Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie (USC/SO)

A A A
Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: usc@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

  • wtorki, środy, czwartki, piątki od godz. 8.00 do 16.00
  • poniedziałki od godz. 8.00 do 17.00
  • w soboty odbywają się uroczystości zawarcia związków małżeńskich w zależności od napływu zgłoszeń

Kierownik USC/SO - Monika Chudoba, pok. Nr 8, tel. wew. 338 

Z-ca Kierownika USC/SO - Katarzyna Bargieł, pok. Nr 8, wew. 338

Z-ca Kierownika USC/SO - Mariusz Starbała, pok. Nr 8, tel. wew. 338


Pracownicy:

Podinspektor – Paulina Lachowicz-Wierzbicka, pok. Nr  8, tel. wew. 377

Inspektor - Jolanta Maciejewska, pok. Nr 8, tel. wew. 338


Kompetencje i zadania:

Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi sppraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności:

1. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

2. Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu.

3. Przyjmowanie oświadczeń o:

- wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci urodzone z małżeństwa,

- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

- uznanie dziecka,

- nadanie dziecku nazwiska męża matki,

- wstąpienie w związek małżeński w wypadku grożącym niebezpieczeństwem.

4. Sporządzanie aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonów, jeżeli zdarzenie nastąpiło w okręgu działania Urzędu Stanu Cywilnego.

5. Odtwarzanie aktów stanu cywilnego, wpisywanie treści aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą, które nie zostały tam zarejestrowane.

6. Wydawanie decyzji na podstawie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

7. Przyjmowanie oświdczeń o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia.

8. Rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej w sprawie zmiany imienia lub nazwiska.

9. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

10. Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków w księgach stanu cywilnego w opraciu o prawomocne orzeczenia sądów, odpisy akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność akt.

11. Prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego.

12. Przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka w innym Urzędzie Stanu Cywilnego do protokołu.

13. Współdziałanie z innymi Urzędami Stanu Cywilnego i organami ewidencji ludności w zakresie realizacji powierzonych zadań oraz współdziałanie z organami statystycznymi w przedmiocie wykonywania obowiązków sprawozdawczych.

14. Występowanie do Sądu oraz Wojewody z wnioskami w sprawie unieważnienia akt stanu cywilnego.

15. Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego.

16. Załatwianie podań obywateli o wydanie wypisów akt.

17. Wydawanie zaświadczeń, poświadczeń o zamierzonym małżeństwie.

18. Konserwacja ksiąg i stała dbałość o ich estetykę.

19. Porządkowanie akt zbiorczych - aktualizacja archiwum.

20. Koordynowanie działań podległego Referatu Spraw Obywatelskich.

21. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.


Jak załatwić sprawę w Wydziale?

Lista procedur realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego - BIP.Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>