Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (RF)

A A A
Kontakt:
Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275
Fax.: 046 8622602    

Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


Kierownictwo:
p.o Naczelnika Wydziału: Magdalena Bartnicka, pok. 403, tel. w. 393, e-mail: magdalena.bartnicka@sochaczew.pl
 

Pracownicy:
Specjalista - Marta Jurzyk, pok. 405, tel. w. 436, e-mail: marta.jurzyk@sochaczew.pl
Specjalista - Magdalena Pytkowska, pok. 405, tel. w. 436, e-mail: magdalena.pytkowska@sochaczew.pl
Główny Specjalista - Anna Smolińska, pok. 403, tel. w. 326, e-mail: anna.smolinska@sochaczew.pl

Kompetencje i zadania: 
I. W zakresie strategii i rozwoju Miasta:
1. Opracowywanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta oraz przygotowywanie programów i planów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
2. Formułowanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta koncepcji w zakresie sposobu realizacji strategii i rozwoju Miasta.
3. Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta i inicjowanie jej zmian.
4. Inicjowanie i wspieranie nowych przedsięwzięc i inicjatyw gospodarczych oraz współdziałanie w tym zakresie z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Miasta.
5. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie inicjowania i koordynowania działań wskazanych w strategii rozwoju Miasta.
6. Organizowanie i koordynowanie całokształtu przedsięwzięć służących rozwojowi miasta, przy współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta.
7. Tworzenie banku informacji o stanie gospodarczym miasta, podmiotach gospodarczych, oraz projektowanych zamierzeniach gospodarczych.
II. W zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:
1. Analiza realnych możliwości pozyskiwania przez Miasto środków finansowych z funduszy zewnętrznych, oraz informowanie Burmistrza i kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu o istniejących możliwościach, programach, terminach aplikowania, wytycznych jednostek zarządzających, wdrażających w tym zakresie.
2. Inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem finansowych środków pozabudżetowych przez Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich.
3. Gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków aplikacyjnych, w tym:
- danych charakteryzujących rozwój Miasta,
- założeń społeczno-gospodarczych oraz założeń budżetu,
- programów inwestycyjnych.
4. Pozyskiwanie środków pomocowych oraz innych funduszy pozabudżetowych na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz z zakresu współpracy międzynarodowej.
5. Współpraca z instytucjami europejskimi, administracją samorządową oraz rządową, instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i wdrażającymi dla programów finansowanych z funduszy europejskich, w ramach przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów europejskich oraz efektywnego wykorzystania szans rozwojowych.
6.Współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie koordynacji działań związanych z przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych w celu pozyskiwania zewnętrznych żródeł finansowania zadań Miasta.
7. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów przeznaczonych do realizacji w Urzędzie.
8. Współpraca przy realizacji projektów wdrażanych przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta.
9. Koordynacja i nadzorowanie pracy zespołów powołanych przez Burmistrza do przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
10. Minitorowanie projektów realizowanych w ramach funduszy zewnętrznych w ścisłej współpracy z wydziałami  merytorycznie odpowiedzialnymi za realizację projektów.
11. Monitorowanie i realizacja procesu sprawozdawczości do instytucji krajowych i europejskich w zakresie  realizowanych przez Miasto projektów.
12. Nadzór nad rozliczaniem finansowym projektów, w tym nad przygotowywaniem i weryfikacją wniosków o płatność.
13. Opracowywanie analiz efektywności realizowanych projektów, przygotowywanie wniosków o płatność dla projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych przy współpracy z wydziałami merytorycznie odpowiedzialnymi za ich realizację i wydziałem finansowym Urzędu.
14. Inicjowanie współpracy z lokalnymi organizacjami społeczno-gospodarczymi w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.
III. Koordynowanie działań podległego Referatu Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej.
IV. Wykonywanie innych zadań związanych z zakresem działania Wydziału.


Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>