;
 • powiadamianie i alarmowanie mieszkańców o zagrożeniach dla ludności i środowiska naturalnego na terenie Miasta oraz sposobach minimalizacji ich skutków;
 • przygotowanie wstępnej analizy powstałych zagrożeń i uruchomienie działań ochronno – ratowniczych, zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania;
 • stworzenie zaplecza dla pracy zespołów doradczych wspomagających podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof lub kryzysów;
 • współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji ze służbami i inspekcjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie Miasta;
 • gromadzenie i aktualizacja baz danych o zagrożeniach oraz siłach i środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
 • planowanie i organizacja łączności dla potrzeb kierowania obroną cywilną w sytuacjach kryzysowych;
 • organizowanie szkoleń i treningów dla właściwych grup i zespołów wykonujących zadania z zakresu reagowania kryzysowego.

2. W zakresie obrony cywilnej :

 • planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej oraz ustalanie zadań w tym zakresie instytucjom, podmiotom gospodarczym i jednostkom organizacyjnym działających na terenie Miasta;
 • opracowanie i aktualizacja niezbędnych dokumentów planistycznych z zakresu obrony cywilnej oraz nadzorowanie ich opracowania przez podległe jednostki organizacyjne;
 • wdrażanie w życie nowych aktów normatywno-prawnych dotyczących funkcjonowania obrony cywilnej,
 • organizowanie szkoleń i ćwiczeń organów i formacji OC oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności, a także systemu wykrywania skażeń,
 • kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie miasta,
 • tworzenie i przygotowanie do działań formacji OC,
 • nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb obrony cywilnej,
 •  zabezpieczanie przed skażeniami w czasie kryzysu i wojny produktów żywnościowych, ujęć i urządzeń wodnych oraz obiektów gospodarki rolno-hodowlanej,
 • zapewnianie ochrony dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej oraz ważnej dokumentacji na wypadek zagrożeń czasu pokoju i wojny,
 • utrzymywanie sprzętu OC w pełnej sprawności technicznej poprzez konserwację, naprawy, remonty i legalizację oraz realizowanie zakupów niezbędnego sprzętu i środków materiałowych OC, a także nadzorowanie i kontrola stanu technicznego budowli ochronnych i urządzeń specjalnych OC,
 • prowadzenie działalności kontrolnej z zakresu OC na terenie miasta,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z wytycznych, zarządzeń i poleceń Burmistrza Miasta oraz zadań wynikających z wytycznych i zarządzeń instancji szczebla wyższego OC.

3. W zakresie spraw obronnych :

 • opracowywanie planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta,
 • opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
 • opracowanie i uaktualnianie oraz uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Sochaczew, a także stosownych programów obronnych,
 • opracowanie i uaktualnianie Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia w Mieście na potrzeby obronne państwa,
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
 • opracowywanie i uaktualnianie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego na czas wojny oraz projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta wprowadzającego ww. Regulamin w życie,
 • opracowanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru oraz realizowanie zadań Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa,
 • opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
 • planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

4. Prowadzenie monitoringu wizyjnego miasta.

5. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Referatu.



Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>