Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GOK)

A A A

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 86222235

e-mail: SmieciPoNowemu@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

 Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600

 


Pracownicy:

Młodszy Referent – Justyna Brzóska-Adamiak , pok. 323, tel. w. 410, 411

Podinspektor - Urszula Siekiera, pok. 323, tel. w. 410, 411, urszula.siekiera@sochaczew.pl

Pomoc administracyjna - Zyta Rybowicz, pok. 323, w. 412, zyta.rybowicz@sochaczew.pl


Kompetencje i zadania:

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

1. Prowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami poprzez:

a) nadzór nad przedsiębiorstwem, który w drodze przetargu jest odbiorcą odpadów komunalnych od nieruchomości objętych systemem, w szczególności:

- spełniane wymogów określonych w obowiązujących przepisach,

- terminowe wywiązywanie się z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,

- ocena jakości  realizacji zleconej usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- rozliczenie za zrealizowaną usługę, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców

b) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podmiotów objętych systemem,

c) prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 

d) podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości  na terenie gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Opracowywanie projektów uchwał, programów, planów, strategii, regulaminów w  zakresie zadań referatu,

3. Koordynowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej frakcje zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew, w tym tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów,

4. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań kwartalnych oraz  sporządzenie do Marszałka Województwa  i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i  rozbiórkowych.

7. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

8. Prowadzenie Rejestru działalności regulowanej.

9. Prowadzenie obsługi księgowej systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

10. Prowadzenie egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Referatu.
Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>