Wydział Kultury,Turystyki i Promocji Miasta (KTP)

A A A

Kontakt:

Urząd Miejski

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622235

Fax.: 046 8622602


Godziny przyjęć:

Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


Kierownictwo:

Naczelnik: Joanna Niewiadomska-Kocik, pok. 320, wew. 434

Tel.: (46) 8622730

e-mail : joanna.niewiadomska-kocik@sochaczew.pl


Pracownicy:

Podispektor: Joanna Wojewoda, pok. 325, tel. w. 433, e-mail: joanna.wojewoda@sochaczew.pl

Podinspektor: Daniel Janiak, pok. 325, tel. w. 433, e-mail: daniel.janiak@sochaczew.pl


Kompetencje i zadania:

1. W zakresie promocji i inicjatyw gospodarczych: 

1) współdziałanie przy sporządzaniu wieloletnich i rocznych programów inwestycyjnych miasta,

2) współdziałanie przy planowaniu strategicznym rozwoju miasta,

3) sporządzanie danych statystycznych Miasta,

4) gromadzenie informacji o Mieście i przygotowywanie materiałów promujących Miasto na zewnątrz,

5) przygotowywanie, gromadzenie i dystrybucja materiałów reklamowo-informacyjnych promujących miasto,

6) inicjowanie i współudział w realizacji wydawnictw o charakterze promocyjno -informacyjnym z wykorzystaniem różnych metod i technik promocyjnych, w tym sieci Internet,

7) wykonywanie prac i czynności zleconych przez Burmistrza związanych z organizacja imprez  o charakterze promocyjnym dla miasta, zarówno na jego terenie jak i poza jego obszarem.

 

2. W zakresie turystyki i promocji turystycznej:

1) tworzenie i zarządzanie programami promocji turystycznej Miasta,

2) koordynowanie działań w zakresie przygotowania sezonu turystycznego,

3) realizowanie zdań związanych z członkostwem Miasta w stowarzyszeniach  realizujących zadania w zakresie turystyki i promocji turystycznej,

4) opracowywanie danych dotyczących turystyki i przekazywanie ich celem umieszczenia w informatorach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych,

5) zabezpieczenie udziału Miasta w międzynarodowych i krajowych targach turystycznych,

6) współpraca z wydawnictwami, mediami, podmiotami gospodarczymi w sprawach promocji turystycznej Miasta,

7) współpraca z innymi miastami w zakresie turystyki i promocji,

8) prowadzenie ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

9) prowadzenie ewidencji pól biwakowych na terenie Miasta,

10) kontrolowanie obiektów hotelarskich w zakresie swojej właściwości miejscowej, dotyczące przestrzegania wymagań określonych przepisami.

 

3. W zakresie współpracy krajowej i zagranicznej:

1) przygotowywanie projektów umów dotyczących współpracy krajowej i zagranicznej,

2) realizowanie spraw związanych z prowadzoną współpracą z miastami partnerskimi,

3) organizacyjne zabezpieczenie wizyt delegacji krajowych i zagranicznych.

 

4. W zakresie kultury:

1) Monitorowanie działalności instytucji kultury:

a) przygotowywania projektów dokumentów dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania likwidacji instytucji kultury,

b) prowadzenia rejestru instytucji kultury,

c) opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych,

d) opiniowanie projektów planów finansowych,

e) przyjmowanie i analiza otrzymanych od podległych placówek kultury sprawozdań z realizacji zadań statutowych,

f) kontrolowanie działalności statutowej instytucji.

2) Inicjowanie działań promujących kulturę:

a) opracowywanie projektu rocznego kalendarza imprez kulturalnych,

b) organizowanie cyklicznych świąt państwowych oraz spotkań i imprez o charakterze okolicznościowym,

c) współpraca z innymi instytucjami kultury, szkołami i uczelniami wyższymi.

d) promowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie Miasta poprzez:

-  organizowanie imprez o charakterze miejskim, które wymagają współdziałania instytucji kultury z innymi instytucjami,

- wspieranie i wykorzystywanie dokonań amatorskiego ruchu artystycznego, funkcjonującego poza miejskimi instytucjami kultury,

- koordynowanie działań mających na celu propagowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta,

- opiniowanie zasadności finansowania z budżetu miasta społecznych inicjatyw kulturalnych,

 

5. W zakresie ochrony zabytków:

a) prowadzenie spraw w  zakresie zapewniania warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr kultury, a w szczególności :

- podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie zabytków w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przedmiotów zasługujących na wpisanie ich do rejestru zabytków,

- przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotów, które posiadają cechy zabytku, przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska i niezwłoczne zawiadomienie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- wykonywanie zadań określonych w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków, sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

6. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Centrum. 


Jak załatwić sprawę w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta?

Lista procedur realizowanych przez Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta - BIPZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>